Українсько-польські відносини у структурі інтересів польської національної меншини в сучасній Україні

Sergiusz Rudnicki

Анотація


The impact of relations between Poland and Ukraine in 1988–2010 on the possibility of articulation and implementation of socio-political interests of the Polish national minority in Ukraine are analyzed in the article. Neighborly Ukrainian-Polish relations, its institutionalization in the form of international treaties and institutions of cooperation occupies an important position in the interests of the modern Ukrainian polonium.

Ключові слова


Ukrainian-Polish relations; the Polish national minority in contemporary Ukraine; socio-political interests; interests’ representation and realization

Повний текст:

PDF (Polski)

Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Моцок В. І. Сучасні українсько-польські міждержавні відносини: політичний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 «Політині інститути та процеси» / В. І. Моцок. – Чернівці, 2002.
 2. Гевко В. Україна і Польща: особливості розвитку двосторонніх відносин (1991–2004) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / В. Гевко. – Чернівці, 2005.
 3. Октисюк А. М. Правове регулювання двостороннього співробітництва України і Республіки Польща : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 «Міжнародне право» / А. М. Октисюк. – Харків, 2006.
 4. Гайдай О. Українсько-польське стратегічне партнерство (кінець ХХ – поч. ХХІ століття): історико-політологічний аналіз / О. Гайдай // Поляки на півдні України: Історія та сьогодення : у 2 т. – Жешов, Київ, Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2008. – Т. 2. – С. 72–79.
 5. Бабак О. Політичні відносини України та Польщі у 1980–2005 рр. / О. Бабак // Поляки на півдні України: Історія та сьогодення : у 2 т. – Жешов, Київ, Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2008. – Т. 2. – С. 108–151.
 6. Калакура О. Я. Поляки в етнополітичних процесах на землях України у ХХ столітті / Калакура О. Я. – К. : Знання України, 2007. – 508 с.
 7. Політологічний енциклопедичний словник / [упоряд. В. П. Горбатенко ; за ред. Ю. С. Шемчушенка, В. Д. Бабкіна, В. П. Горбатенка]. – [2-е вид., доп. і перероб.]. – К. : Генеза, 2004. – С. 735.
 8. Балабанова Н. Від соціального стану до соціальної дії (малий бізнес і суспільство) [Електронний ресурс] / Н. Балабанова. – Режим доступу : www.sociology.kharkov.ua/ docs/chten... /balabanova.doc.
 9. Колодій А. Становлення громадянського суспільства в Україні [Електронний ресурс] / А. Колодій // «Ї». – 2001. – № 22. – Режим доступу : http://www.ji.lviv.ua/n22texts/kolodij.htm.
 10. Ішуніна Н. Роль громадських зв’язків в українсько-польських міждержавних взаєминах / Н. Ішуніна // Polska i Ukraina po II Wojnie Światowej (red.). Włodzimierz Bonusiak. – Rzeszów, 1998. – S. 27–40.
 11. „Jak trudno być Polakiem” = «Як важко бути поляком» / [авт. концепції Є. Шалацький]. – К. : Головна спеціаліз. ред. літ. мовами нац. меншин України: Спілка поляків України, 1997. – 336 с.
 12. Глібов В. В. Українсько-польські відносини в пострадянський період. Деякі аспекти політичного й економічного співробітництва / В. В. Глібов, О. Д. Горун // Політика і час. – 1997. – № 5–6. – С. 15–21.
 13. Стан та перспективи українсько-польських відносин [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mfa.gov.ua/poland/ua/publication/ content/ 29136.htm.
 14. Kozłowski I. Ukraińskie euroregiony instrumentem europejskiej integracji Ukrainy / Kozłowski // Феномен культурних погранич: сучасні тенденції : зб. наук. праць / [за ред. О. М. Сухомлинова]. – Донецьк : «Ноулідж» (донецьке відділення), 2009. – С. 347–361.
 15. Polska–Ukraina: trudne pytania, t. 11 : Materiały XII Międzynarodowego seminarium historycznego [„Stosunki polsko-ukraińskie w latach II wojny światowej”], (Toruń, 11–12 października 2006). – Warszawa 2009. – 212 s.
 16. Інформаційно-довідковий матеріал про стан і перспективи розвитку співпраці в галузі освіти і науки між Україною і Республікою Польща. Інформація підготовлена Міністерством освіти і науки України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://kno.rada.gov.ua/komosviti/ control ukpublish%20 printable_article; jsessionid=48DE8DCE41DBCFFA9AD985173CFFD7DD?art_id=45823.
 17. Bonusiak A. Współpraca naukowa Uniwersytetu Rzeszowskiego z ośrodkami akademickimi Ukrainy (od momentu powstania uczelni do kwietnia 2009 roku) / A. Bonusiak, D. Semków-Chajko // Феномен культурних погранич: сучасні тенденції : зб. наук. праць / [за ред. О. М. Сухомлинова]. – Донецьк : «Ноулідж» (донецьке відділення), 2009. – С. 294–332.
 18. Посол України у Польщі Олександр Моцик: „У 2009 році українсько-польська співпраця продовжуватиметься по висхідній” [Електронний ресурс] / Олександр Моцик. – Режим доступу : http://www.ukrinform.ua/ukr/order/?id=768020.
 19. Страсті за Бандерою: статті та есеї / [упоряд.: Т. С. Амар, І. Балинський, Я. Грицак]. – К. : Грані-Т, 2010. – 400 c.
 20. Ukraińcy pozytywnie o Polsce i Polakach. Komunikat z badań Instytutu Spraw Publicznych [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.isp.org.pl/uploads/filemanager/pliki/PE/ Wizerunek%20Ukraina%202010/Ukraicyostosunkachpolsko-ukraiskich.pdf.
 21. Інститут Польщі як складова державної політики України // Волинський монітор. Двотижневик. – 2010. – № 23 (35). – С. 11.
Copyright (c) 2011 Sergiusz Rudnicki

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Розміщення журналу „Studia Politologica Ucraino-Polona” на платформі Open Journal Systems було можливим завдяки фінансовій підтримці Генерального Консульства Республіки Польща у Вінниці, в рамках здійснення проєкту «Розробка інтернет-версії політологічного журналу Studia Politologica Ucraino-Polona».