Individual features of the physical development and the onset of biological maturity of morphological and functional structures of the body

Oleksandr Aghyppo, Valeriy Druz, Tatyana Dorofeeva, Yaroslavna Puhach, Nina Buren, Mariia Nechytailo, Yana Zhernovnikova

Abstract


Purpose: to justify the observed features of physical development of the individual and the nature of the flow pattern of biological maturity of morphological and functional structures of the body other than the population norm of behavior trends of these processes. Materials and Methods: analysis of scientific literature on the research, the use of survey data contingent of children of preschool and primary school age, the use of attributive semantic spaces, method of similarity and dimensions, the method of analogy, the method of slowly varying amplitudes. Results: the nature of occurrence of the individual characteristics of the physical development and the onset of biological maturity of morphological and functional structures of the whole organism. Substantiates the nature of occurrence of the individual variation of these processes. Conclusions: the existing differences in the individual development of physical and somatotype shaping involve a violation of the synchronization of interdependent relations system. This reduces the potential viability and is expressed in the constitution somatotype features that can be used for preclinical diagnosis.


Keywords


synchronization of interdependent relationships; individual rate; semantic feature space; similarity theory; prenosological forecast

Full Text:

PDF

References


Blekhman I. I. Sinkhronizatsiya v prirode i tekhnike [Synchronization in nature and technology], Moscow, 1981, 352 p. (rus)

Samsonkin V. N., Druz V. A. Modelirovaniye v samoorganizuyushchikhsya sistemakh [Modeling in self-organizing systems], Donetsk, 2010, 104 p. (rus)

Shvanitskiy G. R. Ritmy razvivayushchikhsya slozhnykh system [Rhythms of developing complex systems], Moascow, № 9, 1988, 48 p. (rus)

Bekova D. B. Individualnaya anatomicheskaya izmenchivost organov, sistem i formy tela cheloveka [Individual anatomical variability of organs, systems and forms of the human body], Kiyev, 1988, 224 p. (rus)

Azhippo A. Yu., Dorofeyeva T. I., Puhach Ya. I., Artemyeva G. P., Nechitaylo M. V., Druz V. A. Slobozans’kij nauk.-sport. visn. [Slobozhanskyi science and sport bulletin], Kharkіv, 2015, № 5 (49), p. 13–23. (rus)

Volkenshteyn M. V. Obshchaya biofizika [General biophysics], Moscow, 1978, p. 408–418. (rus)

Gorban A. N. Demon Darvina, ideya optimalnosti i yestestvennyy otbor [The Demon Darwin, the idea of optimality and natural selection], Moscow, 1988, 208 p. (rus)

Azhippo A. Yu., Puhach Ya. I., Druz V. A., Zhernovnikova Ya. V. Slobozans’kij nauk.-sport. visn. [Slobozhanskyi science and sport bulletin], Kharkіv, 2015, № 4 (48), p. 7–14. (rus)

Azhippo A. Yu., Puhach Ya. I., Zhernovnikova Ya. V. Slobozans’kij nauk.-sport. visn. [Slobozhanskyi science and sport bulletin], Kharkіv, 2015, № 3 (47), p. 7–12. (rus)

Gika M. Estetika proportsiy v prirode i iskusstve [Aesthetics proportions in nature and art], Moscow, 1936, p. 163, 284, 285.

D-r H. V. Heller. Proportionstalekm der Menschlichen Gestalt, Vena, Izdaniye A.Shrollya, 1937. (rus)

Puhach Ya. I. Materialy 9-y mezhdunarodnoy nauchnoy prakticheskoy konferentsii «Bdeshcheto vprosi ot sveta na naukata», 2013, tom 39, Fizicheska kultura i sport [Proceedings of the 9th International Scientific and Practical Conference "Future issues of the world of science", 2013b, Volume 39, Physical Culture and Sport], Sofiya, p. 5–14. (rus)

Ashanin V. S., Puhach Ya. I. Postroyeniye semanticheskikh prostranstv dlya opisaniya psikhologicheskoy deyatelnosti cheloveka v ekstremalnykh usloviyakh [Building a semantic space to describe the psychological human activities in extreme conditions], Kharkov, 2014, 88 p. (rus)

Puhach Ya. I. Ekstremalnaya deyatelnost cheloveka: teoriya i praktika prikladnykh i ekstremalnykh vidov sporta [Extreme human activity: the theory and practice of applied and extreme sports], Moskva, 2013, № 3, p. 8–10. (rus)


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Oleksandr Aghyppo

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.