Anatolii Dudnikov

Poltava State Agrarian University, Ukraine
PhD, Professor, Head of Department
Department of Technologies and Means of Mechanization of Agrarian Production

Scopus ID: 57194020158
Publons: link

Google Scholar profile: link
ORCID ID: http://orcid.org/0000-0001-8580-657X

TOP-5 publications:

  1. Dudnikov, A. A., Dudnikov, Y. A., Belovod, A. Y. (2006). Vydy yznosov detalei selskokhoziaistvennykh mashyn v protsesse ekspluatatsyy. Visnyk KhDTUSH im. P. Vasylenka: Mekhanizatsiia silskohospodarskoho vyrobnytstva, 44 (2), 264–269.
  2. Semchuk, H., Dudnikov, A., Meleshko, A., Hulenko, V. (2013). Structural and technological features of hoes. Eastern-European Journal Of Enterprise Technologies, 4 (7 (64)), 12–14. Available at: http://journals.uran.ua/index.php/1729-3774/article/view/16679
  3. Dudnikov, A., Belovod, A., Kelemesh, A. (2012). Ensuring the quality of the surface layer of parts in the processing of surface plastic deformation. Technology Audit and Production Reserves, 1(1(3)), 22–25. doi: https://doi.org/10.15587/2312-8372.2012.4871
  4. Bilovod, A. I., Dudnykiv, A. A., Dudnyk, V. V., Kanivets, A. V. (2011). Zmina kharakterystyk materialu detaley pry vibratsiynomu metodi vidnovlennya. Visnyk Natsionalʹnoho tekhnichnoho universytetu «KHPI». Seriya: Novi rishennya u suchasnykh tekhnolohiyakh, 1 (2), 61–65.
  5. Dudnikov, A. A., Belovod, A. I. (2009). Vliianie vida obrabotki na napriazhionnoe sostoianie rabocheho sloia uprochniaemoi detail. Sbornik nauchnykh trudov Belorusskoho HATU. Minsk, 280–283.

NEW-5 publications:

  1. Dudnikov, A., Gorbenko, O., Kelemesh, A., Drozhchana, O. (2020). Improving the technological process of restoring the tillage machine working parts. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2(1 (104)), 72–77. doi: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2020.198962
  2. Dudnikov, A., Dudnikov, I., Kelemesh, A., Gorbenko, O. (2019). Improving the technology of part machining by surface plastic deformation. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 6 (1), 26–32. doi: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.183541
  3. Dudnikov, A., Dudnik, V., Ivankova, O., Burlaka, O. (2019). Substantiation of parameters for the technological process of restoring machine parts by the method of plastic deformation. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1 (1), 75–80. doi: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.156779
  4. Dudnikov, A., Dudnikov, I., Kelemesh, A., Gorbenko, O. (2018). Influence of the hardening treatment of a machine parts’ material on wear-resistance. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 3(1 (93)), 6–11. doi: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.130999
  5. Kelemesh, A., Gorbenko, O., Dudnikov, A., Dudnikov, I. (2017). Research of wear resistance of bronze bushings during plastic vibration deformation. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2(11 (86)), 16–21. doi: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.97534