Features of selection of children for occupations by artistic gymnastics in modern Kurdistan

Abdulvahid Dlshad Nihad

Abstract


Purpose: to study the organizational and pedagogical conditions of selection of children for occupations existing in the republic Kurdistan artistic gymnastics Material and Methods: questioning of 24 trainers on artistic gymnastics and experts in physical culture of the republic Kurdistan was carried out. The general questions of selection and methodical features of selection of children for occupations by artistic gymnastics in Kurdistan were studied. Results: questioning revealed absence of the general approved tests and scientific recommendations concerning their use, dependence of quality of selection on experience of the trainer. Conclusions: experts in the field of physical culture and sport consider inefficient the existing system of selection of children for occupations artistic gymnastics in Kurdistan; gymnastics coaches consider necessary testing’s at children of a level of development of flexibility, dexterity, abilities to manifestation of dynamic force and preservation of dynamic balance

Keywords


artistic gymnastics; sports selection; physical qualities; abilities

Full Text:

PDF

References


Antsyperov V. V. Sistema nachalnogo obucheniya yunykh gimnastov tekhnike dvigatelnykh deystviy : avtoref. dis…d-ra ped. nauk [The system of initial training of young gymnasts technique of motor actions : PhD thesis], Volgograd, 2008, 26 p. (rus)

Akhmed M. K., Abdel-shun M. Sh. Sistema fizicheskogo vospitaniya i zdorovya cheloveka [The system of physical education and health], Aleksandriya, 2007, 175 p. (arab.)

Botyayev V.L. Teoriya i praktika fizicheskoy kultury [Theory and Practice of Physical Culture], 2014, vol. 10, p. 94–97. (rus)

Gaverdovskiy Yu. K. Teoriya i metodika sportivnoy gimnastiki: Uchebnik v 2-kh tomakh. Tom 1 [Theory and Methods of Artistic Gymnastics: Textbook in 2 volumes. Volume 1],2014, 368 p. (rus)

Gaverdovskiy Yu. K. Teoriya i metodika sportivnoy gimnastiki . Uchebnik v 2-kh tomakh. Tom 2 [Theory and Methods of Artistic Gymnastics: Textbook in 2 volumes. Volume 2],2014, 232p. (rus)

Zhuravin M. L., Zagryadskaya O. V., Kazakevich N. V.,. Menshikov N. K. Gimnastika [Gym], Moscow, 2002, 448 p. (rus)

Kokhanovich K., Kokhanovi A. Teoriya i praktika fizicheskoy kultury [Theory and Practice of Physical Culture], 2014, vol. 5, p. 31–34. (rus)

Kokhanovich K. Teoretiko-metodichnі osnovi kompleksnogo kontrolyu v sistemі pіdgotovki yunikh gіmnastіv : avtoref. dis….k. nauk po fіzichnoі kulturi і sportu [Theoretical and methodological foundations of complex control in training young gymnasts : PhD thesis], Kiіv, 1999, 40 p. (ukr)

Paniotto V. I., Maksimenko V. S. Kolichestvennyye metody v sotsiologicheskikh issledovaniyakh [Qualitative methods in sociological research], Kiyev, 2003, 191 p. (rus)

Platonov V. N. Sistema podgotovki sportsmenov v olimpiyskom sporte (tom IV) [The system of training athletes in Olympic sports (Volume IV)], Kiyev, 2004, 606 p. (rus)

Yeretik A. A., Tereshchenko І. A., Dobrovolskiy Ye. Sportivna gіmnastika : navchalna programa dlya DYuSSh, DYuShOR, ShVSM [Gymnastics: training program for sports school], Kyiv, 2003, 81 p. (ukr)

Sutula V. A. Slobozans’kij nauk.-sport. visn. [Slobozhanskyi science and sport bulletin], Kharkіv, 2000, vol. 2, p. 120–122. (rus)

Khuseyn D. Ali Knbar. Razvitiye fizicheskikh kachestv, takticheskikh i psikhologicheskikh navykov sportsmenov [Development of physical qualities, tactical and psychological skills of athletes], Universitet Mustansiriya, 2013, 120 p. (rus)
Copyright (c) 2016 Abdulvahid Dlshad Nihad

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.