Cheerleading exercises influence on 5-9th forms the schoolchildren’s coordination abilities

Tetiana Bala

Abstract


Purpose: to study cheerleading influence on individual demonstration types of coordination abilities for pupils of 5–9 forms. Materials and Methods: theoretical analysis and generalization of scientific and methodical literature, pedagogical testing, pedagogical experiment and mathematical statistics methods. Results: indicators of the development level of the ability to control the movements by the dimensional and temporal parameters, as well as degree of their change under Cheerleading training influence for pupils of 5–9 forms of a secondary school are presented. Conclusions: cheerleading usage had a positive influence on the degree of demonstration of individual forms of coordination abilities for secondary school pupils.

Keywords


coordination abilities; cheerleading; secondary school pupils

Full Text:

PDF

References


Babiy V. G. Pedagogіka formuvannya tvorchoі osobistostі u vishchіy і zagalnoosvіtnіy shkolakh [Pedagogy formation of creative personality in higher and secondary schools], Zaporіzhzhya, 2014, Vol. 36 (89), p. 450–454. (ukr)

Bala T. M., Maslyak І. P. Sportivniy vіsnik Pridnіprov’ya : naukovo-praktichniy zhurnal [Sports Bulletin Dnieper], Dnіpropetrovsk, 2008, vol. 3–4, p. 31–34. (ukr)

Bala T. M., Maslyak І. P. Chirlіding u fіzichnomu vikhovannі shkolyarіv [Chyrlidynh in physical education students], Kharkіv, 2014, 139 p. (ukr)

Bala T. M. Slobozans’kij nauk.-sport. visn. [Slobozhanskyi science and sport bulletin], Kharkіv, 2011, vol. 4, p. 14–19. (rus)

Boychuk R. І. Pedagogіka, psikhologіya ta mediko-bіologіchnі problemi fіzichnogo vikhovannya і sportu [Pedagogy, psychology and medical-biological problems of physical education and sports], 2015, vol. 1, p. 7–11, doi:10.15561/18189172.2015.0102 (ukr)

Kirichenko V. Teorіya і metodika fіzichnogo vikhovannya і sportu [Theory and Methodology of Physical Education and Sport], Kiіv, 2015, vol. 1, p. 40–44. (ukr)

Krutsevich T., Іshchenko O., Іmas T. Sportivniy vіsnik Pridnіprov’ya [Sports Bulletin Dnieper], 2014, vol. 2, p. 68–72. (ukr)

Krutsevich T. Yu. Fіzichne vikhovannya v shkolі [Physical education in school], 2012, vol. 2, p. 9–11. (ukr)

Kuzmenko І. O. Rіven rozvitku koordinatsіynikh zdіbnostey shkolyarіv serednіkh klasіv z urakhuvannyam funktsіonalnogo stanu sensornikh system : avtoref. dis. na zdobuttya nauk. stupenya kand. nauk z fіzichnogo vikhovannya ta sportu [The level of development of coordination abilities Junior classes considering the functional state of sensory systems : PhD thesis], KhDAFK, Kharkіv, 2013, 21 p. (ukr)

Kuzmenko І. O. Moloda sportivna nauka Ukraіni [Young sports science Ukraine], Lvіv, 2015, Vol. 19, T. 2, p. 137–140. (ukr)

Lyakh V. I. Koordinatsionnyye sposobnosti: diagnostika i razvitiye [Coordination abilities: diagnosis and development], Moscow, 2006, p. 132–134. (rus)

Olefіrenko K. O. Vіsnik Chernіgіvskogo natsіonalnogo pedagogіchnogo unіversitetu іmenі T. G. Shevchenka. T. I [Bulletin Chernihiv National Pedagogical University named after Taras Shevchenko], Vol. 118, Chernіgіv, 2014, p. 249–251. (ukr)

Romanenko V. A. Diagnostika dvigatelnykh sposobnostey [Diagnostics of motor abilities], Donetsk, 2005, 290 p. (rus)

Zhuchenko E. A. Avtorskaya obrazovatelnaya programma «Chirliding» [Author's educational program "Cheerleading"], Krasnodar, 58 p., Access mode : it-n.ru/attachment.aspx?id=75432. (rus)


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Tetiana Bala

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.