Ціна як вартість, що впливає на феноменологію польської злочинності проти промислової власності

Mateusz Nowak

Анотація


The article entitled: „Price as a value affecting the phenomenology of Polish crime against industrial property” depicts the potential impact of products’s prices on the phenomenon of crime. The article begins with the analysis of consumers’s and producers’s behavior on the illegal market (a.k.a. grey area). Specifying, author describes the law of supply and demand in the terms of organized crime. In the text the reader gets to know definition of a trademark in the Polish legal system. In what follows the modus operandi of criminal groups counterfeiting trademarks is presented. Futhermore writer not only researches falsifications of goods in Poland, but also formulates statistical date (police, judicial and penitentiary). The paper ends with the comparison of illegal activity to enterprise.

Ключові слова


industrial property; trademark; crime; price; criminal phenomenology

Повний текст:

PDF (Polski)

Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r., Kodeks karny, Dz. U. 1997 nr 88 poz. 553, art. 306, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/ DocDetails.xsp?id=WDU19970880553 (dostęp: 1 II 2018).
 2. Ustawa z dnia 20 maja 1971 r., Kodeks wykroczeń, Dz. U. 1971 nr 12 poz. 114, art. 136, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19710120114 (dostęp: 1 II 2018).
 3. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r., Prawo własności przemysłowej, Dz. U. 2001 nr 49 poz. 508, http://prawo.sejm.gov. pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20010490508 (dostęp: 31 I 2018).
 4. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 20 marca 2008 r., Sygn. akt I KZP 1/08, http://lex.adm.uj.edu.pl/lex/index.rpc#content.rpc?nro=117794837&wersja=-1& (dostęp: 3 II 2018).
 5. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 lutego 2017 r., Sygn. Akt III KK 374/16, http://lex.adm.uj.edu.pl/lex/index.rpc#content.rpc--ASK--nro=119682455&wersja=-1&reqId=1518388342742_572967902&class=CONTENT&dataOceny=2018-02-11&tk nDATA=120%252C121%252C122%252C123%252C124%252C125%252C126%252C127%252C13%252C30%252C31%25 2C6%252C68%252C1517393942&loc=4&full=1&hId=1 (dostęp: 3 II 2018).
 6. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 stycznia 2007 r., Sygn. akt IV KK 426/06, http://lex.adm.uj.edu.pl/lex/index.rpc#content.rpc?nro=117689697&wersja=-1& (dostęp: 4 II 2018).
 7. Dane udostępnione przez Centralny Zarząd Służby Więziennej, odpowiedź na wniosek o dostęp do informacji publicznej z dnia 5 stycznia 2018 r., sygn. brak.
 8. Dane udostępnione przez Komendę Główną Policji – Gabinet Informacja Publiczna, odpowiedź na wniosek o dostęp do informacji publicznej z dnia 9 I 2018 r., Sygn. Gip-5778/17.
 9. Dane udostępnione przez Komendę Główną Straży Granicznej – Biuro Ochrony Informacji, odpowiedź na wniosek o dostęp do informacji publicznej z dnia 17 stycznia 2018 r., sygn. KG-OI-III.0180.3.2018.JB-I.
 10. Dane udostępnione przez Ministerstwo Sprawiedliwości, Departament Strategii i Funduszy Europejskich, odpowiedź na wniosek o dostęp do informacji publicznej z dnia 5 stycznia 2018 r., Sygn. DSF-II-082-7/18.
 11. Korzystanie z własności intelektualnej w biznesie. Podręcznik dla izb handlowych oraz stowarzyszeń przedsiębiorców tworzących usługi w zakresie własności intelektualnej, PARP, Warszawa 2012, https://www.parp.gov.pl/images/PARP_publications/ pdf/20120926_132909%20korzystanie%20z%20wlasnosci%20intelektualnej%20w%20biznesie.pdf (dostęp: 27 I 2018).
 12. Report on EU customsenforcement of intellectualpropertyrights. Resultat the EU border 2016, Komisja Europejska, Luksemburg 2017, https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/5d6eb531-6b63-11e7-b2f2-01aa75ed71a1 (dostęp: 5 II 2017).
 13. The EconomicImpact of Counterfeiting and Piracy, OECD, Paryż 2008, http://www.oecd.org/sti/ind/theeconomicimpa ctofcounterfeitingandpiracy.htm (dostęp: 28 XII 2017).
 14. Trafficking in illicitgoods and counterfeitingprogramme, Interpol, Lyon 2015, https://www.interpol.int/Crime-areas/ Trafficking-in-illicit-goods-and-counterfeiting/Resources (dostęp: 21 I 2018).
 15. Broadhurst R., Bacon-Shone J., Bouhours B., Business and Risk of Crime in China, Canberra 2011.
 16. Czarny B., Podstawy ekonomii. Wprowadzenie do ekonomii. Mikroekonomia, Warszawa 2017.
 17. Daśko N., Prawnokarna ochrona znaków towarowych, Warszawa 2017.
 18. Domalewski W., Wybrane rodzaje piractwa intelektualnego i przemysłowego w Polsce. Skala, formy i rozpoznawanie wyrobów, Toruń 1998.
 19. Duży J., Zorganizowana przestępczość podatkowa w Polsce. Zwalczanie przestępnego nadużycia mechanizmów podatków VAT i akcyzowego, Warszawa 2013.
 20. Błachut J., Gaberle A., Krajewski K., Kryminologia, Gdańsk 2007.
 21. Górnicz-Mulcahy A., Prawo do wynagrodzenia za pracownicze projekty wynalazcze w polskim prawie, Warszawa 2008.
 22. Hołyst B., Kryminologia, Warszawa 2009.
 23. Klimczak B., Mikroekonomia, Wrocław 2011.
 24. Księżyk M., Ekonomia. Podejście historyczne i prospektywne, Kraków 2012.
 25. Nojszewska E., Podstawy ekonomii, Warszawa 1995.
 26. Pike C.G., Virtual Monopoly. Buildinganintellectualpropertystrategy for creativeadvantage‒from patents to trademarks, from copyrights to design rights, Londyn 2001.
 27. Raglewski J., Komentarz do przepisów karnych ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U III 119.1117). Komentarz do art. 305 ustawy – Prawo o własności przemysłowej, LEX 2016, http://lex.adm.uj.edu.pl/lex/index. rpc?&fromHistory=false#content.rpc?nro=201337084& (dostęp: 19 I. 2018).
 28. Staake T., Fleisch E., CounteringCounterfeit Trade. Illicit Market Insights, Best-Practice Strategies,and Management Toolbox, Berlin 2008.
 29. Tischner A., Odpowiedzialność majątkowa za naruszenie prawa do znaku towarowego, LEX 2008, http://lex.adm. uj.edu.pl/lex/index.rpc?&fromHistory=false#content.rpc?nro=151208389&wersja=-1& (dostęp: 19 I 2018).
 30. Trzebiatowski M., Obowiązek używania znaku towarowego. Studium z prawa polskiego na tle prawnoporównawczym, Warszawa 2007. 
 31. Wajszczuk J.J., Międzynarodowe środowisko finansowe. Kierunki instytucjonalizacji, Warszawa 2006.
 32. Wosińska W., Oblicza Globalizacji, Sopot 2008.
 33. Wójcik    J.W.,       Kryminologia.       Współczesne          aspekty, LEX  2014, http://lex.adm.uj.edu.pl/lex/index.rpc?&fromHistory=false#content.rpc?nro=151251890&wersja=-1& (dostęp: 15 I 2018).
 34. Wróbel W., Zoll A., Polskie prawo karne. Część ogólna, Kraków 2014.
 35. Żelechowski Ł., Zastaw zwykły i rejestrowy na prawach własności przemysłowej, Warszawa 2011.
 36. Cesarz M., Klimowicz M., Stosunki gospodarcze Unii Europejskiej z Chinami. Wybrane aspekty współpracy gospodarczej w świetle uwarunkowań prawnych do 2005 r., w: Współczesne Chiny w kontekście stosunków międzynarodowych, red. J. Wardęga, Kraków 2013.
 37. Czubała A., Ceny usług, w: Marketing usług, red. A. Czubała, A. Jonas, T. Smoleń Warszawa 2012.
 38. Jasiński J., Przemowa, w: Przestępczość gospodarcza, red. A. Siemaszko, Warszawa 1995.
 39. Kotowska M., Regulacje regionalne i uniwersalne w zakresie pozbawienia sprawców owoców przestępstwa, w: Przepadek przedmiotów i korzyści pochodzących z przestępstwa, red. E.M. Guzik-Makaruk, Warszawa 2012.
 40. Sitko J., Komentarz do art. 120 ustawy – Prawo własności przemysłowej, w: Prawo Własności intelektualnej. Komentarz, red. T. Demendecki, A. Niewęgłowski, J. Sitko, Warszawa 2015, http://lex.adm.uj.edu.pl/lex/index.rpc#content. rpc--ASK--nro=201336772&wersja=-1&localNroPart=587676157&reqId=1518378489842_1214502737&class=CONTENT &loc=4&full=1&hId=1 (dostęp: 29 I 2018).
 41. Świerczek A., Popyt na produkty w zarządzaniu łańcuchem dostaw, w: Zarządzanie popytem na produkty w łańcuchu dostaw, red. N. Szozda, A. Świerczek, Warszawa 2016.
 42. Tylec G., Komentarz do art. 305 ustawy ‒ Prawo własności przemysłowej, w: Prawo Własności intelektualnej. Komentarz, red. T. Demendecki, A. Niewęgłowski, J. Sitko, LEX, 2015, http://lex.adm.uj.edu.pl/lex/index.rpc?&fromHistory=false#content.rpc?nro=201336772&wersja=-1&localNroPart=587676383 (dostęp: 2 II 2018).
 43. Zawiślińska I., Popyt, podaż i optymalny wybór konsumenta, w: Ekonomia w zarysie, red. I. Zawiślińska, Warszawa 2011.
 44. Klaus W., Integracja – marginalizacja – kryminalizacja, czyli o przestępstwach cudzoziemców w Polsce ,,Stowarzyszenie Interwencji Prawnej” 2011, nr 1.
 45. Nowak M., Charakterystyka przestępczości wśród cudzoziemców pochodzenia wietnamskiego w Polsce w świetle statystyki policyjnej, sądowej i penitencjarnej po 1989 roku ,„Studia PolitologicaUcraino-Polona” 2017, t. 7, http://nbuv.gov. ua/UJRN/Spup_2017_7_11. (dostęp: 20 III 2018).
 46. Rogowska B., Podrobione ubrania za 3 mln. Nielegalna produkcja pod Koluszkami, „Gazeta Wyborcza”, http://lodz. wyborcza.pl/lodz/7,35136,21857070,podrobki-adidas-a-z-koluszek-zabezpieczono-towar-za-3-mln-zlotych.html (dostęp: 3 I 2018).
 47. Blisko 300 sztuk podrabianej odzieży zabezpieczyli żarscy policjanci, http://www.lubuska.policja.gov.pl/go/serwisinformacyjny/aktualnosci/21125,Blisko-300-sztuk-podrabianej-odziezy-zabezpieczyli-zarscy-policjanci.html (dostęp: 3 I 2018).
 48. INTERPOL operationsnetsfakesworth USD 50 million cross Asia, Interpol, https://www.interpol.int/News-and-media/ News/2014/N2014-179 (dostęp: 20 I 2018).
 49. Małopolscy policjanci zabezpieczyli kolejne podrabiane produkty znanej firmy modowej, https://malopolska.policja.gov. pl/pl/aktualnosci/malopolscy-policjanci-zabezpieczyli-kolejne-podrabiane-produkty-znanej-firmy-modowej (dostęp: 3 I 2018).
 50. Policjanci zabezpieczyli odzież, galanterię i perfumy z podrobionymi znakami towarowymi, https://pomorska.policja. gov.pl/serwis.php?nrszuk1=33771 (dostęp: 4 I 2018).
 51. Policjanci zabezpieczyli podrabiane ubrania warte prawie 200 tys. zł, http://www.policja.pl/pol/ aktualnosci/133695,Policjanci-zabezpieczyli-podrabiane-ubrania-warte-prawie-200-tys-zl.html (dostęp: 3 I 2018).
 52. Sprzedawali podrobioną odzież, http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/137900,Sprzedawal-podrobiona-odziez.html (dostęp: 3 I 2018).
Copyright (c) 2018 Mateusz Nowak

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Розміщення журналу „Studia Politologica Ucraino-Polona” на платформі Open Journal Systems було можливим завдяки фінансовій підтримці Генерального Консульства Республіки Польща у Вінниці, в рамках здійснення проєкту «Розробка інтернет-версії політологічного журналу Studia Politologica Ucraino-Polona».