Viktor Gladush

SHEI «University of Educational Management», Ukraine
Doctor of pedagogical sciences, Professor, Vice Rector

GoogleScholar profilelink
ID ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1721-5767

Selected Publications:

  1. Hladush, V. A. (2018). Universytet menedzhmentu osvity: peredistoriia stvorennia ta rozvytku. Pisliadyplomna osvita v Ukraini, 1, 26–33.
  1. Hladush, V. A., Baranets, Ya. Yu. (2015). Do pytannia formuvannia profesiinoi kompetentnosti pedahoha inkliuzyvnoho zakladu. Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu imeni Alfreda Nobelia. Seriia: Pedahohika i psykholohiia, 1, 73–79.
  1. Hladush, V. A. (2014). Osoblyvosti formuvannia imidzhu profesii korektsiinoho pedahoha. Imidzh suchasnoho pedahoha, 4 (143), 3–7.
  1. Gladush, V. A., Men, S. (2014). Osobennosti razvitiya sistemy pedagogicheskogo obrazovaniya v Kitae. Іmіdzh suchasnogo pedagoga, 5 (144), 47–51.
  1. Hladush, V. A. (2014). Stanovlennia metodychnykh sluzhb v Ukraini (istorychnyi aspekt). Imidzh suchasnoho pedahoha, 1 (140), 21–24.
  1. Hladush, V. A. (2014). Shliakhy vdoskonalennia profesiinoi pidhotovky lohopediv v Ukraini (1960-ti rr.). Pedahohichni nauky :teoriia, istoriia, innovatsiini tekhnolohii, 1 (35), 56–65.
  1. Hladush, V. A. (2014). Bnesok profesora IP Kolesnyka u rozvytok systemy pisliadyplomnoi pedahohichnoi osvity defektolohiv. Naukovyi chasopys NPU imeni MP Drahomanova. Seriia 19: Korektsiina pedahohika ta spetsialna psykholohiia, 26, 47–52.