DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3044999

Analysis of indicators of physical development of children of senior preschool age

Lilia Honchar, Yuliia Borysova

Abstract


Children's health is the most valuable asset of every civilized society; it creates the physical, intellectual, spiritual and social foundation of the state. It was established that the deviation of physical development indicators from the age norms of development and the disharmony of development is accompanied by changes in the health status of children.

Purpose: make an analysis of indicators of the physical development of children 5–6 years.

Material & Methods: analysis and synthesis of scientific and methodological literature, Internet resources and educational programs, pedagogical observation, determination of the level of physical development (anthropometry method), index method (Pigne index), methods of mathematical statistics.

Results: analysis of anthropometric indicators of length and body weight, chest circumference in boys and girls 56 years old allowed us to determine that these indicators in all three gender and age groups correspond to the average level.

Conclusions: children 5–6 years old, head circumference are low (<54 cm). Biological age in 50,0% of boys and in 62,1% of girls in I, II and III age groups corresponds to the passport age. The majority of boys 56 years old (64,3%) and girls (59,2%) have a harmonious constitution (p>0,05), 35,7% and 40,8% of children have a disharmony in development, respectively. According to the Pigne index, in children of 5–6 years old, in all three age groups, normostenic (5,2%) and asthenic (94,8%) body types are observed.


Keywords


children 5–6 years of age; physical development; biological age; body harmony; preschoolers

Full Text:

PDF

References


Assessing, B.K., Barber, B.K. & Olsen, J.A. (2004), "Тhe transitions to middle and high school", The Journal of adolescent research, Vol. 19, No. 1, pp. 3-30.

Bondar, I.R. (2014), Intehratyvne fizychne vykhovannia shkoliariv riznykh medychnykh hrup [Integrative Physical Education of Schoolchildren of Different Medical Groups], LSUPC, Lviv. (in Ukr.)

Borysova, Yu.Yu. (2009), Dyferentsiiovanyi pidkhid u fizychnomu vykhovanni shkoliariv na osnovi vykorystannia kompiuternykh tekhnolohii: avtoref. dys. na zdobuttia nauk stupenia kand. nauk z fiz. vykhovannia i sportu [Differentiated Approach in Physical Upbringing of Schoolchildren on the Basis of Computer Technologies: PhD thesis abstract], Dnipropetrovsk, 17 p. (in Ukr.)

Vilchkovskyi, E.S. & Denysenko, N.F. (2011), Orhanizatsiia rukhovoho rezhymu ditei u doshkilnykh navchalnykh zakladakh: Navchalno-metodychnyi posibnyk [Organization of the motor regime of children in pre-school educational institutions], Ternopil. (in Ukr.)

Vovchenko, I. (2016), "Assessment of physical and mental development of children of preschool age", Fizychna kultura, sport ta zdorov’ia natsii: zbirnyk naukovykh prats, No. 2, pp. 14-17. (in Ukr.)

Denysenko, N.F. & Aksonova, O.P. (2009), Cherez rukh do zdorovia [Due to the movement to health], Ternopil. (in Ukr.)

Dubohai, O.D., Panhelov, B.P., Frolova, N.O. & Horbenko, M.I. (2002), Intehratsiia piznavalnoi i rukhovoi diialnosti v systemi navchannia i vykhovannia shkoliariv [Integration of Cognitive and Motor Activity in the System of Teaching and Upbringing of Schoolchildren], Kyiv. (in Ukr.)

Duditska, S.P. (2017), "The basic component of preschool education as the basis of physical development and upbringing of children in pre-school educational institutions", Molodyi vchenyi, No. 3.1 (43.1), pp. 136-139. (in Ukr.)

Duka, Ye.D., Vasileva, T.L. & Mishina, N.V. (2000), Vazhneyshie konstanty detskogo organizma [The most important constants of a children's organism], Dnepropetrovsk. (in Russ.)

Kondratiev, V.O., Vakulenko, L.I., Bidohina, L.P., Riznyk, A.V. & Savchenko, A.V. (2014), Otsinka fizychnoho rozvytku ditei riznoho viku [Assessment of physical development of children of different ages], Dnipropetrovsk. (in Ukr.)

Krutsevych, T.Yu., Vorobiov, M.I. & Bezverkhnia, H.V. (2011), Kontrol u fizychnomu vykhovanni ditei, pidlitkiv i molodi [Control in physical education of children, adolescents and youth], Kyiv. (in Ukr.)

Landa, B.Kh. (2017), Diagnostika fizicheskogo sostoyaniya: obuchayushchie metodika i tekhnologiya [Diagnosis of physical condition: teaching methods and technology], Moscow. (in Russ.)

Moskalenko, N., Poliakova, A. & Kovrov, Ya. (2013), "Modern approaches to the organization of physical culture and health work in preschool establishments", Sportyvnyi visnyk Prydniprov’ia, No. 1, pp. 40-42. (in Ukr.)

Nikiforov, G.S. (2006), Psikhologiya zdorovya [Psychology of Health], Piter, Sankt-Peterburg. (in Russ.)

Pasichnyk, V.M. (2017), "Indices of Physical Development of Preschool Children in Lviv and Lviv Oblast", Sportyvnyi visnyk Prydniprovia, No. 3, pp. 131-137. (in Ukr.)

Petrenko, H.P. (2015), "Patterns of development of children of the senior preschool age", Fizychne vykhovannia, sport i kultura zdorovia u suchasnomu suspilstvi, No. 4 (55), pp. 98-101. (in Ukr.)

Slabinska, K.A. & Mameshyna, M.A. (2017), "The level of physical health of children of the senior preschool age", III Vseukrainska naukovo-praktychna konferentsiia «Aktualni problemy fizychnoho vykhovannia riznykh verstv naselennia», Kharkiv, pp. 149-159. (in Ukr.)

Tupchii, N.O. (2001), Rezhymy rukhovoi aktyvnosti ditei 5–6 rokiv iz riznym rivnem fizychnoho stanu: avtoref. dys. na zdobuttia nauk stupenia kand. nauk z fiz. vykhovannia i sportu [Modes of motor activity of children 5-6 years with different levels of physical condition: PhD thesis abstract], Kyiv, 17 p. (in Ukr.)

Fedorenko, V.I. & Kitsula, L.M. (2015), "Territorial Peculiarities of the Physical Development of Schoolchildren", Dovkillia ta zdorov’ia, No. 2 (73), pp. 14-19. (in Ukr.)

Chernorutskiy, M.V. (1925), "The doctrine of the constitution in the clinic of internal diseases", Trudy 7-go sezda rossiyskikh terapevtov, Leningrad, pp. 304-312. (in Russ.)
Copyright (c) 2019 Kharkiv State Academy of Pfisical Culture

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.