Hanlar Makhmudov

Poltava State Agrarian University, Ukraine
Doctor of Economics, Professor, Head of Department
Department of Entrepreneurship and Law

Researcher ID: DFB-6969-2022
Google
Scholar profile: link
ORCID ID: http://orcid.org/0000-0003-2287-1467

Selected Publications:

  1. Aranchiy, V., Makhmudov, H., Yasnolob, I. et al. (2017). Conceptual foundations of the organisation of innovative activities at agro-industrial enterprise based on outsourcing and The Business Process Model and Notation program. Economic Annals-ХХI, 165 (5–6),84–89. doi:21003/ea.v165-18
  2. Rabshtyna, V. M., Pysarenko, V. V., Makhmudov, Kh. Z. (2002). Osnovy marketynhu v haluziakh APK. Dnipropetrovsk: Zoria, 416.
  3. Makhmudov, H. Z. (2009). Ekonomichna efektivnist' vikoristannia sil's'kogospodars'kih ugid' u gospodarstvah Poltavs'koi oblasti. Ekonomika APK, 10,104–108.
  4. Makhmudov, H. Z., Mihaylova, O. S., Svitlichna, A. V. (2017). Otsinka operatsiynoi diial'nosti pidpriiemstva. Visnik Sums'kogo natsional'nogo agrarnogo universitetu. Seriia: Ekonomika i menedzhment, 4,41–46.
  5. Makhmudov, H. Z. (2012). Teoretichni aspekti formuvannia konkurentnih strategiy agrarnih pidpriiemstv. Naukovi pratsi Poltavs'koi derzhavnoi agrarnoi akademii. Seriia «Ekonomichni nauki», 2,118–127.
  6. Makhmudov, H. Z. (2011). Investytsiinyi proekt yak forma realizatsii investytsiinoho potentsialu pidpryiemstva. Ekonomika i rehion, 2, 132–136.
  7. Demianenko, N., Makhmudov, H., Schetinina, T. (2016). The Influence of Agricultural Holdings on the Development of Rural Areas. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, 21,88–102.