DOI: https://doi.org/10.25128/2520-6230.18.1.7

CONCEPTUAL APPROACES TO PROFFESIONAL TRAINING OF FUTURE SOCIAL PEDAGOGUES FOR SOCIAL REHABILITATION OF PUPILS AT SCHOOLS

Natalia Sayko

Abstract


The relevance of improving the concept of future social educators’ training in higher educational institutions for social rehabilitation doing is determined. Based on the analysis of domestic experience regarding the problem of social rehabilitation organization and the peculiarities of the future social pedagogues training it has been substantiated the concept of future social educators’ training for social rehabilitation organization to neutralize the didactic influences of the school in pupils surrounding. The article is dedicated to the analisis of main components of future social educators’ readiness that include: informational, methodical, psychological and value-normative readiness. Information readiness is understood as the mastering of the basic concepts, the formation of the system of theoretical knowledge on the problem of social rehabilitation and reorientation of students to the process of primary social rehabilitation. The psychological readiness of future social educators for social rehabilitation of students includes the formation of professional consciousness, professional competence, individual professional style, professional potential, professional activity and professional autonomy. Methodical readiness for the organization of the rehabilitation process involves readiness to create a rehabilitation environment for the school and develop individual rehabilitation programs based on the consideration of the strengths of the individual. The author makes conclusions about the expediency of organizing social rehabilitation of pupils who are under the didactic influence and will outline the need for further research of such aspects of the mentioned problem as the organization of appropriate conditions for the realization of rehabilitation tasks in the general educational institutions.

Keywords


social rehabilitation; concept of preparation; didactogenie; informational readiness; psychological readiness; methodical readiness

References


Абульханова-Славская К. А. (1973). О субъекте психической деятельности. Москва: Наука.

Архіпова С. П., Майборода Г. Я., Тютюнник О. В., (2011). Методи та технології роботи соціального педагога. Київ: Слово.

Бартош-Пічкар О. (2008). До питання про професійну підготовку майбутніх соціальних працівників до роботи з дітьми у Великій Британії. Науковий вісник Ужгородського національного університету (серія «Педагогіка. Соціальна робота». Вип. 15, с. 12).

Безпалько О. В. (2008). Соціальна педагогіка. Київ: Логос.

Бен-Шахар Т. (2012). Быть счастливее. Ю. Андреева (пер. с англ). Москва: Манн, Іванов и Фребер.

Бойко Г. (2013). Мета, завдання та основні етапи психо-реабілітаційної допомоги. Соціальна педагогіка: теорія та практика (вип. 9–10, с. 78–82).

Борисов А. Б. (2003). Большой экономический словарь. Москва: Книжный мир.

Віннікова Л. В. (2003). Система підготовки соціальних працівників у вищих навчальних закладах США. Канд. пед. наук: 13.00.05 «Соціальна педагогіка». Луганськ.

Гончаренко С. У.(2011) Український педагогічний словник. Рівне: Волинські обереги.

Горішна, Н. (2017). Сучасні тенденції розвитку соціальної роботи та підготовки соціальних працівників, 4(2), 8-22.

Завацька Л. М. (2012). Технології професійної діяльності соціального педагога. Київ: Слово.

Ильичёв Л. Ф., Федосеев П. Н., Ковалёв С. М. & Панов В. Г. (Ред). (1983). Философский энциклопедический словарь. Москва: Советская энциклопедия.

Капська А. Й. (2011). Соціальна педагогіка. Київ: Центр учбової літератури.

Коваль Л. Г., Звєрєва І. Д., Хлєбік С. Р. (1997). Соціальна педагогіка. Київ: ІЗМН.

Козубовський В. В. (2004). Соціальний захист неповнолітніх у Великій Британії (порівняльний аналіз). Ужгород: УжНУ.

Коношенко Н. А. (2012). Соціально-педагогічна реабілітація девіантних молодших школярів в умовах реабілітаційних центрів: Луганськ: Луганський національний університет імені Т. Шевченка.

Коношенко С. В. (2002) Особливості роботи вихователя в умовах реабілітаційного центру : Київ: Інститут проблем виховання АПН України.

Лещук Г. В. (2009). Система професійної підготовки фахівців соціальної сфери у Франції. Тернопіль: ТНПУ ім. Володимира Гнатюка.

Ліон К. (2000). Соціальна робота у вищій освіті, 24, 345-346. Лондон

Лукашевич М. П. (2004). Соціологія праці: підручник Київ: Либідь.

Менегетти А. (2004). Психология лидера. Москва: ННБФ Онтопсихология.

Ніколаєва В. І. (2009). Соціально-педагогічна реабілітація підлітків із сімей груп ризику в центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Луганськ: Луганський національний університет імені Т. Шевченка.

Олден Г. (2012). Національна школа соціального працівника року. Школа Соціального працівника Асоціації Америки. [Електронний ресурс]. Отримано з http://www.sswaa.org/?page=404.

Павловський А. П. (2015). Социальная работа с подростками с опорой на сильные сторонни. Київ, 2015. – 108 с.

Піча В. М., Піча Ю. В., Хома Н. М. (Ред.). (2002). Соціологія: терміни, поняття, персоналії: навч. словник-довідник. Київ; Львів: Каравелла.

Реан А. А. (2002). Психология человека от рождения до смерти. Москва.

Сайко Н. О. (2017). Соціальна реабілітація молодших підлітків у роботі соціального педагога загальноосвітніх навчальних закладів. Полтава: ФОП Гаража М. Ф., Видавництво «Сімон».

Скрипченко О. В., Долинська Л. В., Огороднійчук З. В. (2005). Загальна психологія. Київ: Либідь.

Трегубова Т. М. (2005). Социальная работа со студентами в ХХI веке – нове обязательства, поликультурный анализ. [Электронный ресурс]. Полемика, 13. Режим доступу: http://www.irex.ru/press/pub/polemika/13/tre

Шевців З. М. (2012). Основи соціально-педагогічної діяльності. Навч. посіб. Київ: Центр учбової л-ри.

Шпак В. П. (2006). Теоретичні та практичні засади реабілітаційної діяльності виправно-виховних закладів в Україні (XIX – початок XX ст.). (Дисертація доктора пед наук: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки). Полтава.

Чернецька Ю. І. (2016). Теорія і практика соціально-педагогічної роботи з ресоціалізації наркозалежних в умовах реабілітаційних центрів. (Дисертація д-ра пед. наук: спец. 13.00.05 «Соціальна педагогіка»). Старобільськ: Держ. заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка».

References

Abulkhanova-Slavskaya, K. A. (1973). About the subject of mental activity. Moscow: Science. [in Russian].

Alden H. (2012). National School Social Worker of the Year. School Social Worker Association of America. [Electronic resource]. Retrieved from http://www.sswaa.org/?page=404.

Arkhipova, S.P., Maiboroda, G.Y., Tyutyunnik, O.V., (2011). Methods and technologies of social pedagogue work. Kyiv: Word. [in Ukrainian].

Bartosh-Pichkar O. (2008). On the issue of the professional training of future social educators working with children in the UK. Scientific Announcer, Uzhgorod National University (series "Pedagogy, Social Work", 15th edition, p. 12).

Bezpalko O. V (2008). Social pedagogy. Kyiv: Logos. [in Ukrainian].

Ben Shahar, T. (2012). Being happier. Y. Andreeva (per. With English). Moscow: Mann, Ivanov and Freber. [in Russian].

Boiko G. (2013). Purpose, task and main stages of psycho-rehabilitation help. Social Pedagogy: Theory and Practice (Issue 9-10, pp. 78-82).

Borisov, A. B. (2003). Big economic dictionary. Moscow: Bookworld. [in Russian].

Chernetskaya Y. I. (2016). Theory and practice of socio-pedagogical work on the re-socialization of drug addicts in conditions of rehabilitation centers. (Dissertation of the doctor of pedagogical sciences: special 13.00.05 "Social pedagogy"). Starobilsk: State Institution "Lugansk National Taras Shevchenko University".

Goncharenko, S. U. (2011) Ukrainian Pedagogical Dictionary. Rivne: Volyn's amulets. [in Ukrainian].

Horishna, N. (2017). Current trends in development of social work and social workers training. Social work and education, 4(2), 8-22. [in Ukrainian].

Ilyichyov, L. F, Fedoseev, P. N., Kovalev, S. M. & Panov, V. G. (Red). (1983). Philosophical Encyclopedic Dictionary. Moscow: Soviet Encyclopedia. [in Russian].

Kapskaya A. Y. (2011). Social pedagogy. Kyiv: Center for Educational Literature.

Konoshenko N. A. (2012). Socio-pedagogical rehabilitation of deviant junior schoolchildren in conditions of rehabilitation centers: Lugansk: Lugansk National University named after T. Shevchenko.

Konoshenko S. V. (2002) Peculiarities of the teacher's work in the conditions of the rehabilitation center: Kyiv: Institute for Problems of Education of the Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine.

Koval L.G., Zvereva I. D., Khlebik S.R. (1997). Social pedagogy. Kyiv: IZMN.

Kozubovsky V. V. (2004). Social protection of minors in the UK (comparative analysis). Uzhgorod: UzhNU.

Leschuk G.V. (2009). System of professional training of specialists in the social sphere in France. Ternopil: TNPU them. Volodymyr Hnatyuk.

Lukashevich, M. P. (2004). Sociology of Labor: Textbook. Kyiv: Lybid. [in Ukrainian].

Lyons K. (2000). Social Work in Higher Education, 24, 345–346. London.

Meneghetti, A. (2004). Psychology of the leader. Moscow: NNBF Ontopsychology. [in Russian].

Nikolaev V. I (2009). Socio-pedagogical rehabilitation of adolescents from families of risk groups at social service centers for families, children and youth. Lugansk: Lugansk National University named after T. Shevchenko.

Pavlovsky, A. P. (2015). Social work with teenagers based on strong disadvantages. Kyiv, 2015. 108. [in Ukrainian].

Picha, V. M., Picha, Yu. V., Khoma, N. M. (Ed.). (2002). Sociology: terms, notions, personalities: teach. dictionary-directory. Kiev; Lviv: Karavella. [in Ukrainian].

Rean, A. A (2002). Psychology of man from birth to death. Moscow. [in Russian].

Sayko N. A. (2017). Social rehabilitation of junior teenagers in the work of social pedagogue of general educational institutions. Poltava: FOP Garaga M. F., "Simon" Publishing House.

Shevtsev Z. M. (2012). Fundamentals of social and pedagogical activity. Teaching manual Kyiv: Educational Center.

Skrypchenko, O. V., Dolinska, L. V., Ogorodniychuk, Z. V. (2005). General Psychology. Kyiv: Lybid. [in Ukrainian].

Shpak V.P. (2006). Theoretical and practical principles of rehabilitation activity of correctional institutions in Ukraine (XIX - early XX centuries). (PhD dissertation: 13.00.01 - General Pedagogics and History of Pedagogy). Poltava

Tregubova T. M. (2005). Social work with students in the twenty-first century - a new commitment, multicultural analysis. [Electronic resource]. Politics, 13. Mode of access: http://www.irex.ru/press/pub/polemika/13/tre

Vinnikova L. V. (2003). System of training of social workers in higher educational institutions of the USA. Cand. Ped. Sciences: 13.00.05 "Social pedagogy". Lugansk

Zavatska L. M. (2012). Technologies of professional activity of social pedagogue. Kyiv: Word. [in Ukrainian].
Copyright (c) 2018 Наталія Сайко

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.