Formation of activation mechanism for investment maintenance management of gas industry enterprises

Authors

  • Вікторія Валеріївна Чорній National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Avenue Peremoga, 37, Kyiv, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-4460-0759

DOI:

https://doi.org/10.15587/2312-8372.2016.87568

Keywords:

investment support, gas industry enterprises, mechanism for investment maintenance management of the enterprises

Abstract

The problematic aspects of the existing management mechanism of investment management of gas industry enterprises are analyzed in the article. The ways of their elimination are suggested in accordance with the Energy Strategy of Ukraine 2035 at different levels of its operation. The ways of improving the investment management mechanism of the enterprises in this industry on three levels are proved. Activation mechanism for investment maintenance management of gas industry enterprises is developed as result of research. Its implementation will allow enterprises of the industry to increase its investment attractiveness and effectively carry out the procedure for enterprises’ entry to the market of initial public offering to raise the required amount of investment resources for the modernization of investigated industry.

Author Biography

Вікторія Валеріївна Чорній, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Avenue Peremoga, 37, Kyiv

Assistant, Postgraduate Student

Department of Management

References

Enerhetychna stratehiia Ukrainy na period do 2035. (2014). Kyiv. Available: http://www.niss.gov.ua/public/File/2014_nauk_an_rozrobku/Energy%20Strategy%202035.pdf

IPO/SPO search. PREQVECA. Available: http://www.preqveca.ru/placements/

Sharpe, W., Alexander, G. J., Bailey, J. W. (1998). Investments. Ed. 6. Prentice Hall, 962.

Bodie, Z., Kane, A., Marcus, A. (2005). Essentials of Investments. Ed. 4. McGraw-Hill/Irwin, 726.

Gerasimchuk, V. G. (2005). Innovative-investment model of development of Ukrainian Economics. Zbornik radova XIII naucno-strucna konferencija Industrijski sistemi IS, XI. Herzeg Novi, Novi Sad: Fakultet tehnickih nauka, Odsek za industrijsko inzenjerstvo i menadzment, 19–22.

Dergachova, V. V. (2012). Innovatsionno-investitsionnaia sostavliaiushchaia ustoichivogo razvitiia energetiki Ukrainy. Ekonomichnyi visnyk NTUU «KPI», 9, 15–23.

Knish, M. I. (2007). Strategicheskoe planirovanie investitsionnoi deiatelnosti. Saint Petersburg: Biznes-pressa, 1120.

Copeland, T., Koller, T., Murrin, J. (2000). Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies. Ed. 3. John Wiley & Sons, 492.

McConnell, C. R., Brue, S. L., Flynn, S. M. (2011). Economics: Principles, Problems, and Policies. Ed. 19. McGraw-Hill Education, 896.

Martsyn, V. S. (2008). Orhanizatsiino-ekonomichnyi mekhanizm zaluchennia inozemnykh investytsii v ekonomiku Ukrainy. Visnyk Universytetu bankivskoi spravy NBU, 3, 52–57.

Tulchynska, S. O. (2008). Funktsionuvannia orhanizatsiino-ekonomichnoho mekhanizmu innovatsiinoho protsesu. Stratehichni priorytety, 1 (6), 98–106.

Tyshchenko, Yu. (2002). Ukrainskyi nezalezhnyi tsentr politychnykh doslidzhen hazotransportnoi systemy yak «velykyi natsionalnyi aktyv»: shliakh do pryvatyzatsii. Ekonomichni reformy, 24/272, 17.

Shandrivska, O. (2002). Upravlinnia hazotransportnymy kompaniiamy na zasadakh marketynhu ta lohistyky. Lviv, 193.

Okhrimenko, O. O., Manaienko, I. M. (2014). Determinanty investytsiinoho zabezpechennia: pryntsypy, mekhanizmy, efektyvnist. Ekonomika rozvytku, 1 (69), 34–40.

Pro zatverdzhennia Derzhavnoi stratehii rehionalnoho rozvytku na period do 2020 roku. Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine from 08.06.2014 № 385. Available: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-п

Kreidych, I. M. (2007). Derzhavne rehuliuvannia investytsiinoi diialnosti. Ekonomika ta derzhava, 11, 18–23.

Ukraine’s Gas Sector Development in the Context of European Integration (Аnalytical Report). (2014). Kyiv. Available: http://razumkov.org.ua/ukr/news.php?news_id=474

RBK-Ukraina. Available: http://www.rbc.ua

Kontseptsiia reformuvannia podatkovoi systemy. Available: http://www.me.gov.ua/Files/GetFile?fileId=af2c66dd-e98c-4a6a-92ee-51bfa904a7e9

Published

2016-11-24

How to Cite

Чорній, В. В. (2016). Formation of activation mechanism for investment maintenance management of gas industry enterprises. Technology Audit and Production Reserves, 6(5(32), 42–50. https://doi.org/10.15587/2312-8372.2016.87568