DOI: https://doi.org/10.15587/2519-4852.2018.122007

Study of excipients quantities influencein the composition of the powder in sachet packages

Oksana Tryhubchak, Svetlana Gureyeva, Olga Yuryeva

Abstract


For developing power in sachet packages with anti-inflammatory action a special task is optimal qualitative and quantitative composition of excipients. The purpose was to study the effect of excipientʼs quantities on the pharmaco-technological parameters of power.

Methods. It was composed of various compositions of active components and excipients using the method of mathematical planning of the experiment. By random balance method was studied their effects on the physico-chemical, technological and organoleptic properties of powder.

Results. Analysis of the scattering diagrams for influence of quantitative factors on the mass appearance showed that the most significant on this indicator are quantities of calcium phosphate, sodium citrate, curcumin and lemon-lime flavor. Significant factors for bulk density and density after shrinkage are quantities of calcium phosphate, sodium citrate, lemon-lime flavor and titanium dioxide. The results of Carr Index are most influenced by the quantities of acid lemon-lime anhydrous, titanium dioxide and curcumin. Experimental values of fluidity are most depend on quantity of calcium phosphate. Quantities of calcium phosphate, sodium citrate and titanium dioxide are the most significant for the slope angle. The greatest influence on the mass loss rates during drying show the quantities of curcumin and malic acid. On the basis of the scattering diagram for appearance of the solution the decisive influence of quantities of calcium phosphate, sodium citrate, lemon-lime flavor and titanium dioxide was determined. Obviously, the significance of the quantity of lemon-lime flavor on smell of the solution. Analysis of the dispersion diagram for taste of the solution showed that the most important are quantities of calcium phosphate and acid citric anhydrous. The most significant factors for pH of the solution are the quantities of phosphate calcium and lemon-lime flavor.

Conclusion. The effects of excipientʼs quantities on pharmaco-technological and organoleptic properties of the powder in sachet packets is investigated


Keywords


power; sachet; quantities of excipients; pharmaco-technological indicators; random balance

Full Text:

PDF

References


Gerald, G., Klyuyeva, N. (2015). Mannitol – mnogogrannyy ekstsipiyent dlya proizvodstva tverdykh lekarstvennykh form [Mannitol is a multi-faceted excipient for the production of solid dosage forms]. Farmatsevticheskaya otrasl' [Pharmaceutical industry], 5 (52), 50–51.

Osakwe, O. (2016). Pharmaceutical Formulation and Manufacturing Development: Strategies and Issues. Social Aspects of Drug Discovery, Development and Commercialization. Academic press, 169–187. doi: 10.1016/b978-0-12-802220-7.00008-9

Lyapunov, M., Bezuhla, O., Pidpruzhnykov, Yu., Zhemerova, K., Solovyov, O., Takhtaulova, N. (Eds.) (2011). Nastanova 42-3.0:2011. Likarski zasoby. Farmatsevtychna rozrobka (ICH Q8) [Instruction 42-3.0: 2011. Medicines. Pharmaceutical Development (ICH Q8)]. Kyiv: Ministry of Health of Ukraine, 42.

Slipchenko H. D., Ruban O. A., Belei N. M. (2016). Optymizatsiia skladu i tekhnolohii tabletok na osnovi sukhoho ekstraktu sholomnytsi baikalskoi [Optimization of composition and technology of tablets based on scutellaria Baicalensis dry extract]. Farmatsevtychnyi chasopys [Pharmaceutical review], 1, 50–53.

Ravliv Yu. A., Hroshovyi T. A., Tryhubchak O. V. (2013). Optymizatsiia skladu i tekhnolohii tabletok na osnovi krioliofilizovanoi ksenodermy svyni [Optimization of composition and technology of tablets based on cryolophilized xenoderm of pigs]. Farmatsevtychnyi chasopys [Pharmaceutical review], 3, 55–57.

Suresh, S., Swamy, P., Shirsand, S., Kusumdevi, V. (2011). Formulation design and optimization of fast dissolving clonazepam tablets by sublimation method. Indian Journal of Pharmaceutical Sciences, 73 (5), 491–496. doi: 10.4103/0250-474x.98984

Hroshovyi, T. A., Martsenyuk, V. P., Kucherenko, L. I., Hureyeva, S. M., Vronska, L. V. (2008). Matematychne planuvannia eksperymentu pry provedenni naukovykh doslidzhen v farmatsii [Mathematical planning of the experiment in conducting scientific research in pharmacy]. Тernopil: TDMU, 368.

Kachaput, A. I. (2016). Izuchenie vliyaniya kolichestvennykh faktorov na osnovnye pokazateli kachestva inektsionnoy suspenzii na osnove betametazona dipropionata i betametazona natriya fosfata [Investigation of the influence of quantitative factors on the main indices of injection suspension on the basis of betamethasone dipropionate and betamethasone sodium phosphate]. Vestnik farmatsii [Bulletin of Pharmacy], 4 (74), 10–17.

Zavalko, I. V. (2013). doslidzhennia vplyvu kilkisnykh kharakterystyk dopomizhnykh rechovyn na osnovni pokaznyky yakosti oftalmolohichnoi/otolohichnoi suspenzii [Study of the influence of quantitative characteristics of auxiliary substances on the main indicators of the quality of the ophthalmic / otologic suspension]. Zaporizkyi medychnyi zhurnal [Zaporozhye Medical Journal], 2 (77), 91–93.

Kozak I. V., Belei N. M., Hroshovyi T. A. Vplyv kilkisnykh faktoriv na farmako-tekhnolohichni vlastyvosti tabletok ekstraktu shkirky lymona [Influence of quantitative factors on the pharmacological and technological properties of lemon peel extract tablets]. Farmatsevtychnyi chasopys [Pharmaceutical review], 1, 86–89.

Derzhavna Farmakopeia Ukrainy. Vol. 1 [State Pharmacopoeia of Ukraine. Vol. 1] (2015). Kharkiv: Derzhavne pidpryiemstvo «Ukrainskyi naukovyi farmakopeinyi tsentr yakosti likarskykh zasobiv» [State Enterprise "Ukrainian Scientific Pharmacopoeial Center for Quality of Medicines"], 1130.

European Pharmacopoeia 9th Edition. Vol. 1 (2016). Strasbourg: Council of Europe, EDQM, 1615.


GOST Style Citations


Gerald G., Klyuyeva N. Mannitol – mnogogrannyy ekstsipiyent dlya proizvodstva tverdykh lekarstvennykh form. Farmatsevticheskaya otrasl. 2015. Issue 5 (52). P. 50–51.

Osakwe O. Pharmaceutical Formulation and Manufacturing Development: Strategies and Issues // Social Aspects of Drug Discovery, Development and Commercialization. Academic press, 2016. Р. 169–187. doi: 10.1016/b978-0-12-802220-7.00008-9

Nastanova 42-3.0:2011. Likarski zasoby. Farmatsevtychna rozrobka (ICH Q8) / ed. Liapunov M. et. al. Kyiv: MOZ Ukrainy, 2011. 42 p.

Slipchenko H. D., Ruban O. A., Belei N. M. Optymizatsiia skladu i tekhnolohii tabletok na osnovi sukhoho ekstraktu sholomnytsi baikalskoi // Farmatsevtychnyi chasopys. 2016. Issue 1. P. 50–53.

Ravliv Yu. A., Hroshovyi T. A., Tryhubchak O. V. Optymizatsiia skladu i tekhnolohii tabletok na osnovi krioliofilizovanoi ksenodermy svyni // Farmatsevtychnyi chasopys. 2013. Issue 3. P. 55–57.

Formulation design and optimization of fast dissolving clonazepam tablets by sublimation method / Suresh S. et. al. // Indian Journal of Pharmaceutical Sciences. 2011. Vol. 73, Issue 5. P. 491–496. doi: 10.4103/0250-474x.98984

Matematychne planuvannia eksperymentu pry provedenni naukovykh doslidzhen v farmatsii / Hroshovyi T. A. et. al. Ternopil: TDMU, 2008. 368 p.

Kachaput A. I. Izuchenie vliyaniya kolichestvennykh faktorov na osnovnye pokazateli kachestva inektsionnoy suspenzii na osnove betametazona dipropionata i betametazona natriya fosfata // Vestnik farmatsii. 2016. Issue 4 (74). P. 10–17.

Zavalko I. V. doslidzhennia vplyvu kilkisnykh kharakterystyk dopomizhnykh rechovyn na osnovni pokaznyky yakosti oftalmolohichnoi/otolohichnoi suspenzii // Zaporizkyi medychnyi zhurnal. 2013. Issue 2 (77). P. 91–93.

Kozak I. V., Belei N. M., Hroshovyi T. A. Vplyv kilkisnykh faktoriv na farmako-tekhnolohichni vlastyvosti tabletok ekstraktu shkirky lymona // Farmatsevtychnyi chasopys. 2013. Issue 1 (25). P. 86–89.

Derzhavna Farmakopeia Ukrainy. Vol. 1 Kharkiv: Derzhavne pidpryiemstvo «Ukrainskyi naukovyi farmakopeinyi tsentr yakosti likarskykh zasobiv», 2015. 1130 p.

European Pharmacopoeia 9th Edition. Vol. 1. Strasbourg: Council of Europe, EDQM, 2016. 1615 p.Copyright (c) 2018 Oksana Tryhubchak, Svetlana Gureyeva, Olga Yuryeva

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2519-4852 (Online), ISSN 2519-4844 (Print)