The genesis of content of school physical education in the context of social order

Alfiya Deyneko, Inna Krasova, Mikhail Marchenkov

Abstract


Purpose: to analyze the genesis of the content of school physical education in the context of social order, separating the features of the modern physical education program in the general educational institutions of Ukraine. On the basis of the use of chronological periodization in the article, the features of the content of the systems of school physical education are emphasized in connection with the contextuality of historical epochs.

Material & Methods: analysis of special literature, which reveals the features of the content of school physical education in different historical epochs; chronological periodization; analysis of regulatory legal acts.

Results: in the process of development of the system of school physical education, the curricula for physical culture also changed; there were contextual features of political, economic and social development of Ukraine during the last century.

Conclusion: the dynamics of the content of physical education programs at the secondary school shows the growing differentiation and humanization of the system of physical education in modern Ukraine.


Keywords


physical culture; physical education; school curriculum; content; lesson

Full Text:

PDF

References


Stolbov, V.V. & Chudinov, I.G. (1970), Istoriya fizicheskoy kultury [History of Physical Culture], Fizkultura i sport, Moscow. (in Russ.)

Nikolaev, Yu.M. (2005), "Theory and Methodology of Physical Culture: Contours of the New Human Dimension", Teoriya i praktika fizicheskoy kultury, No. 11, pp. 9-15. (in Russ.)

Bodnar, Ia.B. (2002), Teoretychni ta metodychni zasady fizychnoho vykhovannia Halychyny kintsia KhIKh – pochatku KhKh storichchia (do 1939 r.): avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. nauk z fiz. vykhovannia i sportu [Theoretical and methodical principles of physical education of Galicia at the end of the XIX – early XX centuries (until 1939): PhD thesis abstract], LSIPC, Lviv, 18 p. (in Ukr.)

Nagovitsyn, R.S. (2008), Stanovlenie teorii i praktiki fizicheskoy kultury kak samostoyatelnogo uchebnogo predmeta v srednikh obshcheobrazovatelnykh uchebnykh zavedeniyakh Rossii vo vtoroy polovine XIX – nachale XX vv.: PhD dis. kand. ped. nauk [Formation of the theory and practice of physical culture as an independent educational subject in secondary general educational institutions of Russia in the second half of the XIX – early XX centuries: PhD dis.], Kirov, 182 p. (in Russ.)

Nagovitsyn, R.S. (2006), "Various theoretical concepts of the subject "Physical Culture" in the national school at the turn of the XIX – XX centuries", available at: http://www.rusnauka.com/NTSB_2006/Pedagogica/2_nagovicyn%20r.s..doc.htm (in Russ.)

Zikmund, A.A. & Zikmund, A.I. (1923), Skhematicheskaya programma fizicheskogo vospitaniya i trudovykh navykov v vozraste ot 7 do 20 let na osnovakh proletarskoy fizkultury [Schematic program of physical education and work skills at the age of 7 to 20 years on the basis of proletarian physical education], Zhizn i znanie, Moscow. (in Russ.)

Dubnov, D. & Shifrin, A. (1931), Rukovodstvo i programmy po fizkulture v shkole [Manual and Programs on Physical Education in School], Gosudarstvennoe uchebno-pedagogicheskoe izdatelstvo, Moskva. (in Russ.)

Petrova, N.I. (1937), Fizkultura v shkole [Physical Education in School], Ogiz – fizkultura i turizm, Moscow. (in Russ.)

Ivonina, V.A. (1977), Sputnik fizkulturnogo rabotnika [Companion Worker's Companion], Fizkultura i sport, Moscow. (in Russ.)

Dmytruk, V.S. (2009), "Historical aspect of the development of school curricula in physical culture", Slobozans`kij naukovo-sportivnij visnik, No. 2, pp. 175-180. (in Ukr.)

Tritinichenko, V.I. (1990), Sputnik rabotnika fizicheskoy kultury i sporta [Sputnik of the worker of physical training and sports], Zdorov’ya, Kiev. (in Russ.)

Stolyarov, V.I., Bykhovskaya, I.M. & Lubysheva, L.I. (1998), "The concept of physical culture and physical education (innovative approach)", Teoriya i praktika fizicheskoy kultury, No. 5, pp. 11-15. (in Russ.)

Zubaliia, M. (2005), Fizychna kultura. 1–4 klasy. Prohrama dlia zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv [Physical Culture. Grades 1–4. Program for general educational institutions], Ranok, Kharkiv. (in Ukr.)

Sutula, V.O., Bondar, T.S. & Vaskov, Iu.V., (2009), "Formation of physical culture of the personality strategic task of physical education of students of general educational institutions", Slobozans`kij naukovo-sportivnij visnik, No. 1, pp. 15-21. (in Ukr.)

Deineko A.H. (2015), "Basic gymnastics as the basic component of the invariant component of the school curriculum on the subject Physical Culture", Slobozans`kij naukovo-sportivnij visnik, No. 3 (47), pp. 30-34. (in Ukr.)
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.