DOI: https://doi.org/10.15587/2519-4984.2018.142019

Development model of professional competences in environmental monitoring in the system of postgraduate education

Natalia Bordіug, Nataliіa Rideі

Abstract


During the study there was elaborated the structural-functional model of professional competences formation in the system of postgraduate education, and its main components (purpose, conceptual, content, operational and activity, control and regulative, resulting and diagnostic) were defined. This model is a generalized system with a system-innovative approach to improving theoretical knowledge and practical skills in the field of environmental monitoring, it reflects the content filling of the professional development of specialists, main scientific-methodological statements (principles, phenomena, processes) that may be corrected, corresponding to concrete requirements of the professional activity of specialists in the nature protection field. There are separated the components of training specialists in environmental monitoring: special and professional (informational, graphic, professional-motivational, gnostic, communicative, adaptive), scientific and research (methodological, analytic, prognostic), laboratory and practical (methodical, organizational, activity) that mutually add each other and are closely connected. There is characterized each component of the structural-functional model, and interconnections between them are demonstrated. There is demonstrated the methodology of formation of professional competences in environmental monitoring in the system of postgraduate education. It is established, that this model structures and improves formation stages of professional competences in ecological specialists, determines organizational-pedagogic conditions of this process. In particular the improvement of the content component, complex combination of different forms of study organization, creation of the innovative educational space in environmental monitoring in the system of postgraduate education. According to this model, professional competences in environment monitoring will be developed by workers of state, expert-control, inspection, departmental, scientific and educational, social institutions, production, nature protection enterprises, establishments, institutions, social organizations


Keywords


environmental monitoring; postgraduate education; model; professional competences; ecological specialists; principles of study

Full Text:

PDF

References


Mikheev, V. I. (2006). Modelirovanie i metody teorii izmereniy v pedagogike. Moscow: KomKniga, 200.

Pirogova, O. V. (2004). Modelirovanie v obrazovanii. Innovatsii v obrazovanii, 5, 36–40.

Vashchyk, T. I. (2005). Modeliuvannia u navchalno-vykhovnomu protsesi vyshchoi pedahohichnoi shkoly. Novi tekhnolohii navchannia, 41, 147–158.

Riznyk, O. Ia. (2008). Lohichne prohramuvannia. Lviv: Vyd-vo NU «Lvivska politekhnika», 332.

Fitsula, M. M. (2009). Pedahohika. Kyiv: Akademvydav, 560.

Shamova, T. I., Davydenko, T. M. (2001). Upravlenie obrazovatel'nym protsessom v adaptivnoy shkole. Moscow: Pedagogicheskiy poisk, 384.

Kharbatovych, S. V. (2012). Teoretychni aspekty modeliuvannia yak metodu naukovoho doslidzhennia. Visnyk Chernihivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu, 96, 184–188.

Melnychenko, R. K., Tanska, V. V. (2013). Ekolohichna kompetentnist vchytelia yak peredumova zdiisnennia neperervnoi ekolohichnoi osvity i vykhovannia. Naukovi zapysky KDPU. Seriia: Problemy metodyky fizyko-matematychnoi i tekhnolohichnoi osvity, 4 (2), 271–275.

Pustovit, N. A., Prutsakova, O. L. et. al. (2008). Formuvannia ekolohichnoi kompetentnosti shkoliariv. Kyiv: Pedahohichna dumka, 64.

Biletska, H. A. (2012). Tendentsii i problemy rozvytku ekolohichnoi osvity. Suchasni informatsiini tekhnolohii ta innovatsiini metodyky navchannia v pidhotovtsi fakhivtsiv: metodolohiia, teoriia, dosvid, problemy, 30, 300–306.


GOST Style Citations


Mikheev V. I. Modelirovanie i metody teorii izmereniy v pedagogike. Moscow: KomKniga, 2006. 200 p.

Pirogova O. V. Modelirovanie v obrazovanii // Innovatsii v obrazovanii. 2004. Issue 5. P. 36–40.

Vashchyk T. I. Modeliuvannia u navchalno-vykhovnomu protsesi vyshchoi pedahohichnoi shkoly // Novi tekhnolohii navchannia. 2005. Issue 41. P. 147–158.

Riznyk O. Ia. Lohichne prohramuvannia: textbook. Lviv: Vyd-vo NU «Lvivska politekhnika», 2008. 332 p.

Fitsula M. M. Pedahohika: textbook. Kyiv: Akademvydav, 2009. 560 p.

Shamova T. I., Davydenko T. M. Upravlenie obrazovatel'nym protsessom v adaptivnoy shkole. Moscow: Pedagogicheskiy poisk, 2001. 384 p.

Kharbatovych S. V. Teoretychni aspekty modeliuvannia yak metodu naukovoho doslidzhennia // Visnyk Chernihivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu. 2012. Issue 96. P. 184–188.

Melnychenko R. K., Tanska V. V. Ekolohichna kompetentnist vchytelia yak peredumova zdiisnennia neperervnoi ekolohichnoi osvity i vykhovannia // Naukovi zapysky KDPU. Seriia: Problemy metodyky fizyko-matematychnoi i tekhnolohichnoi osvity. 2013. Issue 4 (2). P. 271–275.

Formuvannia ekolohichnoi kompetentnosti shkoliariv: nauk.-metod. posibnyk / N.A. Pustovit, O.L. Prutsakova ta in. Kyiv: Pedahohichna dumka, 2008. 64 p.

Biletska H. A. Tendentsii i problemy rozvytku ekolohichnoi osvity // Suchasni informatsiini tekhnolohii ta innovatsiini metodyky navchannia v pidhotovtsi fakhivtsiv: metodolohiia, teoriia, dosvid, problemy. 2012. Issue 30. P. 300–306.Copyright (c) 2018 Natalia Bordіug, Nataliіa Rideі

ISSN 2519-4984 (Online), ISSN 2519-4976 (Print)