DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3066812

Improving the culture of performing competitive compositions by young gymnasts through the use of non-traditional means of training

Vasyl Sutula, Alfiya Deyneko, Olha Riabchenko

Abstract


Purpose: to develop and evaluate the effectiveness of methods for improving the culture of young gymnasts performing competitive compositions through the use of non-traditional means of training in the training process.

Material & Methods: the study involved 12 athletes 810 years old engaged in artistic gymnastics. To solve the set tasks, methods characteristic of theoretical and applied research in the field of physical education and sport were used. The analysis of literary sources is carried out to identify the features of the use of auxiliary (non-traditional) means in the process of forming the culture of movements of young gymnasts. Pedagogical methods (testing, experiment) were used to assess the level of formation of a culture of movements in young athletes based on an assessment of the manifestation of their coordination abilities. The methods of mathematical statistics were used to process the experimental material and assess the reliability of the data obtained.

Results: according to the results of the study, it was revealed that the use of auxiliary (non-traditional) means in the training process of young gymnasts contributed not only to the active development of coordination of their movements (orientation in space and time, stability to balance, etc.), but also allowed the level of culture of the performance of the basic elements of competitive compositions by them, had a positive impact on the results of their competitive activity.

Conclusions: the results of the whole complex of the conducted studies testify the effectiveness of the technique of increasing the culture of movements in young gymnasts by using nontraditional means in the training process.


Keywords


rhythmic gymnastics; young gymnasts; testing; non-traditional means; culture of movements

Full Text:

PDF

References


Bilokopytova, Zh.A., Nesterova, T.V., Deriuhina, A.M. & Biezsonova, V.A. (1999), Khudozhnia himnastyka: navchalna prohrama dlia dytiacho-iunatskykh sportyvnykh shkil, spetsializovanykh shkil Olimpiiskoho rezervu, shkil vyshchoi sportyvnoi maisternosti [Artistic Gymnastics: educational program for children's and youth sports schools, specialized schools of the Olympic reserve, schools of higher sporting skills], Republican scientific and methodical office, Kyiv. (in Ukr.)

Viner-Usmanova, I.A., Kryuchek, Ye.S., Medvedeva, Ye.Ye. & Terekhina, R.N. (2015), Teoriya i metodika khudozhestvennoy gimnastiki. Artistichnost i puti ee formirovaniya [Theory and methods of rhythmic gymnastics. Artistry and the ways of its formation], Moscow. (in Russ.)

Deineko, A.Kh. & Korotenko, K.V (2017), "Increasing the level of standard abilities of athletes 6-8 years in artistic gymnastics with the use of choreographic exercises on the simulator" Bose", Intehratsiini pytannia suchasnykh tekhnolohii, spriamovanykh na zdorov’ia liudyny: Zbirnyk naukovykh prats I Mizhnarodnoi molodizhnoi naukovo-praktychnoi konferentsii, March 17-18, 2017, Kharkiv, Issue 1, pp. 255-258. (in Ukr.)

Deineko, A.Kh. & Krasova, I.V. (2018), "Changes in the level of coordination preparation of gymnasts of 10-12 years as a result of the use of special exercises on the training simulator BosuBalanceTrainer", Slobozans`kij naukovo-sportivnij visnik, No. 4(66), pp. 19-24, doi: 10.15391/snsv.2018-4.003. (in Ukr.)

Deineko, A.Kh. & Shevchuk, O.K. (2018), "The Culture of Motor Activity: Basic Terms and Concepts", Aktualnye nauchnye issledovaniya v sovremennom mire: Sbornik nauchnykh trudov KhІIV Mezhdunarodnoy nauchnoy konferetsii, December 26-27, 2018, Pereyaslav-Khmelnitskiy, No. 12(44), P. 2, pp. 83-89. (in Ukr.)

Karpenko, L.A. & Rumba, O.G. (2013), «On expressiveness, artistry, emotionality in gymnastics», Vestnik sportivnoy nauki, No 3, pp. 14-18. (in Russ.)

Karpenko, L.A. (2003), Khudozhestvennaya gimnastika [Rhythmic gymnastics: studies. for trainers], Moscow. (in Russ.)

Lisitskaya, T.S. (2018), Khoreografiya v gimnastike [Choreography in gymnastics], Moscow. (in Russ.)

Mullagildina, A.Ya., Bilenko I.G. & Kobelev N.V. (2018), "Influence of musical-rhythmic education on the level of development of artistic athletes 6-8 years in artistic gymnastics", Slobozans`kij naukovo-sportivnij visnik, No. 5(67), pp. 65-69, doi: 10.15391/snsv.2018-5.011. (in Ukr.)

Mullagildina, A.Y. (2016), “Improving the artistry of qualified female athletes in rhythmic gymnastics”, Slobozans`kij naukovo-sportivnij visnik, No. 4(54), pp. 79-83, doi: 10.15391/snsv.2016-4.014. (in Russ.)

FIG (2017), 2017–2020. Code of points. Rhythmic Gymnastics, available at: http://www.fig-gymnastics.com/publicdir/rules/files/rg/RG_CoP%202017-2020_updated%20with%20Errata_February%202017_e.pdf

Sutula, V.O. (2018), "Generalizing the definition of the concept of Sport as one of the basic constructs of generalizing the theory of physical culture and the theory of sport", Slobozans`kij naukovo-sportivnij visnik, No. 1(63). pp. 89-97, doi: 10.15391/snsv.2018-1.016. (in Ukr.)

Shevchuk, O.K. (2018), «Osoblyvosti vykorystannia dopomizhnykh zasobiv dlia rozvytku koordynatsiinykh zdibnostei v khudozhnii himnastytsi», Fizychna kultura, sport i zdorov’ia: stan, problemy ta perspektyvy: Materialy V Vseukrainskii studentskii naukovii Internet-konferentsii, Kharkiv, December 14, 2018, KSAPC, available at: http://journals.uran.ua/ksapc_conference (in Ukr.)
Copyright (c) 2019 Kharkiv State Academy of Pfisical Culture

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.