Vitalii Kovalchuk

Vitalii Kovalchuk
National University Lviv Polytechnic, Ukraine

Doctor of Law, Professor, Head of the Department

 

Scopus profile: link

ResearcherID: link

ID ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7523-2098

 

Selected Publications:

1. Samilyk, L. O., Maliarova, V. O., Dzhafarova, O. V., Gudz, T. I., Kovalchuk, V. B. (2019). Complementary medicine: international experience of functioning and specific features of the application in Ukraine, Wiadomosci lekarskie, 72 (5 cz 2), 1103–1107.

2. Kovalchuk, V. B., Pavlova, D. D. (2016). Konstytutsiine reformuvannia v Ukraini: perspektyvy pidhotovky proektu novoi Konstytutsii Ukrainy. Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Yurydychni nauky, 845, 206–212. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2016_845_34

3. Kovalchuk, V. B. (2016). Do pytannia pro rol ta mistse Konstytutsiinoho sudu Ukrainy v systemi vyshchykh orhaniv derzhavnoi vlady: v konteksti yevropeiskoho dosvidu. Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Yurydychni nauky, 837, 137–142. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2016_837_23