Profile Image

Mykola Panov

Mykola Panov
Yaroslav Mydryi National Law University, Ukraine

Doctor of Law, Professor, NALSU Member,Honored Scientist of Ukraine, Head of Department of Criminal Law No. 2


Profile Google Scholar: link

ID ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6323-6489

 

Selected Publications:

1. Panov, M. (2017). Dzherela kryminalnoho prava: poniattia, vydy, pravove znachennia. Law of Ukraine, 6, 80–89. Available at: https://web.b.ebscohost.com/abstract?direct

2. Panov, M. (2017). Funktsionalnyi pidkhid – neobkhidna skladova metodolohii naukovykh doslidzhen kryminalnoho prava. Pravo Ukrainy, 2, 14–22.

3. Panov, M. I. (2016). Vazhlyvyi krok do rozviazannia problem pravozastosovnoi praktyky. Yurydychnyi chasopys Natsionalnoi akademii vnutrishnikh sprav, 1, 337–340. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aymvs_2016_1_30

4. Panov, N. Y. (2016). Otsenochnie poniatyia: metodolohycheskye aspekti issledovanyia i prymenenyia v uholovnom prave. Visnyk Asotsiatsii kryminalnoho prava Ukrainy, 2 (7), 1–27. Available at: http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/12153/1/Panov_1-27.pdf

5. Panov, N. Y., Kvasnevskaia, N. D. (2016). Uholovno-pravovaia norma pry blanketnoi dyspozytsyy zakona ob uholovnoi otvetstvennosty: poniatye y osobennosty prymenenyia. Visnyk Asotsiatsii kryminalnoho prava Ukrainy, 1 (6), 113–130. Available at: http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/11076/1/Panov_113-130.pdf

6. Panov, M. I. (2015). Pryntsyp pravovoi vyznachenosti u praktytsi Yevropeiskoho sudu z prav liudyny i problemy yakosti kryminalnoho zakonodavstva Ukrainy. Problemy zakonnosti, 128, 8–19. Available at: http://plaw.nlu.edu.ua/article/viewFile/52082/48393

7. Panov, M. I. (2015). Rol detsentralizatsii derzhavnoi vlady u podolanni vnutrishnikh vyklykiv Ukrainy. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Yurydychna akademiia Ukrainy imeni Yaroslava Mudroho», 3, 235–237. Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/rol-detsentralizatsiyi-derzhavnoyi-vladi-u-podolanni-vnutrishnih-viklikiv-ukrayini