Anatolii Dudnikov

Poltava State Agrarian University, Ukraine
PhD, Professor, Head of Department
Department of Technologies and Means of Mechanization of Agrarian Production

Scopus ID: 57194020158
Researcher ID: Q-6449-2016
Google Scholar profile:
link
ORCID ID: http://orcid.org/0000-0001-8580-657X

Selected Publications:

  1. Dudnikov, A., Ivankova, O., Gorbenko, O., Kelemesh, A. (2021). Effect of vibration treatment on increasing the durability of tillage equipment working bodies. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2 (1 (110)), 104–108. doi: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2021.228606

  2. Dudnikov, A., Gorbenko, O., Kelemesh, A., Drozhchana, O. (2020). Improving the technological process of restoring the tillage machine working parts. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2 (1 (104)), 72–77. doi: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2020.198962

  3. Dudnikov, A., Dudnikov, I., Kelemesh, A., Gorbenko, O. (2019). Improving the technology of part machining by surface plastic deformation. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 6 (1), 26–32. doi: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.183541

  4. Dudnikov, A., Dudnik, V., Ivankova, O., Burlaka, O. (2019). Substantiation of parameters for the technological process of restoring machine parts by the method of plastic deformation. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1 (1), 75–80. doi: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.156779

  5. Bilovod, A. I., Dudnykiv, A. A., Dudnyk, V. V., Kanivets, A. V. (2011). Zmina kharakterystyk materialu detaley pry vibratsiynomu metodi vidnovlennya. Visnyk Natsionalʹnoho tekhnichnoho universytetu «KHPI». Seriya: Novi rishennya u suchasnykh tekhnolohiyakh, 1 (2), 61–65.

  6. Dudnikov, A., Belovod, A., Kelemesh, A. (2012). Ensuring the quality of the surface layer of parts in the processing of surface plastic deformation. Technology Audit and Production Reserves, 1(1(3)), 22–25. doi: https://doi.org/10.15587/2312-8372.2012.4871

  7. Dudnikov, A. A., Dudnikov, Y. A., Belovod, A. Y. (2006). Vydy yznosov detalei selskokhoziaistvennykh mashyn v protsesse ekspluatatsyy. Visnyk KhDTUSH im. P. Vasylenka: Mekhanizatsiia silskohospodarskoho vyrobnytstva, 44 (2), 264–269.