Fitness clubs activities in Kharkіv

Authors

  • Svitlana Stadnyk

Keywords:

fitness, services, clients, analysis, market

Abstract

Purpose: to analyze the fitness clubs activities in Kharkiv.

Material & Methods: analysis of literary sources; analysis of documents; survey (questionnaire) methods of mathematical statistics. The study was conducted on the basis of 12 fitness clubs in Kharkiv among their clients.

Results: the study identified the main differences and competitive advantages of fitness clubs in Kharkiv; the preferences of club customers for choosing a fitness club, popular fitness programs, additional services, as well as effective sources of information about the club and the main reasons for leaving the fitness club.

Conclusions: found that the market of fitness services in Kharkov is characterized by 297 fitness establishments and the main leaders in the local market are network fitness clubs. The ways of increasing the effectiveness of fitness clubs in Kharkiv are determined.

References

Beliak, Yu.I. (2014), "Classification and methodical features of health fitness", Pedahohika, psykholohiia ta medyko-biolohichni problemy fizychnoho vykhovannia i sportu, No. 11, pp. 3-7. (in Ukr.)

Blahii, O. & Lysakova, N. (2013), "Trends in the development of group fitness programs", Teoriia ta metodyka fizychnoho vykhovannia i sportu, No. 2, pp. 54-58. (in Ukr.)

Vavilov, V. (2015), Osnovy menegmenta v fitness-industreii [Fundamentals of Management in the Fitness Industry], Sammit-kniga, Kiev. (in Russ.)

Vachuk, L. (2013), "Prerequisites for the development and establishment of fitness in Ukraine", Fizychne vykhovannia, sport i kultura zdorov’ia u suchasnomu suspilstvi, No. 3, pp. 7-9. (in Ukr.)

Demeha, S. & Gaevy, V. (2013), "Technology of management of sports personnel in organizations of fitness-orientation", Fizychne vykhovannia, sport i kultura zdorov’ia u suchasnomu suspilstvi, No.1 (21), pp. 9-12. (in Ukr.).

Dutchak, Yu. (2015), "Segmentation of the market of physical culture and health services", Moloda sportyvna nauka Ukrainy, Vol. 4, pp. 26-30. (in Ukr.)

Imas, E. & Michuda, Yu. (2015), "Trends in the development of the field of physical culture and sports in the current market", Teoriya i metodika fizychnoho vykhovannia i sportu, No. 2, pp. 142-149. (in Ukr.)

Kornosenko, O.K. (2013), "The role of fitness in the system of recreational physical culture", Visnyk Chernihivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu, Seriia: Pedahohichni nauky. Fizychne vykhovannia ta sport, No. 112(3), pp. 228-232. (in Ukr.)

Kudra, T.A. (2002), Fitness. Amerikanskaya kontseptsiya dostizheniya zdorovya sredstvami fizicheskoy kultury [Fitness. American concept of achieving health through physical culture], Vladivostok. (in Russ.)

Menkhin, Yu.V. & Menkhin, A.V. (2002), Ozdorovitelnaya gimnastika: teoriya i metodika [Wellness gymnastics: theory and technique], Rostov-na-Donu. (in Russ.).

Sereda, N.V. & Moshkin, K.O. (2016), "Analysis of the use of marketing communications in the activities of physical culture and sports organizations in the field of non-Olympic sports", Materialy IV rehionalnoi naukovo-praktychnoi Internet-konferentsii za uchastiu mizhnarodnykh spetsialistiv «Stratehichne upravlinnia rozvytkom fizychnoi kultury i sportu v konteksti 25-richchia Nezalezhnosti Ukrainy» [Materials of the IV regional scientific and practical Internet conference with the participation of international experts "Strategic management of development of physical culture and sports in the context of the 25th anniversary of Independence of Ukraine"], Kharkiv, pp. 43-48. (in Ukr.)

Stadnyk, S. (2017), "Monitoring of the activity of fitness clubs in Kharkiv", Materialy XXIX Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi internet-konferentsii «Tendentsii ta perspektyvy rozvytku nauky i osvity v umovakh hlobalizatsii»" [Materials of the XXIX International Scientific and Practical Internet Conference "Trends and Prospects for the Development of Science and Education in a Globalizing Environment"], Pereiaslav-Khmelnytskyi, No. 29, pp. 512-514. (in Ukr.)

Stadnyk, S. & Sereda, N. (2016), "The marketing analysis of competitiveness of fitness-clubs in Kharkiv", Slobozans`kij naukovo-sportivnij visnik, No. 6(56), pp. 120-124, doi: 10.15391/snsv.2016-6.021. (in Russ.)

Chekhovska, L. (2017), "Fitness industry of Ukraine: the state and prospects of development", Naukovyi chasopys NPU imeni M.P. Drahomanova, No. 5К (86), pp. 358-363. (in Ukr.)

Chekhovska, L. (2017), "Fitness industry: the state and prospects of development in the countries of the world", Slobozans`kij naukovo-sportivnij visnik, No. 2(58), pp. 107-112, doi: 10.15391/snsv.2017-2.019 . (in Ukr.).

Downloads

Published

2018-04-30

Issue

Section

Статті