The degree of parental awareness of using means of physical rehabilitation on the frequently ill children

Ludmyla Demchenko

Abstract


Purpose: to establish the degree of parental awareness of using means of physical rehabilitation on the frequently ill children with acute respiratory viral infections.

Material & Methods: analysis of scientific and methodological literature, surveys and questionnaires.

Results: the research involved 54 families with the frequently ill children. The paper characterizes and establishes the degree of parental awareness in the sphere of physical rehabilitation of the frequently ill children, determines the level of parental interest in cooperation, presents the plan of seminars with parents.

Conclusions: increasing the degree of parental awareness by studying and explaining is a prerequisite to achieve high effectiveness in health recovery process of the frequently ill children. 


Keywords


children who are sick; parental awareness; physical rehabilitation

Full Text:

PDF

References


Albitskiy, V. Yu., Baranov, A. A., Kamayev, I. L. & Ogneva, M. M. 2003, Chasto boleyushchiye deti [Often ill children]. N. Novgorod: NGMA, 180 p. (in Russ.)

Kokoreva, S. P., Kuprina, N. P., Semenchenko, L. V. & Ragozina, V. N. 2007, [Often ill children and their rehabilitation problems] Epidemiologiya i infektsionnyye bolezni [Epidemiology and Infectious Diseases]. M., No 7, pp. 37–39. (in Russ.)

Mіtyuryaеva, І. O., Maydannik, V. G. & Kukhta, N. M. 2014, [The impact of recurrent respiratory pathology at developing autonomic dysfunction in children and the effectiveness of their correction] Mezhdunarodnyy zhurnal pediatrii, akusherstva i ginekologii [The International Journal of Pediatrics, Obstetrics and Gynaecology]. T. 6., No 1, pp. 91–97. (in Ukr.)

Pеshkova, O. V. 2015, [Therapeutic exercise as a means of prevention for children, who often suffer from acute respiratory infections] Slobozhanskii naukovo-sportyvnyi vіsnyk [Slobozhanskyi science and sport bulletin]. Kharkіv: KSAPC, № 2(46), pp. 154–160, dx.doi.org/10.15391/snsv.2015-2.030. (in Ukr.)

Polyanina, A. Yu., Krasnova, M. N. & Mishankina, O. T. 2013, Reabilitatsiya posle detskikh infektsionnykh zabolevaniy [Rehabilitation after pediatric infectious diseases]. M., pp. 4–5. (in Russ.)

Konova, O. M., Davydova, I. V. & Dmitriyenko, Ye. G. 2014, [Modern possibilities of aromatherapy herbal medicine in the treatment and prevention of acute respiratory infections in children] Meditsinskiy sovet [Medical Council], No 1, pp. 68–72. (in Russ.)

Strukov, V. I., Astafyeva, A. N., Galeyeva, R. T. & Dolgushkina, G. V. 2009, [Actual problems of prevention and treatment of sickly children] Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Povolzhskiy region. Meditsinskiye nauki [Proceedings of the higher educational institutions. Volga region. Medical sciences]. No 1 (9), pp. 121–135. (in Russ.)

Tolkachova O. V. [Impact aromatics plant in the state of cardiorespiratory system of primary school age] Vіsnik Zaporіzkogo natsіonalnogo unіversitetu [Journal of Zaporizhzhya National University]. 2009, No 1, pp. 138–144. (in Ukr.)

Khristova, T. Е. 2012, [Current approaches to physical rehabilitation of children who often suffer from acute respiratory infections]Pedagogіka, psikhologіya ta mediko-bіologіchnі problemi fіzichnogo vikhovannya і sportu [Pedagogy, psychology, medical-biological problems of physical education and sport]. No 5, pp. 119–123. (in Ukr.)

Chepurna, V. S. [The evolution of the functional state of the respiratory system of students under the influence of elements recreational gymnastics Hatha Yoga] Vіsnik Kharkіvskogo natsіonalnogo unіversitetu іm. V. N. Karazіna [Bulletin of Kharkiv V. Karazin National University], 2005, No 11 (705), pp. 99–104. (in Ukr.)


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Ludmyla Demchenko

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.