Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Обсяг статті – до 12 сторінок включно з переліком використаних джерел.
  Оформлення статті:
  УДК для статей
  JEL Classification
  • формат А-4, поле верхнє, нижнє, праве, ліве – 2 см, шрифт Timeѕ New Roman 14, міжрядковий інтервал 1,5;
  • назва доповіді (великі літери, напівжирний шрифт) вирівняна по центру українською мовою;
  з лівої сторони сторінки:

  • повністю прізвище, ім'я та по батькові автора (напівжирний шрифт) українською мовою; науковий ступінь, вчене звання, посада, назва установи, де працює чи навчається автор, місто, країна, електронна пошта, номер телефона (не буде опублікован у збірнику);

  • повністю прізвище та ім'я автора (напівжирний шрифт) англійською мовою; науковий ступінь, вчене звання, посада, назва установи, де працює чи навчається автор, місто, країна, електронна пошта, номер телефона (не буде опублікован у збірнику);
  • авторський ORCID ID (здобувачам не обов’язково);
  • Scopus ID / WoS (при наявності)
  • анотація українською мовою - ПІБ українською мовою, назва статті, (розмір анотації 180 - 200 слів) потрібно навести об’єкт дослідження, проблема, що вирішувалася, суть отриманих результатів, наукову значущість роботи), ключові слова українською мовою, через ( ; )

  • анотація англійською мовою аналогічна анотації на українській мові.
  Зміст статті має містити наступні розділи (виділяться по тексту жирними буквами):
  - Постановка проблеми та її зв’язки з науковими чи практичними завданнями;
  - Аналіз останніх досліджень і публікацій, на які спирається автор з посиланням на джерела;
  - Виділення невирішених частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття;
  - Формування цілей статті (постановка завдання);
  - Виклад основного матеріалу дослідження ( з обґрунтуванням отриманих наукових результатів );
  - Висновки даного дослідження і перспективи подальших робіт у цьому напрямку.
  - Перелік використаних джерел (без повторів) оформляється відповідно до відповідних стандартів та дублюються у вигляді References у кінці тексту за нумерацією згадки по тексту.

  В статті рекомендується використовувати іноземних (англомовних) вчених, робити на них посилання в пункті Аналіз останніх досліджень і публікацій та в списку літератури. Мінімум один вчений, робити якого є в системі Scopus

  Важливо! Оргкомітет залишає за собою право редагувати або відхиляти статті, які виконані та оформлені з порушенням вимог, встановлених редакційною колегією. Після отримання редакційною колегією відповідних матеріалів та їх початкової перевірки, на Вашу електронну пошту буде направлено підтвердження про включення тез доповіді до збірнику.

Керівництво для авторів

Обсяг статті – до 12 сторінок включно з переліком використаних джерел.
Оформлення статті:
УДК для статей
JEL Classification
• формат А-4, поле верхнє, нижнє, праве, ліве – 2 см, шрифт Timeѕ New Roman 14, міжрядковий інтервал 1,5;
• назва доповіді (великі літери, напівжирний шрифт) вирівняна по центру українською мовою;

з лівої сторони сторінки:

• повністю прізвище, ім'я та по батькові автора (напівжирний шрифт) українською мовою; науковий ступінь, вчене звання, посада, назва установи, де працює чи навчається автор, місто, країна, електронна пошта, номер телефона (не буде опублікован у збірнику);

• повністю прізвище, ім'я та по батькові автора (напівжирний шрифт) англійською мовою; науковий ступінь, вчене звання, посада, назва установи, де працює чи навчається автор, місто, країна, електронна пошта, номер телефона (не буде опублікован у збірнику);
• авторський ORCID ID (здобувачам не обов’язково);
• Scopus ID / WoS (при наявності)
• анотація українською  мовою -  ПІБ українською мовою, назва статті, (розмір анотації 180 - 200 слів) потрібно навести об’єкт дослідження, проблема, що вирішувалася, суть отриманих результатів, наукову значущість роботи), ключові слова українською мовою, через ( ; )

• анотація англійською мовою аналогічна анотації на українській мові.
Зміст статті має містити наступні розділи (виділяться по тексту жирними буквами):
- Постановка проблеми та її зв’язки з науковими чи практичними завданнями;
- Аналіз останніх досліджень і публікацій, на які спирається автор з посиланням на джерела;
- Виділення невирішених частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття;
- Формування цілей статті (постановка завдання);
- Виклад основного матеріалу дослідження ( з обґрунтуванням отриманих наукових результатів );
- Висновки даного дослідження і перспективи подальших робіт у цьому напрямку.
- Перелік використаних джерел (без повторів) оформляється відповідно до відповідних стандартів та дублюються у вигляді References у кінці тексту за нумерацією згадки по тексту.

В статті рекомендується використовувати іноземних (англомовних) вчених, робити на них посилання в пункті Аналіз останніх досліджень і публікацій та в списку літератури. Мінімум один вчений, робити якого є в системі Scopus

Важливо! Оргкомітет залишає за собою право редагувати або відхиляти статті, які виконані та оформлені з порушенням вимог, встановлених редакційною колегією. Після отримання редакційною колегією відповідних матеріалів та їх початкової перевірки, на Вашу електронну пошту буде направлено підтвердження про включення тез доповіді до збірнику.

Положення про конфіденційність

Номера телефонів, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.