Profile Image

Oleksandr Skrypniuk

Oleksandr Skrypniuk
V. M. Koretsky Institute of state and law of National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Doctor of Law, Professor, NALSU Member, Honoured Lawyer of Ukraine, Deputy Director for Science


ID ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0155-9810

 

Selected Publications:

1. Skrypniuk, O. V., Holovkin, B. M., Vasylynchuk, V. I., Oliinyk, O. S., Rubashchenko, M. A. (2019). Criteria and Basic Signs of the Lawful Protection of the Person's Interests from Socially Dangerous Encroachment as a Factor, which Excludes Criminality of an Act: International Experience. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, 22 (4). Available at: abacademies.org/articles/criteria-and-basic-signs-of-the-lawful-protection-of-the-persons-interests-from-socially-dangerous-encroachment-as-a-factor-which-8565.html

2. Shemshuchenko, Y. S., Skrypniuk, O. V. (2018). Legal status of full members (academicians) and cor-respondent members of NAS of Ukraine: evolution, modernity and perspectives. Visnik Nacional’noi’ Academii’ Nauk Ukrai’ni, 9, 3–17. doi: http://doi.org/10.15407/visn2018.09.003 

3. Skrypniuk, O., Batanov, O. (2017). Aktualni problemy teorii dzherel konstytutsiinoho prava Ukrainy (aksiolohichni, hnoseolohichni ta ontolohichni aspekty). Pravo Ukrainy, 6, 39–52.

4. Shemshuchenko, Yu. S., Skrypniuk, O. V. (2017). Metodolohichni problemy vzaiemodii derzhavy i hromadianskoho suspilstva v suchasnii Ukraini. Pravova derzhava, 28, 3–12. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PrDe_2017_28_3

5. Skrypniuk, O. V., Kmita, O. V. (2016). Konstytutsiina zakonnist yak bazova skladova zabezpechennia pryntsypu zakonnosti v Ukraini. Almanakh prava, 7, 20–25.

6. Skrypniuk, O. V. (2016). 20 rokiv v yevropeiskomu konstytutsiinomu prostori: zdobutky, problemy realizatsii ta perspektyvy modernizatsii Konstytutsii Ukrainy. Derzhava i pravo. Yurydychni nauky, 72, 495–508.

7. Skrypniuk, O., Kresina, I., Dorokhina, Y., Zolotarova, N., Petrenko, O. (2019). Civil Liability of Police Officers in France. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, 22 (5). Available at: https://www.abacademies.org/articles/Civil-liability-of-police-officers-in-France-1544-0044-22-5-425.pdf

8. Skrypniuk, O. (2015). Suchasnyi konstytutsiinyi protses i problemy modernizatsii vyborchoho zakonodavstva Ukrainy. Yurydychna Ukraina, 7-8, 128–134. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/urykr_2015_7-8_20