Dynamics of cardiovascular parameters in combined aortic malformations under the influence of a physical therapy program during the rehabilitation process

Serhii Kalmykov, Yuliya Kalmykova

Abstract


Purpose: to study hemodynamic parameters and the reaction of the cardiovascular system to the dosed physical load of patients combined aortic defect with heart failure of the I degree under the influence of the complex physical therapy program developed by us during the rehabilitation process.

Material & Methods: the study involved 26 middle-aged men with a diagnosis: combined aortic valve disease, HF I dg.

Result: dynamics of functional parameters of the cardiovascular system of patients under the influence of the physical therapy program is analyzed.

Conclusion: the combination of morning hygienic gymnastics, therapeutic gymnastics, independent activities and dosed walking with a therapeutic massage contributes to the normalization of vascular tone, motor-vascular reflexes and blood pressure, increasing the tolerance of the cardiovascular system to physical activity.


Keywords


physical therapy combined aortic malformation; functional parameters of the cardiovascular system

Full Text:

PDF

References


Boiko, S.M. & Kalmykova, Iu.S. (2015), "Investigation of the effectiveness of physical rehabilitation according to functional parameters of the cardiovascular system at combined aortic malformations", Zbirnyk naukovykh prats Kharkivskoi derzhavnoi akademii fizychnoi kultury, No. 2, pp. 13-19.

Graevskaya, N.D. & Dolmatova, T.I. (2004), Sportivnaya meditsina [Sports Medicine], Sovetskiy sport, Moscow. (in Russ.)

Kazakov, V.N., Sokrut, V.N. & Povazhnaya, Ye.S. (2003), Meditsinskaya reabilitatsiya v terapii [Medical rehabilitation in therapy], Donetskiy SMU, Donetsk. (in Russ.)

Kalmykov, S.A. (2008), Fіtoterapіya [Phytotherapy], KhSAPC, Kharkiv. (in Ukr.)

Kalmykov, S.A. & Dranishcheva, O.V. (2015), "Physical Rehabilitation in the Failure of the Aortic Valve", XV Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia "Fizychna kultura, sport ta zdorov ya", KhDAFK, Kharkiv, pp. 195-197.

Kalmykov, S.A., Kalmykova, Yu.S. & Poruchchykova, L.G. (2015), "Evaluation of the effectiveness of therapeutic physical education techniques in hypertensio", Problemy bezperervnoi medychnoi nauky ta osvity, No. 1(17), pp. 19-24.

Kalmykova, Yu.S. (2014), Metody doslidzhennya u fizychniy reabilitatsiyi: doslidzhennya fizychnoho rozvytku [Methods of research in physical rehabilitation: research on physical development], KhSAPC, Kharkiv. (in Ukr.)

Kalmykova, Yu.S., Kalmykov, S.A. & Sadat, K.N. (2017), "Application of means of physical therapy in restorative treatment of hypertension", Fizychna reabilitatsiia ta rekreatsiino-ozdorovchi tekhnolohii, No. 1, pp. 16-26.

Kalmykova, Iu.S. & Yakovenko, L.Iu. (2015), "Osoblyvosti zastosuvannia metodyk likuvalnoi fizychnoi kultury pry hipertonichnii khvorobi I stadii", Fizychna kultura, sport ta zdorov’ia: materialy II Vseukrainskoi studentskoi naukovoi internet-konferentsii, 10–11 hrudnia 2015 roku [Physical Culture, Sport and Health: Materials of II All-Ukrainian Student Scientific Internet Conference], KhSAPC, Kharkiv, pp. 195-197.

Kalmykov, S.A. & Fedi, B.S. (2016), "Topical issues of non-pharmacological therapy of the initial stages of hypertensive disease", Fizychna reabilitatsiia ta rekreatsiino-ozdorovchi tekhnolohii, No. 3, pp. 101-108. (in Russ.)

Makolkin, V.I. (1986), Priobretennyye poroki serdtsa [Acquired heart valvular disease], Meditsina, Moscow. (in Russ.)

Pyeshkova, O.V. (2013), "Influence of physical rehabilitation methods on the state of the cardiovascular system of athletes at initial stages of overtraining", Slobozhans’kii naukovo-sportyvnyi vіsnyk, No. 3, pp. 108-113. (in Ukr.)

Pyeshkova, O.V. (2011), Fizychna reabilitatsiya pry zakhvoryuvannyakh vnutrishnikh orhaniv [Physical therapy for diseases of internal organs], Kharkiv. (in Ukr.)

Popov, S.N., Valeev, N.M. & Garaseeva, T.S. (2008), Lechebnaya fizicheskaya kultura [Therapeutic physical culture], Akademiya, Moscow. (in Russ.)

Popov, S.N. (2005), Fizicheskaya reabilitatsiya [Physical rehabilitation], Feniks, Rostov n/D. (in Russ.)

Ratsun, M., Peshkova, O.V. & Kalmykov, S.A. (2015), "Complex physical rehabilitation at hypertension and stage I at the sanatorium stage of rehabilitation", Aktualni problemy medykobiolohichnoho zabezpechennia fizychnoi kultury, sportu ta fizychnoi reabilitatsii: materily I Mizhnar. nauk.-prakt. internet-konf., 23 kvitnia 2015 roku [Actual problems of medico-biological support of physical culture, sports and physical rehabilitation: the All Materials I Internship nauk. and practical. Internet Conf., 23 April 2015], KhSAPC, Kharkiv, pp. 127-130. (in Ukr.)

Romanchuk, A.P. (2010), Likars'ko-pedahohichnyy kontrol' v ozdorovchiy fizychniy kul'turi [Medical and pedagogical control in the physical fitness], Odesa. (in Ukr.)

Serediuk, N.M., Vakaliuk, I.P. & Stasyshyn, O.S. (2013), Vnutrishnia medytsyna: terapiia [Internal Medicine: Therapy], VSV Medytsyna, Kyyiv. (in Ukr.)

Kalmykov, S.A. (2013), "Features of method of medical physical culture at insufficiency of aortic valve", Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports, No. 1, pp. 25-29.
Copyright (c) 2018 Serhii Kalmykov, Yuliya Kalmykova

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.