Natalia Klokar

SHEI “University of Educational Management", Ukraine
Doctor of pedagogical sciences, Professor

GoogleScholar profilelink
ID ORCIDhttp://orcid.org/0000-0003-2487-7483

Selected Publications:

  1. Klokar, N. I. (2018). Upravlinski kompetentnosti dyrektora shkoly: suchasni tendentsii. Visnyk KNU imeni Tarasa Shevchenka. Seriia: Pedahohika, 7, 28–31.
  1. Klokar, N (2016). Managing the implementation of europеаn civic education practices in Ukraine. ScienceRise: Pedagogical Education, 6 (2), 31–38. doi: http://doi.org/10.15587/2519-4984.2016.72707 
  1. Klokar, N. I. (2014). Rozvytok informatsiino-navchalnoho seredovyshcha systemy osvity rehionu v umovakh vprovadzhennia novykh standartiv osvity. Kompiuter u shkoli ta simi, 3, 3–6.
  1. Klokar, N. I. (2013). Upravlinnia optymizatsiieiu merezhi navchalnykh zakladiv rehionu: orhanizatsiinyi aspect. Pisliadyplomna osvita v Ukraini, 2, 12–17.
  1. Klokar, N. I. (2012). Informatsiino-navchalne seredovyshche yak vidkryta pedahohichna systema profesiinoho rozvytku osvitian. Kompiuter u shkoli ta simi, 2, 38–40.
  1. Klokar, N. I. (2011). Teoretyko-metodolohichni osnovy rozroblennia ta vprovadzhennia tekhnolohii pidvyshchennia kvalifikatsii pedahohichnykh kadriv rehionu na zasadakh dyferentsiiovanoho pidkhodu. Osvita na Luhanshchyni, 2 (33), 146–151.
  1. Klokar, N. I. (2011). Osnovni napriamy ta perspektyvy rozvytku systemy pidvyshchennia kvalifikatsii pedahohichnykh kadriv rehionu. Pisliadyplomna osvita v Ukraini, 2 (19), 22–28.