Пейзаж промислових відносин і суспільного діалогу на пострадянському просторі

Яцек Срока

Анотація


In the article, in relation to industrial relations in the post-Soviet states, an attempt to consolidate two theses was made. The first one refers to the system-creating role of EU membership and finds confirmation in the situation on the Estonian, Lithuanian and Latvian arenas of industrial relations. The second thesis tells of the cultural and institutional mismatch of other post-Soviet states, which is illustrated by the examples of: Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraine and Uzbekistan. Although these theses do not discover the new land, they are generally known - that is why they are given as theses and not hypotheses - but they are not cognitively empty and according to the writer, they still constitute an incentive for further completing the map of the land known for nearly thirty years as part of the widely understood post-soviet studies. The supplement proposed here refers to the characteristic features of the topography of industrial relations in the post-Soviet area.

Ключові слова


industrial relations; social dialogue

Повний текст:

PDF (Polski)

Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Administracja i polityka. Ewolucja stosunków przemysłowych w Europie Środkowej i Wschodniej, red. Sroka J., Wyd. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2003.
 2. Aleksanyan A., 2013, The Civiliarchic Culture. The Crisis of Social partnership in Post-Soviet countries (Modeling of Social Partnership in Armenia), http://paperroom.ipsa.org/papers/paper_10393.pdf(dostęp: 6 I 2018).
 3. Ashwin S., Clarke S., Russian Trade Unions and Industrial Relations in Transition, Palgrave, New York2002.
 4. Aumayr-Pintar Ch., Boehmer S., Bremermann M., Paraskevopoulou A., McKay S., Lewis J., Clark N., 2014, Developments in Working Life in Europe 2014, https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/comparativeinformation/developments-in-working-life-in-europe-2014-eurwork-annual-review(dostęp: 6 I 2018).
 5. Blaziene I., Zabarauskaite R., 2017, Living and working in Lithuania, http://www.eurofound.europa.eu/eiro/country/ lithuania(dostęp: 6 I 2018).
 6. Bockman J., 2007, The origins of neoliberalism between Soviet socialism and Western capitalism:„A galaxy without borders”, Contemporary Sociological Theory, vol. 36.
 7. Borisov V., Clarke S., The rise and fall of social partnership in postsocialist Europe: the Commonwealth of Independent States, „Industrial Relations Journal”, 2006, vol. 37.
 8. Dahl R., Demokracja i jej krytycy, tłum. S. Amsterdamski, wyd. Aletheia, Warszawa2012.
 9. Fukuyama F., Budowanie państwa. Władza i ład międzynarodowy w XXI wieku, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań2005.
 10. Heywood A., Politologia, PWN, Warszawa2006.
 11. Kadarik I., Masso M., 2017, Living and working in Estonia, http://www.eurofound.europa.eu/eiro/country/estonia(dostęp: 6 I 2018).
 12. Karnite R., 2017, Living and working in Latvia, http://www.eurofound.europa.eu/eiro/country/latvia(dostęp: 6 I 2018).
 13. Kelly J., Rethinking Industrial Relations. Mobilization, Collectivism and Long Waves, Routledge, London‒New York1998.
 14. Komarovski V.V., Social Dialogue in Russia, „Sociological Research”2007,vol. 46, no. 3.
 15. Krywoi Y., Discrimination and Security of Employment in a Post-Soviet Context, The „International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations”2006, vol. 22/1, .
 16. Sieci czy struktury? Dialog społeczny na poziomie regionalnym, Instytut Spraw Publicznych, red. M. Błaszczyk, J. Sroka, Warszawa2006.
 17. Sroka J., Europejskie stosunki przemysłowe w perspektywie porównawczej, wyd. U. Wr., Wrocław 2000.
 18. Sroka J. Poждение корпоративной стратегии? Направления перемен индустриальных отношении в Центрально-Восточной Европе, w:Πepeхoд к дeмoкpaтии cтpaн Цeнтpaлнoй и Вocтoчнoй Eвpoпы, red.A. Antoszewski, R. Herbut, Дoнбacc, Дoнецк 2001.
 19. Sroka J., Лоббирование и его обусловенность, w: Десятилетие демократических реформ в Украине: достижения, проблемы, перспективы, Дoнецк 2001.
 20. Sroka J., Polityka organizacji pracodawców i przedsiębiorców, Wyd. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław2004.
 21. Sroka J., Herbut R., Sula P., Dialog społeczny na poziomie regionalnym. Raport z badań, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa2004.
 22. Sroka J., Zinstytucjonalizowany dialog społeczny w Unii Europejskiej, w:Administracja i polityka, Europejska administracja publiczna, red. R. Wiszniowski Wyd. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław2005.
 23. Sroka J., Deliberacja i rządzenie wielopasmowe, Wyd. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław2009.
 24. Sroka J., Analiza funkcjonowania instytucji dialogu społecznego na poziomie województw. Raport z badań wojewódzkich komisji dialogu społecznego, współpraca w opracowaniu rezultatów badań: Wiesław Zając, Szkoła Główna Handlowa, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa2009.
 25. Sroka J., Lobbing jako strategia promocji interesów grupowych, w:Marketing polityczny w teorii i praktyce, red. A. Jabłoński, L. Sobkowiak, Wyd. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław2009.
 26. Sroka J., 2010, Flexicurity and industrial relations, European Industrial Relations Observatory, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn0803038s/ pl0803039q.htm(dostęp: 3 V 2018).
 27. Sroka J., Deliberation As A New Perspective of Cooperation Between Public Authority and Society, w:Political Science: An Antology, red. P. Sula, Wrocław 2013.
 28. Sroka J., Rekomendacje w zakresie zasad włączania interesariuszy do współpracy w zmodernizowanym Systemie Kwalifikacji (Rada Interesariuszy), Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2015.
 29. Sroka J., System stosunków przemysłowych współcześnie – przyczynek do aktualizacji klasycznego modelu, w:Studia nad współczesnymi systemami politycznymi. Podmioty i procesy demokratyczne, t. 1, red. Juchnowski J., Wiszniowski R., Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2015.
 30. Sroka J., Dialog zablokowany – zarys środowiskowego mechanizmu ukrytej grupy interesu na przykładzie nauk politycznych, „Biuletyn. Analizy, ekspertyzy, opracowania” 2016, nr 3, Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”, Warszawa 2016.
 31. Sroka J., Korporatyzm – inspiracje ideowe, cechy wzorca instytucjonalnego, polityka publiczna, w:Ideologie, doktryny, ruchy społeczne i polityczne. Wybrane problemy, red. M. Marczewska-Rytko, W. Ziętara, Wyd. UMCS, Lublin 2016.
 32. Sroka J., Odpływ reprezentacji interesów, „Dialog. Pismo Dialogu Społecznego” 2017,, nr 3.
 33. Sroka J., Wzorce kulturowe, formalne instytucje a partnerstwo i dialog, „Studia z Polityki Publicznej” 2017, nr 3.
 34. Sroka J., W jakim kierunku powinien rozwijać się software zarządzania publicznego? Wielopasmowość, deliberacyjne godzenie interesów, ekwiwalentność, intuicja, w:Nowe idee zarządzania publicznego. Wyzwania i dylematy, red. E.M. Marciniak, J. Szczupaczyński, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2017.
 35. Stosunki przemysłowe i dialog społeczny w obszarze poradzieckim, w: R. Herbut, W. Baluk, Transformacja systemów politycznych państw obszaru byłego Związku Radzieckiego, red. J. Sroka, Wyd. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2010.
 36. Tikhonova N.E., Russians at the Present Stage of Sociocultural Modernization, „Sociological Research” 2007,vol. 46.
 37. Tsygankov A.P., Modern at last? Variety of weak states in the post-Soviet world, „Communist and Post-Communist Studies” 2007, vol. 40.
 38. Wybrane instytucje demokracji partycypacyjnej w polskim systemie politycznym, red. J. Sroka, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa2008.
 39. Zakrzewska I., Podręczny słownik dialogu społecznego i wartości pokrewnych, Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”, Wyd. MRPiPS, Warszawa 2017.
 40. Ustawa z dnia 24 lipca 2015 o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, Dz.U. z 27.08.2015, poz. 1240.
 41. Zybała A., Polityki publiczne. Doświadczenia w tworzeniu i wykonywaniu programów publicznych w Polsce i w innych krajach. Jak działa państwo, gdy zamierza/chce/musi rozwiązać zbiorowe problemy swoich obywateli?, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, Warszawa 2012.
Copyright (c) 2018 Яцек Срока

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Розміщення журналу „Studia Politologica Ucraino-Polona” на платформі Open Journal Systems було можливим завдяки фінансовій підтримці Генерального Консульства Республіки Польща у Вінниці, в рамках здійснення проєкту «Розробка інтернет-версії політологічного журналу Studia Politologica Ucraino-Polona».