Improvement of artistry at the qualified sportswomen in rhythmic gymnastics

Alla Mullagildina

Abstract


Purpose: to define influence of means of modern choreography on artistic abilities of the qualified sportswomen in rhythmic gymnastics.

Material & Methods: art-aesthetic requirements by the technique of V. S. Avanesov were defined at eight candidates of master of sports, choreographic priorities were found out by means of questioning and conversation, the level of coordination abilities of gymnasts by motive tests was defined.

Results: classes by choreography, communication with music are priority in art- aesthetic needs of gymnasts. Most of gymnasts gave their advantage to the use of techniques of contemporary dance and jazz-modern from means of modern choreography.

Conclusions: the level of musically-rhythmical preparedness, coordinate movements by different parts of body, expressiveness of movements improved considerably under the influence of means of modern choreography at gymnasts that promoted the improvement of artistry of sportswomen. 


Keywords


contemporary dance; jazz modern; art requirements; gymnast

Full Text:

PDF

References


Batieieva, N. P., Kyzim, P. N., Titkova, I. A. & Lutsenko, L. S. Bateeva N. P. (2014), “The use of classical dance technique for improving the performance of young gymnasts turns”, Slobozhans'kij naukovo-sportivnij vіsnik, Kharkіv, KhDAFK, No 3, pp. 19–22. dx.doi.org/10.15391/snsv.2014-3.003 (in Russ.)

Belenkaya, I. G., Deyneko, A. Kh. & Mullagildina, A. Ya. (2012), “The development of musical and compositional abilities gymnasts 15–16”, Nauka і osvіta, Odesa, No 2, pp. 65–71. (in Russ.)

Beketova, Ye. S. & Bulgakov, A. I. (2016), “The use of modern choreography in the preparation of highly skilled athletes in rhythmic gymnastics”, Zbіrnik naukovikh prats Kharkіvskoi derzhavnoi akademіi fіzichnoi kulturi, Kharkіv, KhDAFK, No 3, pp. 13–14. (in Russ.)

Kabaieva, A. M. & Plekhanova, M. E. (2009), “The aesthetic component of the competitive programs of gymnasts”, Uchenye zapiski, No 4(50), pp. 54–57. (in Russ.)

Mullagildina, A. Ya., Krasova, I. V. & Deyneko, A. Kh. (2014), “Analysis of the competitive programs floor exercises highly skilled gymnasts”, Materialy ІІ Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii «Cherez fizicheskuyu kulturu i sport k zdorovomu obrazu zhizni» [Materials II International scientific-practical conference "Through the physical culture and sport for a healthy lifestyle."], Ufa, Ufimskiy gos. un-t ekonomiki i servisa, pp. 573–580. (in Russ.)

Mullagildina, A. Ya., Belenkaya, I. G. & Deyneko, A. Kh. (2012), “Aesthetic Perfection training in rhythmic gymnastics”, Materіali ІІІ Mіzhnarodnoi elektronnoi naukovo-praktichnoi konferentsіi “Psikhologіchnі, pedagogіchnі і mediko-bіologіchnі aspekti fіzichnogo vikhovannya” 20–27 kvіtnya 2012 [Materials III International electronic scientific conference "psychological, pedagogical and medico-biological aspects of physical education" 20–27 April 2012], Odesa, pp. 20-23. (in Russ.)

Mullagildina, A. Ya. (2015), “Improving the reliability of competitive activity of sportsmen of 10–13 years in gymnastics”, Naukoviy chasopis Natsіonalnogo pedagogіchnogo unіversitetu іmenі M. P. Dragomanova., Naukovo-pedagogіchnі problemi fіzichnoi kulturi (fіzichna kultura і sport), Vol. 12 (67), № 15, pp. 86-89. (in Russ.)

Omelyanchik-Zyurkalova, O. A. (2014), “Influence of choreographic training of the gymnasts on the final assessment of mastery”, Pedagogіka, psikhologіya ta mediko-bіologіchnі problemi fіzichnogo vikhovannya, No 10, pp. 28-34. doi:10.5281/zenodo.10487 (in Russ.)

Semichenko, V. A. (2004), Problemy motivatsii povedeniya v deyatelnosti cheloveka. Modulnyy kurs psikhologii. Modul “Napravlennost” [Problems of motivation of behavior in human activities. Modular Course of Psychology. "Orientation" module], Kyiv Milenium, 521 p. (in Russ.)

Sosina, V. Yu. Khoreografiya v gimnastike [Choreography in gymnastics], Kyiv, Olimpiyskaya literatura, 2009, 135 s. (in Russ.)
Copyright (c) 2016 Alla Mullagildina

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.