Прогнозування сезонного морфологічного складу твердих побутових відходів м. Житомира

Автор(и)

  • I. G. Kotsiuba Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.33.2016.105198

Ключові слова:

полігон, тверді побутові відходи, звалище, стічні води, сухий залишок

Анотація

В статті подано аналіз системи логістики твердих побутових відходів (ТПВ) першочерговим шляхом моделювання й прогнозування системи накопичення, поводження з твердими побутовими відходами. Визначено сезонну динаміку морфологічного складу ТПВ м. Житомира. Вивчений вплив різноманітних чинників на морфологічні властивості відходів міста. Проаналізовано сезонну динаміку морфологічного складу відходів з контейнерних майданчиків міста та звалища ТПВ міста. Визначено можливість використання запропонованого способу збирання відходів в зоні впливу звалища ТПВ м. Житомира

Біографія автора

I. G. Kotsiuba, Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир

Кандидат технічних наук, доцент

Посилання

Перелік використаних джерел (ГОСТ):

Проектування. Полігони твердих побутових відходів. Основні положення проектуван-ня: ДБН В.2.4-2-2005. – [Чинний від 2006-01-01]. – К. : Держбуд України, Мінприроди України, 2005. – 40 с. – Режим доступу: http://www.stroynote.com.ua/construction-regulations/document-395.html.

Кульчицька-Жигайло Л. Стандарти ЄС та чинні в Україні норми і правила проектуван-ня та експлуатації полігонів твердих побутових відходів / Л. Кульчицька-Жигайло // Матеріали міжнародної науково-технічної конференції: «Полігони твердих побутових відходів: проектування та експлуатація, вимоги Європейського Союзу, Кіотський протокол» (пмт. Славсько, 16-18 квітня 2008р.) / Ін-т геології і геохімії горючих копалин НАН України, Ін-т нафти і газу. – Л. : Тріада плюс, 2008. – 288 с. – С. 145-155.

Лотоцький О.Б. Національна стратегія поводження з твердими побутовими відходами в Україні – шляхи до стабільного майбутнього / О.Б. Лотоцький, Й. Бістром // Сборник докладов международного конгресса «ЭТЕВК-2005» (Ялта, 24-27 мая 2005 г.) / Державний комітет України з питань житлово-комунального господарства, Національна академія наук України. – К. : ВПЦ «Три крапки», 2005. – С. 47-51.

Gworek B. Impact of the Municipal Solid Waste Łubna Landfill on Environmental Pollution by Heavy Metals / Barbara Gworek, Wojciech Dmuchowski, Eugeniusz Koda and etc. // Water. – 2016. – Vol. 8. – Pp. 1-16. doi:10.3390/w8100470.

Deepika S. Parametric Analysis of Leachate and Water Resources around Municipal Solid Waste Landfill area in Solan / Deepika Sharmaa, Rajiv Ganguly // MATEC Web of Conferences (4th International Conference on Advancements in Engineering & Technology (ICAET-2016)). – 2016. – Vol. 57. – Pp. 1-4. – Режим доступу: http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/20165703011.

Nigro A. Hydrogeochemical characterization of Municipal Solid Waste landfill / A. Nigro, M. Barbieri, G. Sappa // Rendiconti online della societa geologica italiana. – 2015. – Vol. 35. – Pp. 304-306. Режим доступу: http://dx.doi: 10.3301/rol.2015.126.

Socorro Maria de. An attempt to perform water balance in a Brazilian municipal solid waste landfill / Maria do Socorro, Costa São Mateusb, Sandro Lemos Machadoa, Maria Cláudia Barbosac // Waste Management. – 2012. – Vol. 32, Issue 3. – Pp. 471-481. doi: 10.1016/j.wasman.2011.11.009.

Long D.N. Water reclamation and nitrogen extraction from municipal solid waste landfill leachate / Long D. Nghiem, Faisal I. Hai, Andrzej Listowski // Desalination and Water Treatment. – 2016. – Vol. 57, Issue 60. – Pp. 29220-29227. Режим доступу: http://dx.doi.org/10.1080/

2016.1169949.

Seung-Kyu C. The Effect of Leachate and Organic Waste Water Injection on Decomposition Characteristics of Landfill Waste / Seung-Kyu Chun, Nack-Joo Kim // Journal of Korea Society of Waste Management. – 2012. – Vol. 29, No. 8. – Pp. 697-704. Режим доступу: https://doi.org/10.9786/kswm.2012.29.8.697.

Melnyka A. Chemical pollution and toxicity of water samples from stream receiving leachate from controlled municipal solid waste (MSW) landfill / A. Melnyka, K. Kuklińskaa, L. Wolskaa, J. Namieśnika // Environmental Research. – 2014. – Vol. 135. – P. 253-261. Режим доступу: http://dx.doi.org/10.1016/j.envres.2014.09.010.

Методика розроблення оцінки впливу на навколишнє природне середовище для об'єктів поводження з твердими побутовими відходами : Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 січня 2006 року. – К. : Держбуд України, 2006. – № 8. – 21 с. – Режим доступа: http://ua-info.biz/legal/basert/ua-dmpwje.htm.

Ільченко А.В. Визначення зміни кислотності ґрунтів стихійних звалищ передмістя Житомира / А.В. Ільченко, І.Г. Коцюба // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія : Технічні науки. – 2016. – №. 4 (47). – C. 252-257.

References:

DBN V.2.4-2-2005. Proektuvannia. Polіgoni tverdikh pobutovikh vіdkhodіv. Osnovnі polozhennia proektuvannia [State standart V.2.4-2-2005. Designing. Solid waste. The main provisions of the design]. Kiev, Ukraine, 2005. 40 p. Available at: http://www.stroynote.com.ua/construction-regulations/document-395.html. (Ukr.)

Kulchytska-Zhyhailo L. Standarti ES ta chinnі v Ukraїnі normi і pravila proektuvannia ta ekspluatatsії polіgonіv tverdikh pobutovikh vіdkhodіv. Anotatsii dopovidei Mizhn. nauk.- techn. konf. «Polihony tverdykh pobutovykh vidkhodiv: proektuvannia ta ekspluatatsiia, vymohy Yevropeiskoho Soiuzu, Kiotskyi protokol» [The EU and Ukraine in the current rules and regulations for design and operation of solid waste. Abstracts of Int. Sci.-Tech. Conf. «Landfill: design and operation requirements of the European Union, the Kyoto Protocol»]. Slavskoe, 2008, pp. 145-155. (Ukr.)

Lototskyi O.B., Bistrom Y. Natsіonal'na strategіia povodzhennia z tverdimi pobutovimi vіdkhodami v Ukraїnі – shliakhi do stabіl'nogo maibutn'ogo. Anotatsii dopovidei Mizhn. kongressa «ETEVK-2005» [National strategy of solid waste management in Ukraine – way to sustainable future. Abstracts of Int. Congress. «ETEVK 2005»]. Yalta, 2005), pp. 47-51. (Ukr.)

Gworek B., Dmuchowski W., Koda E., Marecka M., Baczewska A.H., Bragoszewska P., Sieczka A., Osi´nski P. Impact of the Municipal Solid Waste Łubna Landfill on Environmental Pollution by Heavy Metals. Water, 2016, vol. 8., pp. 1-16. doi:10.3390/w8100470.

Sharmaa D., Ganguly R. (2016). Parametric Analysis of Leachate and Water Resources around Municipal Solid Waste Landfill area in Solan. Abstracts of MATEC Web of Conferences (4th International Conference on Advancements in Engineering & Technology (ICAET-2016)), vol. 57, pp. 1-4. Available at: http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/20165703011.

Angela N., Barbieri M., Sappa G. Hydrogeochemical characterization of Municipal Solid Waste landfill. Rendiconti online della societa geologica italiana, 2015, vol. 35, pp. 304-306. Available at: http://dx.doi: 10.3301/rol.2015.126.

Socorro M., Mateusb C.S., Machadoa L.S., Barbosac M.C. An attempt to perform water balance in a Brazilian municipal solid waste landfill. Waste Management, 2012, vol. 32, issue 3, pp. 471-481. doi: 10.1016/j.wasman.2011.11.009.

Nghiem L.D., Faisal I.H., Listowski A. Water reclamation and nitrogen extraction from municipal solid waste landfill leachate. Desalination and Water Treatment, 2016, vol. 57, iss. 60, pp. 29220-29227. Available at: http://dx.doi.org/10.1080/19443994.2016.1169949.

Chun S.-K., Kim N.-J. The Effect of Leachate and Organic Waste Water Injection on Decomposition Characteristics of Landfill Waste. Journal of Korea Society of Waste Management, 2012, vol. 29, no.8, pp. 697-704. Available at: https://doi.org/10.9786/kswm.2012.29.8.697.

Melnyka A., Kuklińskaa K., Wolskaa L., Namieśnika J. Chemical pollution and toxicity of water samples from stream receiving leachate from controlled municipal solid waste (MSW) landfill. Environmental Research, 2014, vol. 135, pp. 253-261. Available at: http://dx.doi.org/10.1016/

j.envres.2014.09.010.

Metodika rozroblennia otsіnki vplivu na navkolishnє prirodne seredovishche dlia ob'єktіv povodzhennia z tverdimi pobutovimi vіdkhodami : Nakaz Mіnіsterstva budіvnitstva, arkhіtekturi ta zhitlovo-komunal'nogo gospodarstva Ukraїni vіd 10 sіchnia 2006 roku [State order. Method of development impact assessment on the environment for objects of solid waste]. Kyiv, 2006. 21 p. Available at: http://ua-info.biz/legal/basert/ua-dmpwje.htm. (Ukr.)

Ilchenko A.V., Kotsiuba І.G. Viznachennia zmіni kislotnostі ґruntіv stikhіinikh zvalishch peredmіstia Zhitomira [Determination of change of acidity of soils of elemental dumps of suburb of Zhytomyr]. Vіsnik Zhitomirs'kogo derzhavnogo tekhnologіchnogo unіversitetu. Serіia: Tekhnіchnі nauki – The Journal of Zhytomyr State Technological University. Series: Engineering, 2016, no. 4 (47), pp. 252-257. (Ukr.)

##submission.downloads##