Investigation of the cardiovascular system of schoolchildren aged 13–14 years

Iryna Kuzmenko

Abstract


Purpose: to determine the level of functioning of the cardiovascular system of schoolchildren of the 8th-9th grades.

Material & Methods: 59 schoolchildren of 8–9 grades took part in the study. Such methods of research as theoretical analysis and generalization of scientific and methodological literature, methods of studying the functional state of the cardiovascular system and methods of mathematical statistics were applied.

Results: a comparison of the parameters of the cardiovascular system in the sexual, age aspects and with the corresponding scoring scale is presented.

Conclusion: in the sexual aspect, it was found that the indicators of the functioning of the cardiovascular system in schoolchildren of the 8th grade are higher in girls, and in schoolchildren of the 9th grade in young men; with age, in men, there are somewhat larger values of indicators, in girls, on the contrary, less; comparison with the scoring scale showed that the results of schoolchildren of 8–9 grades correspond to the "average" level.


Keywords


cardiovascular system; schoolchildren; heart rate; systolic blood pressure; diastolic pressure; Ruffie's test

Full Text:

PDF

References


Azhyppo, O.Iu., Mameshyna, M.A. & Masliak, I.P. (2016), "Assessment of physical health of pupils of middle school", ХVІ Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia "Fizychna kultura, sport ta zdorov’ia: stan i perspektyvy v umovakh suchasnoho ukrainskoho derzhavotvorennia v konteksti 25-richchia Nezalezhnosti Ukrainy" [ХІV International Scientific and Practical Conference "Physical Culture, Sport and Health state and prospects in the conditions of modern Ukrainian creation of the state in the context of 25 years of Independence of Ukraine"], 8–9 hrudnia, 2016, KhSAPC, Kharkiv, pp. 3-6. (in Ukr.)

Kots, Ya.M. (1998), Sportivnaya fiziologiya [Sports physiology], Fizkultura i sport, Moskva. (in Russ.)

Krutsevich, T.Yu., Vorobiov, M.I. & Bezverkhnia, H.V. (2011), Kontrol u fizychnomu vykhovanni ditei, pidlitkiv ta molodi [Control of physical education of children, adolescents and youth], Olimpiyskaya literatura, Kiev. (in Ukr.)

Kuzmenko, I. (2017), "Level of physical development of 7th–8th form pupils", Sportyvna nauka Ukrainy, № 1 (77), pp. 34-37. (in Ukr.)

Lastochkin, V. & Rovnyi, A. (2016), "Adaptation rearrangements of heart of young sportsmen depending on the orientation of the training activity ", Slobozans`kij naukovo-sportivnij visnik, pp. 69-73, doi:10.15391/snsv.2016-3.013. (in Ukr.)

Mameshyna, M.A. (2016), "Condition of physical health of pupils of the 7th-8th classes of the comprehensive school", Slobozans`kij naukovo-sportivnij visnik, № 5(55), pp. 47-52, doi:10.15391/snsv.2016-5.008. (in Ukr.)

Ministry of Health of Ukraine (2016), Annual report on the state of health of the population, sanitary-epidemic situation and results of activity of health care system of Ukraine. 2016 year, Kiеv. (in Ukr.)

Polyakov, S.D., Khrushchev, S.V. & Korneeva, I.T. (2006), Monitoring i korrektsiya fizicheskogo zdorovya shkolnikov [Monitoring and correction o f the physical health of schoolboys: the method. Manual], Ayris-press, Moscow. (in Russ.)

Solodkov, A.S, Sologub, Ye.B. (2005), Fiziologiya cheloveka. Obshchaya. Sportivnaya. Vozrastnaya [Human physiology. The general. Sports. Age], Olimpiya Press, Moscow. (in Russ.)

Shesterova, L.Ie (2017), "Ways of increase in physical activity and preparedness of pupils of middle school", ІІІ Vseukrainska naukovo-praktychna konferentsiia "Aktualni problemy fizychnoho vykhovannia riznykh verstv naselennia" [III All-Ukrainian Scientific and Practical Conference "Actual Problems of Physical Education of different Populations"], May 22, 2017, KhSAPC, Kharkiv, pp. 178-185. (in Ukr.)

Bala, T.M. (2012), "The influence of cheerleading exercises on these school children’s physical health of 5–9th form", Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports, № 4, рр. 12-16.

Ertek, S. & Cicero, A. (2012), "Impact of physical activity on inflammation: Effects on cardiovascular disease risk and other inflammatory conditions", Archives of Medical Science, № 8 (5), рр. 794-804.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.