Редакційна політика

Галузь та проблематика

«ScienceRise: Medical Science» – науковий рецензований журнал, що видається 6 разів на рік, входить до категорії «Б» «Переліку фахових видань України» (наказ МОН України № 612 від 07.05.2019).

Метою журналу «ScienceRise: Medical Science» є публікація високоякісних статей з усіх аспектів фундаментальних та клінічних досліджень у всіх галузях медицини, з акцентом на питання, що представляють світовий інтерес, досягнення в галузі медицини та наукових досліджень. Також до журналу «ScienceRise: Medical Science» приймаються дослідження, пов'язані з міждисциплінарними медичними галузями, в рамках загального підходу, який об'єднає клінічні дослідження з доклінічною роботою, присвяченою відкриттю нових механізмів лікування.

Журнал «ScienceRise: Medical Science» в першу чергу публікує оригінальні дослідження та клінічні випадки, але також до публікації приймаються якісні літературні огляди та метааналізи. В журналі не публікуються короткі повідомлення, короткі огляди, звіти та повідомлення.

 

Політика розділів

Медичні науки

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

Редакція журналу практикує подвійне сліпе рецензування. Цей процес передбачає наступне:

 1. Всі рукописи спочатку розглядаються редакторами, на предмет оцінки їх відповідності тематиці і вимогам журналу.
 2. Після рішення редакторів представлені рукописи направляються як мінімум двом зовнішнім експертам, працюючим у відповідній області. Рукопис проходить подвійне сліпе рецензування: ні автори, ні рецензенти не знають один одного.
 3. Коментарі рецензентів передаються авторам разом з можливою рекомендацією до перегляду рукопису. Редактор повідомляє авторам, чи прийнято рукопис таким, що не вимагає перегляду, або авторам надається можливість переробити рукопис і представити його знову, або ж рукопис відхиляється.

 

Періодичність публікації

Науковий журнал "ScienceRise: Medical Science" виходить 6 разів на рік.

 

Політика відкритого доступу

Журнал "ScienceRise: Medical Science" практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 

Архівування

Цей журнал використовує систему LOCKSS для розподіленого архівного зберігання опублікованого змісту в численних бібліотеках та інформаційних центрах. Бібліотеки - учасниці проекту LOCKSS гарантують довготермінове зберігання вичерпних архівів журналу та автоматичне відновлення пошкодженої інформації. Детальніше...

 

Етика публікацій та недобросовісна практика у зв'язку з публікаціями

Засади професійної етики в діяльності редактора і видавця

У своїй діяльності редактор несе відповідальність за оприлюднення авторських творів, що визначає необхідність відповідності наступним основоположним принципам:

 • При прийнятті рішення про публікацію редактор наукового журналу виходить з того, що розглянута робота достовірно висвітлює дані та є науково значимою.
 • Редактор повинен оцінювати інтелектуальний зміст рукописів незалежно від раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних поглядів, походження, громадянства, соціального стану чи політичних уподобань авторів.
 • Неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів, не повинні використовуватися для особистих цілей або передаватися третім особам без письмової згоди автора. Інформація або ідеї, отримані в ході редагування та пов'язані з можливими перевагами, повинні зберігатися конфіденційними, і не використовуватися з метою отримання особистої вигоди.
 • Редактор не повинен допускати до публікації інформацію, якщо є достатньо підстав вважати, що вона є плагіатом.
 • Редактор спільно з видавцем не повинні залишати без відповіді претензії, що стосуються розглянутих рукописів або опублікованих матеріалів, а також при виявленні конфліктної ситуації приймати всі необхідні заходи для відновлення порушених прав.

Етичні засади в діяльності рецензента

Рецензент здійснює наукову експертизу авторських матеріалів, внаслідок чого його дії повинні носити неупереджений характер, що полягає у дотриманні таких принципів:

 • Рукопис, отриманий для рецензування, повинен розглядатися як конфіденційний документ, який не можна передавати для ознайомлення чи обговорення третім особам, які не мають на те повноважень від редакції.
 • Рецензент зобов'язаний давати об'єктивну і аргументовану оцінку викладеним результатам дослідження. Персональна критика автора неприйнятна.
 • Неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів, не повинні використовуватися рецензентом для особистих цілей.
 • Рецензент, який не володіє, на його думку, достатньою кваліфікацією для оцінки рукопису, або не може бути об'єктивним, наприклад у випадку конфлікту інтересів з автором або організацією, повинен повідомити про це редакцію з проханням виключити його з процесу рецензування даного рукопису.

Засади, якими повинен керуватися автор наукових публікацій

Автор (або колектив авторів) усвідомлює, що несе первісну відповідальність за новизну і достовірність результатів наукового дослідження, що передбачає дотримання таких принципів:

 • Автори статті повинні надавати достовірні результати проведених досліджень. Завідомо помилкові або сфальсифіковані твердження неприйнятні.
 • Автори повинні гарантувати, що результати дослідження, викладені в наданому рукопису, повністю оригінальні. Запозичені фрагменти або твердження повинні бути оформлені з обов'язковим зазначенням автора і першоджерела. Надмірні запозичення, а також плагіат в будь-яких формах, включаючи неоформлені цитати, перефразування або присвоєння прав на результати чужих досліджень, неетичні і неприйнятні.
 • Необхідно визнавати внесок усіх осіб, що так чи інакше вплинули на хід дослідження, зокрема, в статті повинні бути представлені посилання на роботи, які мали значення при проведенні дослідження.
 • Автори не мають права надавати в журнал рукопис, який був відправлений в інший журнал і знаходиться на розгляді, а також статтю, вже опубліковану в іншому журналі.
 • Співавторами статті повинні бути вказані всі особи, які внесли істотний внесок у проведення дослідження. Серед співавторів неприпустимо вказувати осіб, які не брали участь у дослідженні.
 • Якщо автор виявить істотні помилки або неточності в статті на етапі її розгляду або після її опублікування, він повинен якнайшвидше повідомити про це редакцію журналу.

 

Процес розгляду випадків, які потребують виправлення, спростування та редакційного вираження стурбованості

Виправлення, скорочення, повторні публікації та контроль версій

Журнал «ScienceRise: Medical Science» повинен опублікувати повідомлення про виправлення якомога швидше з докладним описом змін і посиланням на оригінальну публікацію; виправлення повинно бути на електронній або пронумерованій друкованій сторінці, яка включена в електронний або друкований Зміст для забезпечення належної індексації.

Науковий проступок, вираз стурбованості й спростування

Науковий проступок в науково-дослідних публікаціях включає, але не обов'язково обмежується фабрикацією даних; фальсифікацією даних, включаючи маніпуляцію зображеннями; цілеспрямованою відмовою розкрити конфлікт інтересів; і плагіатом. Кожна ситуація потребує індивідуальної оцінки з боку відповідних зацікавлених сторін. У тих випадках, коли стверджується про неправомірну поведінку вчених або виражається інше занепокоєння з приводу поведінки або цілісності роботи, описаної в представлених або опублікованих роботах, редактору слід ініціювати відповідні процедури, деталізовані та адаптовані Комітетом з етики публікацій (COPE), розглянути питання про інформування установ і організацій, що фінансують, і, можливо, прийняти рішення опублікувати вираз стурбованості до отримання результатів цих процедур. Якщо ці процедури передбачають проведення розслідування в установі, в якій працюють автори, то редактор повинен прагнути з'ясувати результати цього розслідування, повідомити читачів про результати, якщо це необхідно, і, якщо розслідування доведе неправомірність наукових досліджень, опублікувати спростування статті. Можуть існувати обставини, при яких не доведено жодної неправомірної поведінки, але можна було б опублікувати обмін листами з редактором, щоб привернути увагу читачів до спірних питань.

 

Засновники

НВП ПП «Технологічний Центр»

Харківська медична академія післядипломної освіти

 

Авторство

Передбачається, що кожен автор вніс істотний внесок в концепцію або дизайн дослідження; або збір, аналіз або інтерпретацію даних; або створення нового програмного забезпечення, використовуваного в роботі; або підготував проект або істотно переглянув його.

А ТАКОЖ затвердив представлену версію рукопису;

А ТАКОЖ погодився нести особисту відповідальність за внесок автора і забезпечувати гарантію, що питання, пов'язані з точністю або цілісністю будь-якої частини рукопису, навіть тієї, в якій автор особисто не брав участі, були належним чином описані та вирішені. 

Подача рукопису до журналу «ScienceRise: Medical Science» означає, що всі перераховані автори погодилися зі змістом рукопису, включаючи список авторів і заяви про внесок авторів. Автор-кореспондент несе відповідальність за забезпечення того, щоб ця угода була досягнута, щоб всі автори погодилися бути внесеними в цей список, і схвалили подання рукопису до журналу «ScienceRise: Medical Science», а також за управління всім листуванням між журналом і всіма співавторами до та після публікації. Автор-кореспондент також несе відповідальність за подання заяви про конфлікт інтересів від імені всіх авторів статті. 

Після прийняття статті до публікації автор-кореспондент несе відповідальність за достовірність інформації, вказання імен співавторів, місця роботи, E-mail та інших даних. 

Після публікації статті автор-кореспондент є контактною особою для запитів по опублікованій статті. Він несе відповідальність за інформування всіх співавторів з будь-яких питань, що виникають у зв'язку з опублікованою статтею, і за забезпечення своєчасного вирішення таких питань. Автори опублікованих матеріалів зобов'язані негайно інформувати журнал, коли їм стане відомо про будь-які аспекти, що потребують виправлення. 

Будь-які зміни в списку авторів після подання рукопису, такі як зміна порядку авторів, видалення або додавання співавторів, повинні бути схвалені кожним автором. Редактори журналу «ScienceRise: Medical Science» не можуть розслідувати або вирішувати суперечки про авторство до або після публікації. Такі розбіжності, якщо вони не можуть бути розв'язані серед авторів, повинні бути спрямовані у відповідний інституційний орган. 

При подачі рукопису автор-кореспондент повинен надати відповідні документи.

 

Плагіат та дублікати публікацій

Плагіат – це непідтвердженою копіювання або спроба невірно визначити оригінальне авторство, будь то ідеї, текст або результати. Можна сказати, що плагіат явно мав місце, коли великі шматки тексту були скопійовані та вставлені без відповідної та однозначної атрибуції. Такі рукописи не будуть розглядатися для публікації в журналі «ScienceRise: Medical Science». «Переробка тексту» (рерайт) або повторне використання частин тексту з попередніх публікацій автора є формою самоплагіату. 

Дублююча публікація відбувається, коли автор повторно використовує суттєві частини своєї власної опублікованій роботи без надання відповідних посилань. Це може варіюватися від публікації ідентичної статті в декількох журналах до додавання невеликої кількості нових даних в раніше опубліковану статтю. 

Редактори журналу "ScienceRise: Medical Science" оцінюють всі подібні випадки індивідуально. Коли плагіат визначається після публікації статті, ми можемо відкликати оригінальну публікацію в залежності від ступеня плагіату, контексту опублікованій статті і його впливу на загальну цілісність опублікованого дослідження.

У разі виявлення порушення авторських прав (плагіату) після опублікування, стаття з архіву журналу (на сайті) не видаляється і позначається «ПЛАГІАТ», відповідно до міжнародних протоколів антіплагіатной політики. Ця стаття з позначкою «Плагіат» відображається у всіх ресурсах, у яких індексується журнал. Редакція може ввести штрафні санкції в рамках завданих Ліцензіату матеріального та морального збитку згідно п.6.4. Ліцензійного договору.

Всі рукописи, подані до розгляду для публікації в журнал «ScienceRise: Medical Science», перевіряються на унікальність спеціалізованим сервісом StrikePlagiarism.com. Рукопис може бути прийнятий до розгляду для публікації тільки за умови унікальності не менше 80 %.

Також, додатково, унікальність рукопису оцінюється на етапі подвійного сліпого рецензування (як один із критеріїв, який оцінюється рецензентами).

Матеріали, представлені в журнал «ScienceRise: Medical Science», повинні бути оригінальними і не повинні публікуватися або передаватися для публікації в інших місцях. Це правило застосовується також до матеріалів, представлених в інших місцях, в той час як рукопис знаходиться на розгляді в журналі «ScienceRise: Medical Science».

Якщо рукопис був представлений також до розгляду для публікації в іншому журналі, автори зобов'язані повідомити про це при поданні рукопису до журналу «ScienceRise: Medical Science».

 

Конфлікт інтересів

В інтересах прозорості та для того, щоб допомогти читачам сформувати власну думку про можливу упередженість, журнал «ScienceRise: Medical Science» необхідно декларувати будь-які конкуруючі фінансові та / або нефінансові інтереси щодо описаної роботи.

Визначення. Метою даної політики конфлікту інтересів є як фінансові, так і нефінансові інтереси, які можуть безпосередньо підірвати або сприйматися як підриваючі об'єктивність, цілісність і цінність публікації за допомогою потенційного впливу на судження і дії авторів щодо об'єктивного уявлення даних, аналізу та інтерпретації.

 

Фінансовий конфлікт інтересів включає в себе будь-яке з наступного:

Фінансування: підтримка досліджень (включаючи заробітну плату, обладнання, витратні матеріали та інші витрати) організаціями, які можуть отримати або втратити в фінансовому відношенні через публікацію даних, представлених в статті. Повинна бути розкрита конкретна роль спонсору в концептуалізації, розробці, зборі даних, аналізі, вирішенні опублікувати або підготовці рукопису.

Зайнятість: недавня (за участю в дослідницькому проекті), існуюча або очікувана зайнятість в будь-якій організації, яка може отримати або втратити в фінансовому відношенні через публікацію даних, представлених в статті.

Особисті фінансові інтереси: акції або частки в компаніях, які можуть отримати або втратити в фінансовому відношенні шляхом публікації даних, представлених в статті; плата за консультацію або інші форми винагороди (включаючи компенсації за участь в симпозіумах) від організацій, які можуть отримати або втратити в фінансовому відношенні; патенти або патентні заявки (що присуджені або знаходяться на розгляді), подані авторами або їх установами, на вартість яких може вплинути публікація. Для патентів і патентних заявок вимагається розкриття такої інформації: заявник патенту (будь-то автор або установа), ім'я винахідника (ці), номер заявки, статус заявки, конкретний аспект рукопису, описаний в заявці на патент.

 

Нефінансові конкуруючі інтереси:

Нефінансові конкуруючі інтереси можуть приймати різні форми, включаючи особисті або професійні відносини з організаціями та приватними особами. Ми рекомендуємо авторам і рецензентам оголошувати будь-які неоплачувані ролі або відносини, які можуть вплинути на процес публікації. Приклади нефінансових конкуруючих інтересів включають (але не обмежують) наступні:

 1. Неоплачуване членство в уряді або неурядової організації
 2. Неоплачуване членство в адвокатській або лобістської організації
 3. Неоплачувана консультативна посада в комерційній організації
 4. Написання або консультації для освітньої компанії
 5. Виступ в якості експерта-свідка

 

Відсутність конфлікту інтересів або їх наявність констатується в статті.

Авторами надається форма про конфлікт інтересів. Форма не публікується у відкритому доступі і може бути надана тільки за запитом (наприклад, в процесі подвійного сліпого рецензування), якщо це не порушує конфіденційності даних, представлених у формі.

Ми визнаємо, що деякі автори можуть бути пов'язані угодами про конфіденційність. У таких випадках замість докладного розкриття ми вимагаємо, щоб автори заявили: «Автори заявляють, що вони пов'язані угодами про конфіденційність, які не дозволяють їм розкривати свої конкуруючі інтереси в цій роботі». 

Ми не вимагаємо від авторів вказувати грошову вартість своїх фінансових інтересів. 

Якщо у рецензентів є якийсь конфлікт інтересів щодо рецензованої статті, він повинен повідомити про це редакцію журналу «ScienceRise: Medical Science». В такому випадку стаття буде передана на рецензування іншому експерту.

 

Політика біоетики

Дослідження за участю тварин і людини

Для дослідницьких рукописів, в яких повідомляється про експерименти на живих хребетних і / або вищих безхребетних, автор-кореспондент повинен підтвердити, що всі експерименти були виконані згідно з відповідними керівними принципами та правилами. Рукопис повинен містити заяву, в якій вказується інституційний та / або ліцензійний комітет, який схвалює експерименти, враховуючи будь-які відповідні подробиці. Стать та інші характеристики тварин, які можуть вплинути на результати, повинні бути описані. Деталі житла і тваринництва повинні бути включені, якщо вони можуть вплинути на експериментальні результати. Всі експерименти на тваринах повинні відповідати рекомендаціям ARRIVE і проводитися відповідно до Закону Великобританії про тварин (наукових процедурах) 1986 року і відповідними керівними принципами або Директивою ЄС 2010/63 / EU про захист використовуваних тварин для наукових цілей.

Для дослідження, в якому учасниками дослідження є люди, автори повинні визначити комітет, який схвалює дослідження, переконатися, що робота була проведена відповідно до Кодексу етики Всесвітньої медичної асоціації (Декларація Гельсінкі) і включити в свій рукопис заяву, що підтверджує отримання інформованої згоди від усіх учасників.

Ви також можете ознайомитися з Гельсінкської декларацією російською мовою на сайті Асоціації організацій з клінічних досліджень за посиланням.

 

Реєстрація клінічного випробування

Перспективні клінічні випробування повинні бути зареєстровані до початку реєстрації пацієнтів за посиланням або в аналогічному загальнодоступному сховище (випробування, в яких основною метою є визначення фармакокінетики, виключаються.)

 

Біологічні зразки людини

Для опису біологічних зразків людини ми рекомендуємо звернутися до керівних принципів звітності BRISQ (звітність за біологічними зразками для підвищення якості дослідження) і забезпечити надання характеристик як мінімум рівня 1 (посилання).

 

Публікація зображень учасників при дослідженнях на людях

При публікації ідентифікованих зображень учасників дослідження автори повинні включити в опубліковану статтю заяву, що підтверджує, що вони отримали інформовану згоду на публікацію зображень. Всі розумні заходи повинні бути прийняті для захисту анонімності пацієнта. Чорні смуги над очима не є прийнятним засобом анонімізації. У деяких випадках ми можемо наполягати на отриманні доказів інформованої згоди авторів. Зображення без відповідної згоди будуть видалені з публікації.

 

Дослідження за участю людських ембріонів, гамет і стовбурових клітин

Рукописи, в яких повідомляється про експерименти, пов'язані з використанням людських ембріонів і гамет, людських ембріональних стовбурових клітин і пов'язаних з ними матеріалів, а також клінічне застосування стовбурових клітин, повинні включати підтвердження того, що всі експерименти були виконані згідно з відповідними керівними принципами і правилами.

Рукопис повинен включати етичну заяву, в якій вказані інституційні та / або ліцензійні комітети, які схвалювали експерименти і описують будь-які відповідні деталі. Заява про етику має також підтвердити, що інформовану згоду було отримано від усіх реципієнтів і / або донорів клітин або тканин, де це необхідно, і описувати умови донорства матеріалів для досліджень, таких як людські ембріони або гамети. Редакція може запросити копії затверджених і відредагованих документів про згоду.

 

Експерименти за участю рослин або мікроорганізмів

Експерименти з рослинами або мікроорганізмами, взятими з-за меж країни авторів, повинні були проводитися зі спеціальним дозволом.

 

Ботанічна ідентичність.

Для кожної лікарської рослини, що культивується, повинна бути встановлена та задокументована її ботанічна ідентичність — наукова назва (сорт, вид, підвид/різновид, автор та родина). Також повинна бути зазначена загальна назва (за наявності такої) місцевою та англійською мовами. За необхідності слід також вказувати іншу відповідну інформацію, зокрема назву культурного сорту рослини, її екотип, хемотип та фенотип.

Для культурних сортів рослин, доступних у продажу, треба зазначати її назву, а також дані постачальника. У випадку збирання, розведення, розповсюдження та вирощування лендрейсів у певному регіоні, лінію слід описувати за її місцевою назвою, із зазначенням джерел походження насіннєвого, рослинного або паросткового матеріалу.

 

Селекція лікарських рослин.

Де це прийнятно, види або ботанічні різновиди, які відбираються для культивування, повинні відповідати тим, що вказані у національній фармакопеї або рекомендовані іншими авторитетними національними документами країни кінцевого споживача. За відсутності таких національних документів вибір видів або ботанічних різновидів слід здійснювати на основі фармакопеї чи інших авторитетних документів інших країн. У випадку, коли лікарські рослини розглядаються вперше, зразки або ботанічні різновиди, відібрані для культивування, мають бути визначені та документально описані як сировина, що застосовується або описана у традиційній медицині країни походження.

 

Експериментальні дані

Аналітичні дані повинні бути статистично оброблені з використанням відповідних програм.

Повинно бути надано точний опис кожного набору даних, який показаний і повинен включати кількість біологічних повторів, кількість виконаних експериментів, а також описання та використання відповідних статистичних методів. Для перевірки значущості відмінностей в результатах слід використовувати відповідні статистичні методи. Термін «значущий» не слід використовувати, якщо не було проведено статистичний аналіз, і слід вказати значення ймовірності, що використовується для визначення значущості (зазвичай значення р). Рукописи, подані без доказів відтворюваності, будуть відхилені без офіційного розгляду.

 

Додатки та додаткові матеріали

Автори, які бажають опублікувати електронні додаткові матеріали до своєї статті (файли Excel, зображення, аудіо- та відеофайли), можуть відправити ці файли разом з рукописом.

 

Пакет документів до статті

Ліцензійний договір

Ліцензійний договір до статті можна оформити:

- в електронному вигляді. В цьому разі ліцензійний договір обов`язково підписується усіма авторами за допомогою ЕЦП та відправляється в електронному вигляді на e-mail редакції sr7508990@gmail.com з електронної адреси контактного автора вказаної в п. 7.1 Ліцензійного договору
або
 
- в паперовому вигляді. В цьому разі ліцензійний договір обов`язково підписується усіма авторами та має бути завірений печаткою відділу кадрів установи, де працює автор (автори) або печаткою факультету.
Ліцензійний договір в роздрукованому вигляді відправляються на адресу редакції:

вул. Шатилова дача, 4, оф. 702, м. Харків, Україна, 61145
 
Документ про подання статті (заповнюється в електронному вигляді)

Документ про конфлікт інтересів (заповнюється в електронному вигляді кожним автором).

 

Умови оплати публікації

Вартість однієї сторінки, яка подається для публікації та оформлена згідно до вимог журналу - 120,00 грн. (для українських авторів)
+
Вартість 1 примірника журналу:
- 200,00 грн. (відправка журналу Новою Поштою на адресу, вказану автором, за рахунок одержувача)
- електронна версія журналу – безкоштовно
+
Окремо оплачується додрукарська підготовка статті: перевірка оформлення списку використаної літератури (оформлення відповідно до стандартів, пошук і додавання ідентифікаторів DOI і встановлення цифрового ідентифікатора DOI на Вашу статтю) – 400,00–450,00 грн.

Професійний переклад (перевірка перекладу) наукових статей англійською мовою.

 

Умови подання рукопису статті

1. Ознайомитися з редакційною та видавничою політикою:

2. Ознайомитися з умовами публікації:

Якщо у Вас є будь-які питання щодо умов публікації в журналі «ScienceRise: Medical Science», Ви можете зв'язатися з менеджером журналу зручним для Вас способом (посилання).

3. Визначити тип статті та оформити статтю відповідно до вимог.

4. Відправити статтю до редакції

5. Надіслати зазначені документи Ви можете одним зі способів:

Електронною поштоюНадіслати зазначені вище документи Ви можете електронною поштою (sr7508990@gmail.com). В такому випадку текст листа повинен бути наступним:
 

Шановна редакція!

Відправляємо до розгляду для публікації оригінальну науково-дослідницьку статтю «_______________»
автори __________________________________________________.
Всі автори прочитали та схвалили цю версію статті. Ніяка її частина не була опублікована або представлена в іншому місці. Автори не мають конфлікту інтересів з дослідження, що висвітлюється в рукописі.
Ми чекаємо на отримання коментарів від рецензентів.
Від імені всіх авторів цього рукопису,
__________________________________________________.
(ПІБ, посада, звання, контактний (моб.), телефон)
Ця контактна особа має бути зазначена в п.6.1 Ліцензійного договору


Подати статтю on-line за допомогою платформи OJS (Відкрита журнальна система). При подачі статті таким чином рукопис статті та необхідні документи завантажуються у відповідні поля (посилання).

6. Після перевірки авторського рукопису на відповідність тематиці та на унікальність, а також надання ліцензійного договору, менеджер відправляє рахунок (квитанцію) на оплату авансу в розмірі 600,00 грн

7. Успішно пройти етапи редагування і подвійного сліпого рецензування.

8. Після прийняття редакцією позитивного рішення про публікацію статті провести остаточну оплату згідно виставленого рахунку (квитанції) на оплату.

Сума, сплачена відповідно до п. 3 правил подачі рукопису статті, зараховується як аванс з додрукарської підготовки статті та враховується в оплату після прийняття рішення про публікацію статті (Умови оплати).
Фактом, що підтверджує надання послуги, є публікація прийнятої статті на сайті видання.
Сумма авансу (п. 3) не повертається у випадках:
- відмови автора (авторів) вносити виправлення, спрямовані на усунення невідповідності вимог рукопису за структурою та змістом статті вимогам журналу;
- негативного рішення рецензентів щодо публікації статті у журналі «ScienceRise: Medical Science».

При цьому сума авансу (п. 3) покриває послуги з додрукарської роботи зі статтею.

Відправлена редакцією відмова (виконана додрукарська підготовка, а саме редагування/рецензування статті) на електронну пошту автора (авторів), зазначених у статті, є фактом підтвердження виконаних робіт.

9. Надати оригінали документів до редакції (особисто або поштою).

10. Отримати готову статтю в електронному вигляді (архів журналу).

11. Отримати друкований примірник журналу (друкований примірник журналу надається тільки в тому випадку, якщо він був замовлений і оплачений авторами статті).