Profile Image

Nataliya Parkhomenko

Nataliya Parkhomenko
V. M. Koretsky Institute of state and law of National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Doctor of Law, Professor, Honoured Lawyer of Ukraine, Scientific Secretary of the Institute

 

ID ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5892-7165

 

Selected Publications:

1. Parkhomenko, N. M. (2017). Sotsialnyi dialoh v Ukraini: problemy ta perspektyvy. Pravova derzhava, 28, 105–111.

2. Parkhomenko, N. M. (2017). Pidsumky naukovoi ta naukovo-orhanizatsiinoi diialnosti Instytutu derzhavy i prava im. V. M. Koretskoho NAN Ukrainy u 2016 rotsi. Pravova derzhava, 28, 546–575.

3. Kvasha, O., Parkhomenko, N. (2016). Kryminalne zakonodavstvo Ukrainy u konteksti rozvytku konstytutsiinykh zasad. Istoryko-pravovyi chasopys, 2, 127–132. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipch_2016_2_27

4. Parkhomenko, N. (2015). Formy dialohu instytutiv hromadianskoho suspilstva i derzhavy (okremi aspekty). Istoryko-pravovyi chasopys, 1, 8–13. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipch_2015_1_4

5. Parkhomenko, N. M. (2014). Udoskonalennia konstytutsii ta zakonodavstva Ukrainy yak zasib posylennia vidpovidalnosti derzhavy pered hromadianskym suspilstvom. Naukovyi chasopys NPU imeni M. P. Drahomanova, 26, 110–117. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_018_2014_26_18

6. Sirenko, V. F. Onishchenko, N. M., Parkhomenko, N. M., Tarakhonych, T. I. (2014). Aktualni problemy zabezpechennia i okhorony prav liudyny v Ukraini. Pravova derzhava, 25, 16–43. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PrDe_2014_25_5

7. Parkhomenko, N. M. (2013). Suchasnyi pohliad na problemy pravotvorchosti. Derzhava i pravo. Yurydychni i politychni nauky, 60, 578–579. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dip_2013_60_94