Use motion games in exercise with children with bronchial asthma

Viktoriya Polkovnyk-Markova, Liana Dugina

Abstract


Purpose: to analyze the possibility of using moving games in the rehabilitation of children with bronchial asthma.

Material & Methods: the modern scientific literature on integrated prevention and treatment of children with asthma.

Results: A high frequency of morphological and functional deviations at children with asthma. Classification and examples of mobile games, which can be used for this group of children.

Conclusions: the results of modern research that show the effectiveness the use of physical rehabilitation, including moving games


Keywords


bronchial asthma; physical rehabilitation; motion games

Full Text:

PDF

References


Bar-Or, O. & Rouland, T. 2009, Zdorovye detey i dvigatelnaya aktivnost. Ot fiziologicheskikh osnov do prakticheskogo primeneniya [Children's health and physical activity. From the physiological basics to practical applications]. Kyiv: Olimp. lit., 527 p. (in Russ.)

Geppe, N. A. 2012, [The urgency of the problem of asthma in children] Pediatriya [Pediatrics]. No 3, pp. 76–82. (in Russ.)

Grigus, І. M. 2001, [Exercise tolerance in patients with mild persistent asthma during physical rehabilitation] Sportivna meditsina [Sport medicine]. No 1–2, pp. 115–119. (in Ukr.)

Ivanova, N. L. 2000, Fizicheskaya reabilitatsiya detey s bronkhialnoy astmoy v vozraste 7–12 let : dissertatsiya ... k. ped. nauk [Physical Rehabilitation of children with asthma in bronhyalnoy aged 7-12 years. PhD diss.]. Moskva, 144 p. (in Russ.)

Kuzina, Ye. N., Spivak, Ye. M., Mozzhukhina, L. I. & Sokolova, G. A. 2015, [Morphological and functional indicators of an organism of children with atopic asthma, in the period of clinical remission] Voprosy prakticheskoy pediatrii [Questions of Practical Pediatrics]. No 3, pp. 75–77. (in Russ.)

Baranov, A. A. 2005, Pediatriya [Pediatrics]. Moscow, pp. 36–81. (in Russ.)

Polkovnik-Markova, V. S. 2013, [Means therapeutic physical training in rehabilitation of children with asthma in the conditions of sanatorium] Slobozhanskii naukovo-sportyvnyi vіsnyk [Slobozhanskyi science and sport bulletin]. Kharkіv: KSAPC, No 3, p. 118–122. (in Ukr.)

Pomeshchikova, І. P. 2010, Vikoristannya fіzichnikh vprav ta іgor z m’yachem u fіzichnomu vikhovannі uchnіv іz vadami oporno-rukhovogo aparatu [The use of physical exercises and ball games in physical education of students with disabilities musculoskeletal]. Kharkіv: KhDAFK, 68 p. (in Ukr.)

Ryzhova, Ye. G. 2005, Kliniko-epidemiologicheskiy monitoring bronkhialnoy astmy u detey i alternativnyye podkhody k voprosu lecheniya, reabilitatsii, profіlaktiki : dissertatsiya … d. med. nauk [Clinical and epidemiological monitoring of asthma in children and alternative approaches to the treatment, rehabilitation, prevention. Doct. of sci. diss.]. Moscow, 228 p. (in Russ.)

Strashok, L. A. 2011, Zakhvoryuvannya organіv dikhannya u pіdlіtkіv [Respiratory diseases in adolescents]. Kharkіv: Nove slovo, pp. 118–150. (in Ukr.)

Chirkova, N. V. 2001, Fizicheskaya reabilitatsiya na sanatornom etape detey 5–6 let s bronkho-legochnymi zabolevaniyami (Bronkhialnaya astma i khronicheskiy bronkhit s astmaticheskim komponentom) : dis. ... kand. ped. nauk [Physical rehabilitation at a sanatorium stage children 5-6 years with broncho-pulmonary diseases (asthma and chronic bronchitis with asthmatic component). PhD diss.], Malakhovka, 120 p. (in Russ.)

Shakhlina, L. Ya. 2012, [Physical rehabilitation. Modern aspects] Pedagogіka, psikhologіya ta mediko-biologichni problemi fіzichnogo vikhovannya i sportu [Pedagogy, psychology, medical-biological problems of physical education and sport], Kharkiv, No 9, pp. 98–103. (in Russ.)


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Viktoriya Polkovnyk-Markova, Liana Dugina

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.