DOI: https://doi.org/10.15587/2519-4984.2016.76461

The essence and perspectives of implementing acmeological approach into the process of formation of future philologists’ professional subjectness

Nataliia Aristova

Abstract


The paper specifies the essence and prospects of implementing acmeological approach into the process of formation of future filologists’ professional subjectness. It is found out that implementing acmeological approach into the educational space enables the study of patterns of person’s acmeological development, facilitates the formation of students’ positive and creative attitude towards themselves as well as professional subjectness, readiness to succeed in their future careеr. The author considers training principles and methods of the acmeological approach. The meanings of the concepts „acme”, „professionalism”, „professional”, „acmeological patterns”, „principle of dialogueness”, „person’s activity” which are the key concepts of the acmeological approach based on the analysis of present-day scientists’s research are specified in the article


Keywords


acmeological approach; professionalizm; professional subjectness; future philologists; person’s activity; training principles; training methods; research methods; acmeological environment; higher educational establishment

Full Text:

PDF (Polski)

References


Antonova, O. Ye.; Ohnev’yuk, V. O. (Ed.) (2011). Akmeolohichnyy pidkhid do vyznachennya sutnosti pedahohichnoyi obdarovanosti. Akmeolohiya – nauka KhKhI stolittya. Kyiv: Kyyivs’kyy un-t imeni Borysa Hrinchenka, 17–22.

Akimov, S. S. (2011). Primenenie akmeologicheskyh metodov issledovaniya v professional’noi podgotovke bakalavrov tekhnologycheskogo obrazovaniya [The usage of acmeological research methods during professional training of bachelors of technological education]. Young scientist, 9, 196–198.

Akimova, O. B. (Ed.) (2012). Pedagogycheskaya akmeologiya [Pedagogical acmeology]. Yekaterinbug, 251.

Biriukova, G. M., Zobnina, T. V. (2010). Metodologicheskie printsypy akmeologicheskogo podhoda k psyhologycheskoi podgotovke studentov pedagogicheskogo universiteta [Methodological principles of acmeological approach to the psychological training of students of pedagogical university]. Scientific proceedings of university named after P. F. Lesgaft, 10 (68), 17–23.

Derkach, A. A. (Ed.) (2004). Akmeologiya [Acmeology]. Moscow: «RAGS», 424.

Dubasenyuk, O. A. (Ed.) (2011). Profesiyna pedahohichna osvita: akme-synerhetychnyy pidkhid [Professional pedagogical education: acme-synergetic approach]. Zhytomyr: Vyd-vo ZhDU im. I. Franka, 389.

Akmeolohichnyy slovnyk [Acmeological dictionary] (2012). Cherkassy: OIPOPP, 28.

Nikolayesku, I. O. (2012). Praktychni osnovy akmeolohichnoho rozvytku osobystosti v umovakh osvitn’o-informatsiynoho prostoru [Practical bases of acmeological development of personality in terms of educational and informative space]. Cherkassy: OIPOPP, 98.

Suslova, E. A.; Derkach, A. A. (Ed.) (2008). Metodologiya i metody psyhologo-akmeologicheskogo issledovaniya [Methodology and methods of psychological and acmeological research]. Moscow: Izd-vo RAGS, 158.

Yl’yn, E. P. (2012). Psykhologiya vzroslosti [Psychology of adulthood]. Saint-Petersburg: Piter, 544.

Kremin’ V. H. (Ed.) (2008). Entsyklopediya osvity [Encyclopedia of education]. Kyiv: Yurinkom Inter, 1040.

Pidkasistyi P. I. (Ed.) (2010). Psykhologiya i pedagogika [Psychology and pedagogics]. Moscow: Izdatel’stvo Yurait; Vysshee obrazovanie, 714.

Kolesnychenko, N. Yu. (2014). Profesiyna pidhotovka bakalavriv romano-hermans’koyi filolohiyi: analiz kontseptual’nykh zasad problemy [Professional training of bachelors of Romance and Germanic phylology: analysis of conceptual bases of the problem]. Problems of present-day pedagogical education, 44, 13–137.

Ol’hovaia, T. A. (2007). Stanovlenie sub’ektnosti studentov universiteta [Formation of subjectness of university students]. Orenburg, 430.


GOST Style Citations


1. Antonova, O. Ye. Akmeolohichnyy pidkhid do vyznachennya sutnosti pedahohichnoyi obdarovanosti [Text]: nauk.-prakt. konf. / O. Ye. Antonova; V. O. Ohnev’yuk (Ed.) // Akmeolohiya – nauka KhKhI stolittya. – Kyyiv: Kyyivs’kyy un-t imeni Borysa Hrinchenka, 2011. – P. 17–22.

2. Akimov, S. S. Primenenie akmeologicheskikh metodov issledovaniya v professional’noy podgotovke bakalavrov tekhnologicheskogo obrazovaniya [Text] / S. S. Akymov // Molodoy uchenyi. – 2011. – Issue 9. – P. 196–198.

3. Pedagogicheskaya akmeologiya [Text]: kollektyvnaya monografiya / O. B. Akimova (Ed.); FHAOU VPO «Ros. gos. prof-ped. un-t». – Ekaterinburg, 2012. – 251 p.

4. Biriukova, H. M. Metodologicheskie printsypy akmeologicheskogo podkhoda k psikhologicheskoy podgotovke studentov pedagogicheskogo universiteta [Text] / G. M. Biriukova, T. V. Zobnina // Uchenye zapiski universiteta im. P. F. Lesgafta. – 2010. – Vol. 10, Issue 68. – P. 17–23.

5. Akmeologiya [Text] / A. A. Derkach (Ed.). – Moscow: Yzd-vo «RAGS», 2004. – 424 p.

6. Profesiyna pedahohichna osvita: akme-synerhetychnyy pidkhid [Text]: monohrafiya / O. A. Dubasenyuk (Ed.). – Zhytomyr: Vyd-vo ZhDU im. I. Franka, 2011. – 389 p.

7. Akmeolohichnyy slovnyk [Text]. – Cherkasy: OIPOPP, 2012. – 28 p.

8. Nikolayesku, I. O. Praktychni osnovy akmeolohichnoho rozvytku osobystosti v umovakh osvitn’o-informatsiynoho prostoru [Text]: navchal’no-metodychnyy posibnyk / I. O. Nikolayesku. – Cherkasy: OIPOPP, 2012. – 98 p.

9. Suslova, E. A. Metodologiya i metody psykhologo-akmeologicheskogo issledovaniya [Text]: Uchebnoe posobie / E. A. Suslova; A. A. Derkach (Ed.). – Moscow: Yzd-vo RAGS, 2008. – 158 p.

10. Yl’yn, E. P. Psykhologiya vzroslosti [Text] / E. P. Yl’yn. – Sankt-Peteburg: Piter, 2012. – 544 p.

11. Entsyklopediya osvity [Text] / Akadem. ped. nauk Ukrayiny; V. H. Kremin’ (Ed.). – Kyyiv: Yurinkom Inter, 2008. – 1040 p.

12. Psykhologiya i pedagogika [Text]: uchebnyk dlia vuzov / P. I. Pydkasistii (Ed.). – Moscow: Izdatel’stvo Yurait; Vysshee obrazovanie, 2010. – 714 p.

13. Kolesnychenko, N. Yu. Profesiyna pidhotovka bakalavriv romano-hermans’koyi filolohiyi: analiz kontseptual’nykh zasad problemy [Text] / N. Yu. Kolesnychenko // Problemy suchasnoyi pedahohichnoyi osvity. – 2014. – Issue 44. – P. 130–137.

14. Ol’khovaya, T. A. Stanovlenie sub’ektnosti studentov universiteta [Text]: dis. … dokt. ped. nauk / T. A. Ol’khovaya. – Orenbug, 2007. – 430 p.Copyright (c) 2016 Nataliia Aristova

ISSN 2519-4984 (Online), ISSN 2519-4976 (Print)