DOI: https://doi.org/10.15587/2519-4984.2019.161564

Формування комунікативно-мовленнєвої компетентності соціальних працівників на засадах системно-цілісного підходу

Liudmyla Berezovska

Анотація


В статті здійснено теоретичний аналіз літератури з визначення місця та ролі системно-цілісного підходу в процесі формування комунікативно-мовленнєвої компетентності майбутніх соціальних працівників у закладах вищої освіти, зазначено, що використання системно-цілісного підходу спрямовано на те, щоб сформувати у студентів систему міждисциплінарних знань з дисциплін лінгвістичного спрямування, комунікативних умінь та навичок і вміле використання їх у майбутній професійній діяльності.

Розроблено програму елективного курсу «Технології професійної комунікації», змістове наповнення якої передбачало створення у студентів системи теоретичних і методичних знань щодо сутності комунікативно-мовленнєвої діяльності; розвиток умінь професійно-мовленнєвого спілкування; виконання практичних завдань; комунікативних вправ (тренінгів); ціннісних ставлень; комунікативно значимих особистісних якостей; професійних мотивів, інтересів, міжособистісних взаємодій. Добір вправ та завдань здійснювався за такими критеріями: мета; послідовність і техніка виконання передбачуваних дій; самоконтроль за ходом та результатами дій; контроль за виконанням вправ і його результатами з боку педагога. Виконання вправ було спрямоване на практичне оволодіння процедурою і «технологією» комунікації на основі відпрацювання її найважливіших елементів, що сприяло розвитку комунікативно-мовленнєвих умінь, набуттю навичок управління процесом комунікації, забезпечувало формування органічних і послідовних дій у публічній обстановці, техніки й логіки мовлення, його виразності та емоційності.

Серед умов, що забезпечать результативність освітньої діяльності на кожному з етапів формування комунікативно-мовленнєвої компетентності було обрано: створення освітнього комунікативного середовища на засадах структурно-цілісного підходу зорієнтованого на дотриманні алгоритму дій (аналіз, планування, проектування); реалізація міжпредметних зв'язків циклів психолого-педагогічних, фундаментальних і професійно зорієнтованих дисциплін; створення сприятливого середовища для спілкування, яке ґрунтується на гуманному, толерантному ставленні до співрозмовника


Ключові слова


комунікативна та мовленнєва компетентність; системно-цілісний підхід; елективний курс; мовні бар’єри

Повний текст:

PDF

Посилання


Romanyshyn, O. Ya. (2016). Metodolohichni pidkhody formuvannia profesiinoi identychnosti maibutnikh uchyteliv zasobamy informatsiinykh tekhnolohii [The methodological approaches to formation of professional identity of future teachers by means of information technologies]. Naukovyi Visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Seriia: «Pedahohika. Sotsialna robota», 2 (39), 210–213.

Kharchenko, S. Ya. (Ed.) (2016). Systemnyi pidkhid u suchasnykh pedahohichnykh doslidzhenniakh v Ukraini [The system approach in modern pedagogical researches in Ukraine]. Starobilsk: Vyd-vo DZ «LNU imeni Tarasa Shevchenka», 495.

Kichuk, N. V. (2014). Formation of professional orientation of future social pedagogues: some methodological guidelines. Naukovi pratsi Chornomorskoho derzhavnoho universytetu imeni Petra Mohyly kompleksu "Kyievo-Mohylianska akademiia". Seriia: Pedahohika, 251 (239), 62–65. Available at: http://pednauki.chdu.edu.ua/article/view/44436 Last accessed: 10.03.2019

Shabanova, Yu. O. (2014). Systemnyi pidkhid u vyshchii shkoli [The system approach in high school]. Dnipropetrovsk: NHU, 120.

Merriam-Webster's Collegiate Dictionary (2014). Merriam-Webster Inc, 1663. Available at: http://books.google.com.ua/books?id=TAnheeIPcAEC&pg=PA 1112&redir_esc Last accessed: 20.03.2019

Karaman, O. (2012). Systemnyi pidkhid yak metodolohiia doslidzhennia sotsialno-pedahohichnoi roboty z nepovnolitnimy zasudzhenymy v Ukraini [The system approach as a methodology for researching of social working with juvenile convicts in Ukraine]. Naukovi zapysky. Seriia: Pedahohichni nauky, 107_1, 222–229.

Karpanina, E. N., Gura, A. Yu., Ron, I. N. (2018). Rationale of the System Approach to Education of Future Specialists in the University. Astra Salvensis – revista de istorie si cultura, VI (1), 763–765. Available at: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=647692

Malafiik, I. V. (2004). Systemnyi pidkhid u teorii i praktytsi [The system approach in theory and practice]. Rivne: Rivnenskyi derzh. hum. un-t, 437.

Fomitska, N. V. (2014). The specific of applying of the system approach in public administration. Derzhavne budivnytstvo, 2. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2014_2_7 Last accessed: 19.03.2018

Gupta, S., Gupta, A. (2013). The Systems Approach in Education. International Journal of Management, 1 (1), 52–53. Available at: https://www.mitpublications.org/yellow_images/1388230198_logo_paper%207.pdf

Hlikman, S. (2018). Model of functioning of professional qualities of future navigators in the process of special training. ScienceRise: Pedagogical Education, 5 (25), 9–13. doi: http://doi.org/10.15587/2519-4984.2018.134694


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Романишин О. Я. Методологічні підходи формування професійної ідентичності майбутніх учителів засобами інформаційних технологій // Науковий Вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота». 2016. № 2 (39). С. 210–213.

Системний підхід у сучасних педагогічних дослідженнях в Україні: монографія / ред. Харченкo С. Я. Старобільськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2016. 495 с.

Кічук Н. В. Формування професійної спрямованості майбутніх соціальних педагогів: деякі методологічні орієнтири // Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія". Серія: Педагогіка. 2014. Т. 251, № 239. С. 62–65. URL: http://pednauki.chdu.edu.ua/article/view/44436 (Дата звернення: 10.03.2019)

Шабанова Ю. О. Системний підхід у вищій школі: підручник. Дніпропетровськ: НГУ, 2014. 120 с.

Merriam-Webster's Collegiate Dictionary. Merriam-Webster Inc, 2014. 1663 p. URL: http://books.google.com.ua/books?id=TAnheeIPcAEC&pg=PA 1112&redir_esc (Дата звернення: 20.03.2019)

Караман О. Системний підхід як методологія дослідження соціально-педагогічної роботи з неповнолітніми засудженими в Україні // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. 2012. № 107_1. С. 222–229.

Karpanina E. N., Gura A. Yu., Ron I. N. Rationale of the System Approach to Education of Future Specialists in the University // Astra Salvensis – revista de istorie si cultura. 2018. Vol. VI, Issue 1. P. 763–765 URL: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=647692

Малафіїк І. В. Системний підхід у теорії і практиці. Рівне: Рівненський держ. гум. ун-т, 2004. 437 с.

Фоміцька Н. В. Специфіка застосування системного підходу в державному управлінні // Державне будівництво. 2014. № 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2014_2_7 (Дата звернення: 19.03.2018)

Gupta S., Gupta A. The Systems Approach in Education // International Journal of Management. 2013. Vol. 1, Issue 1. Р. 52–53. URL: https://www.mitpublications.org/yellow_images/1388230198_logo_paper%207.pdf

Глікман С. В. Модель формування професійних якостей майбутніх судноводіїв у процесі фахової підготовки // Science Rise: Pedagogical Education. 2018. № 5 (25). C. 9–13. doi: http://doi.org/10.15587/2519-4984.2018.134694 Copyright (c) 2019 Liudmyla Berezovska

ISSN 2519-4984 (Online), ISSN 2519-4976 (Print)