Profile Image

Vasyl Sirenko

Vasyl Sirenko
V. M. Koretsky Institute of state and law of National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

ID ORCID:  http://orcid.org/0000-0002-7863-0104


Selected Publications:

1. Sirenko, V. F. (2016). Do pytannia pro konstytutsiinyi status rosiiskoi movy v Ukraini. Pravo Ukrainy, 3, 266–268. URL: https://pravoua.com.ua/ua/store/pravoukr/pravo_ukr_3_16/Sirenko_V_2016_3/

2. Sirenko, V. F. (2016). Do pytannia pro neobkhidnist priorytetu suspilnoi vlasnosti v zhyttieustroi derzhavy. Pravo Ukrainy, 1, 71–84. URL: https://pravoua.com.ua/ua/store/pravoukr/pravo_ukr_01_16/Sirenko_V_1_16/

3. Sirenko, V. F. (2015). Do pytannia pro konstytutsiini osnovy form vlasnosti v Ukraini. Pravo Ukrainy, 9, 97–103.

4. Sirenko, V. F. (2014). Dekilka zauvazhen do pytannia pro isnuvannia derzhavy. Pravo Ukrainy, 1, 224–231.

5. Sirenko, V. F., Onishchenko, N. M., Parkhomenko, N. M., Tarakhonych, T. I. (2014). Aktualni problemy zabezpechennia i okhorony prav liudyny v Ukraini. Pravova derzhava, 25, 16–43. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PrDe_2014_25_5

6. Sirenko, V. F. (2013). Deiaki notatky shchodo roboty parlamentu Ukrainy. Pravo Ukrainy, 11, 366–372.

7. Sirenko, V. F. (2012). Do pytannia pro mistse i rol Verkhovnoho Sudu v sudoustroi Ukrainy. Pravo Ukrainy, 11-12, 29–34.