Політичні еліти великих міст: демографічна характеристика і професійні кар’єри

Agnieszka Jasiewicz-Betkiewicz, Witold Betkiewicz

Анотація


The socio-demographic description of big city elite are shown. It includes main elite characteristics from gender and age, through councilors’ local roots to their occupational positions. The Authors also try to compare the elite of big cities with other parts of political elite, especially with parallely studied elite of medium cities.


Ключові слова


elite; big cities; self-government; careers

Повний текст:

PDF (Polski)

Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Żyromski M. Teorie elit a systemy polityczne, Wydawnictwo Naukowe UAM. – Poznań. – 2007. – 480 s.
 2. Miasto jako przedmiot badań naukowych w początkach XXI wieku. / Red. B. Jałowiecki: Scholar. – Warszawa. – 2008. – 209 s.
 3. Jałowiecki B., Szczepański M. S. Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej. –  Scholar. – Warszawa. – 2009. – 470 s.
 4. Czarniawska B. Trochę inna teoria organizacji: organizowanie jako konstrukcja sieci działań. – Poltext. – Warszawa. – 2010. – 212 s.
 5. Pareto V. Uczucia i działania: fragmenty socjologiczne, przeł. M. Dobrowolska, M. Rozpędowska, A. Zinserling. – PWN. – Warszawa. – 1994. XXXVI + 361 s.
 6. Żyromski M. Gaetano Mosca – twórca socjologicznej teorii elit. – Wydawnictwo Naukowe UAM. – Poznań. – 1996. – 181 s.
 7. Michels R. Oligarchiczne tendencje organizacji, tłum. Mirosław Kwieciński // Władza i społeczeństwo / Red. J. Szczupaczyński: Scholar. – Warszawa. – 1995. – s. 140-151.
 8. Weber M. Gospodarka i społeczeństwo, przeł. D. Lachowska. – PWN. – Warszawa. – 2002. – LII + 1131 s.
 9. Burton M., Gunther R., Higley J. Introduction: elite transformations and democratic regimes // Elites and Democratic Consolidation in Latin America and Southern Europe / Eds. Higley J., Gunther R .: Cambridge Univ. Press. – Cambridge. – New York. – Port Chester. – Melbourne. – Sydney. – 1992. – p. 1-37.
 10. Hunter F. Community Power Structure: A Study of Decision Makers. – The University of North Carolina Press. – Chapel Hill. – 1953. – XVI + 297 s.
 11. Dahl R. A. Who Governs? Democracy and power in an American City. – Yale University Press. – New Haven. – 1961. – XII + 355 s.
 12. Wasilewski J. Społeczne procesy rekrutacji regionalnej elity władzy. – Zakład Narodowy im. Ossolińskich: Wydawnictwo PAN. – Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź. – 1990. – 200 s.
 13. Eldersvelt S. J. Political elites in modern societies. Empirical research and democratic theory.– Ann Arbor. – 1989. – p. X. Cyt. za Marek Żyromski [1, s. 42-43].
 14. Bartkowski J. Lokalne elity władzy w Polsce w latach 1966-1995: Zmiany składu społecznodemograficznego na tle przemian opinii publicznej w Polsce w ujęciu porównawczym. – IS UW – ISS UW: Interart. – Warszawa. – 1996. – 166 s.
 15. Swianiewicz P. Portret radnego 2007 // „Samorząd Terytorialny”. – 2008. – nr 4. – s. 5-16.
 16. Betkiewicz W. Demograficzno-społeczny obraz posłanek na Sejm RP // Kobiety u władzy? / Red. Pańków I., Post B. – Instytut Studiów Politycznych PAN. – Warszawa. – 2010. – s.133-164.
 17. Grabowska M., Szawiel T. Anatomia elit politycznych: partie polityczne w postkomunistycznej Polsce 1991-93. – Uniwersytet Warszawski, Instytut Socjologii. – Warszawa. – 1993. – 195 s.
 18. Główny Urząd Statystyczny. Materiały wstępne Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011. – Warszawa. – 2011. [Zasób elektroniczny]. – Ścieżka dostępu: http://www.stat.gov. pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_lu_wyniki_wstepne_NSP_2011.pdf
 19. Eulau H. Elite Analysis and Democratic Theory: The Contribution of Harold D. Lasswell // Elite Recruitment in Democratic Polities: Comparative Studies Across Nations / Eds. Eulau H., Czudnowski M. M.red.: A Halsted Press Book. – NY-London-Sydney-Toronto. – 1976. – p. 7-28.
 20. Wasilewski J. Kariery społeczno-zawodowe dyrektorów. – Zakład Narodowy im. Ossolińskich. – Wrocław. – 1981. – 212 s.
 21. Blondel J., Müller-Rommel F. Political Elites // The Oxford Handbook of Political Behavior / Eds. Dalton R. J., Klingemann H.-D.: Oxford University Press. – Oxford. – 2008. – p. 818-832.
 22. Domański H., Sawiński Z., Słomczyński K. M. Nowa klasyfikacja i skale zawodów: Socjologiczne wskaźniki pozycji społecznej w Polsce. – Wydawnictwo IFiS PAN. – Warszawa. – 2007. – 421 s.
 23. Bartkowski J. Kim są działacze? // Bartkowski J., Mossakowska M, Wiatr J. Władza lokalna w województwie zachodniopomorskim w świetle badań socjologicznych. – Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna. Centrum Badań Socjologiczno-Politycznych. – Koszalin. – 2003. – s. 11-44.
 24. Główny Urząd Statystyczny. Pracujący w gospodarce narodowej w 2009 r.. – Warszawa.– 2010. [Zasób elektroniczny]. – Ścieżka dostępu: http://www.stat.gov.pl/gus/praca–ludnosc–PLK–HTML.htm
 25. Bank Danych Lokalnych GUS. [Zasób elektroniczny]. – Ścieżka dostępu: http://www.stat.gov. pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks
 26. Powiatowa elita polityczna: rekrutacja, struktura, działanie. / Red. J. Wasilewski. – ISP PAN.– Warszawa. – 2006. – 358 s.
 27. Best H. New Challenges, New Elites? Changes in the Recruitment and Career Patterns of European Representative Elites / “Comparative Sociology”. – 2007. – nr 6. – p. 85-113.
Copyright (c) 2012 Agnieszka Jasiewicz-Betkiewicz, Witold Betkiewicz

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Розміщення журналу „Studia Politologica Ucraino-Polona” на платформі Open Journal Systems було можливим завдяки фінансовій підтримці Генерального Консульства Республіки Польща у Вінниці, в рамках здійснення проєкту «Розробка інтернет-версії політологічного журналу Studia Politologica Ucraino-Polona».