Нечітке управління режимом термічної обробки залізорудних котунів на конвеєрній машині

Автор(и)

  • V. Y. Lobov Криворізький металургійний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг, Ukraine
  • K. V. Lobova Криворізький металургійний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.34.2017.105916

Ключові слова:

конвеєр, котуни, термічна обробка, нечітке управління, моделювання, результати

Анотація

Встановлено, що система з нечітким контролером забезпечує зменшення в середньому на 2 м3/год споживання природного газу, більш рівномірно забезпечує газопроникність шару котунів, що призводить до збільшення швидкості фільтрації газового потоку та інтенсифікації процесу теплообміну в шарі котунів. Використання атомно-емісійної спектроскопії котунів збільшує продуктивність конвеєрної випалювальної машини на 2,5%

Біографії авторів

V. Y. Lobov, Криворізький металургійний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг

андидат технічних наук, доцент

K. V. Lobova, Криворізький металургійний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг

Студент

Посилання

Перелік використаних джерел (ГОСТ):

Буткарев А.А. Исследование и совершенствование процесса управления термообработкой окатышей на обжиговых конвейерных машинах / А.А. Буткарев // Сталь. – 2011 – № 5. – С. 4-8.

Мізерний В.М. Аналіз стаціонарних режимів теплообмінних процесів у дисперсному шарі / В.М. Мізерний, Т.А. Модебадзе // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2006. – № 4. – С. 82-102.

Бойко М.М. Вдосконалення технологічного режиму обпалу залізорудних обкотишів з метою підвищення їх якості та зниження енерговитрат : автореф. дис. …канд. техн. наук : 05.16.02 / М.М. Бойко; Нац. металург. акад. України. – Дніпропетровськ, 2009. – 20 с.

Автоматизовані системи керування процесами термічної обробки котунів на конвеєрній випалюваній машині / В.Й. Лобов и др.. – Кривий Ріг : Видавничий центр ДВНЗ «КНУ», 2015. – 236 с.

Lobov V. Investigation of temperature distribution along the height of the layer of pellets on conveyor roasting machine / V. Lobov, K. Lobova, M. Koltiar // Metallurgical and Mining Industry. – 2015. – № 4. – Р. 34-38.

Neskoromna M.V. Modeling of iron-ore pellet firing in a conveyor-type kiln at pelletizing plant / M.V. Neskoromna // Widening our horizons. – 2016. – Р. 42.

Лобов В.Й. Синтез модального регулятора для процесу випалу котунів у конвеєрній печі фабрики оґрудкування // М.В. Нескоромна, В.Й. Лобов // Вісник криворізького національного університету. – 2016. – № 42. – С. 210-214.

Бережной Н.Н. Математическое моделирование температурного поля окатыша / Н.Н. Бережной, В.М. Серебреников, А.В. Зайцев // Вісник Криворізького технічного університету : Зб. наук. пр. – 2008. – Вип. 20. – С. 188-193.

Пирматов Д.С. Математическая модель тепловой обработки окатышей в обжиговой машине // Сборник трудов всероссийской конференции : Новые технологии в научных исследованиях, проектировании, управлении, производстве НТ-2010. – Воронеж, 2010. – С. 88-89.

Боковиков Б.А. Математическое моделирование динамики процесса обжига окатышей на конвейерной машине / Б.А. Боковиков, В.М. Малкин, М.И. Найдич // Металлургическая теплотехника. – 2002. – № 8. – С. 25-31.

Поркуян, О.В. Керування нелінійними динамічними об’єктами збагачувальних ви-робництв на основі гібридних моделей Гамерштейна : автореф. дис. …д-ра техн. наук : 05.13.07 / О.В. Поркуян. – Криворіз. техн. ун-т. – Кривий Ріг, 2009. – 36 с.

Купин А.И. Исследование инверсных моделей нейроконтролера для систем интеллектуального управления ТП горнорудных предприятий / А.И. Купин, С.А. Рубан // Вісник Криворізького технічного університету. – 2007. – № 18. – С. 157-161.

Алгоритм синтезу модального регулятора багатовимірної системи управління / Н.Б. Репнікова и др. // Штучний інтелект : Наук.-теорет. журн. – 2009. – № 2. – С. 69-75.

Еременко Ю.И. О применении нечеткого логического контроллера в управлении процессом обжига окисленных окатышей / Ю.И. Еременко // Мехатроника, автоматизация, управление. – 2003. – № 9. – С. 39-43.

Лобов В.Й. Дослідження термічної обробки шару котунів у газоповітряній камері обпалювальної машини конвеєрного типу / В.Й. Лобов, М.О. Котляр // Науковий вісник Національного гірничого університету. – 2015. – № 3. – С. 131-136.

Рубан С.А. Розробка принципів керування температурним режимом процесу випа-лювання котунів з використанням прогнозуючих ANFIS-моделей / С.А. Рубан, В.Й. Лобов // Радіоелектроніка. Інформатика. Управління. – 2008. – С. 69-74.

Zade L.A. The concept of a linguistic variable and its application to approximate reasoning / L.A. Zade // Information Sciences, part 1, 2, 3. – 2012. – № 8. – Рp. 199-249.

Прикладные нечеткие системы / К. Асаи [и др.]; под ред. Т. Тэрано [и др.]; пер. с яп. Ю.Н. Чернышова. – М. : Мир, 1993. – 368 с.

References:

Butkarev A.A. Issledovanie i sovershenstvovanie protsessa upravleniia termoobrabotkoi okatyshei na obzhigovykh konveiernykh mashinakh [Research and improvement of the management process of heat-treating pellets by roasting conveyor machines]. Stal' – Steel, 2011, no. 5, pp. 4-8. (Rus.)

Mízerniy V.M., Modebadze T.A. Analіz statsіonarnikh rezhimіv teploobmіnnikh protsesіv u dispersnomu sharі [Analis of the stationary regimes of heat-exchange processes in a dispersed ball]. Vísnik Vínnitskogo polítekhníchnogo ínstitutu – Visnyk of Vinnytsia Politechnical Institute, 2006, no. 4, pp. 82-102. (Ukr.)

Boyko M.M. Vdoskonalennia tekhnologіchnogo rezhimu obpalu zalіzorudnikh kotunіv z metoiu pіdvishchennia їkh iakostі ta znizhennia energovitrat. Avtoref. diss. kand. techn. nauk [Improvement technology fallen regime of iron ore pellets to improve their quality and reduce energy consumption. Thesis of cand. tech. sci. diss.]. Dnipropetrovsk, 2009. 20 p. (Ukr.)

Lobov V.Y., Yefimenko L.I., Tykhanskyy M.P., Ruban S.A. Avtomatyzovani systemy keru-vannya protsesamy termichnoyi obrobky kotuniv na konveyerniy vypalyuvaniy mashyni [Automated process control thermal treatment of pellets on a conveyor roasting machine], Kryvyy Rih, Vydavnychyy tsentr DVNZ «KNU» Publ. 236 p. (Eng.)

Lobov V., Lobova K., Koltiar M. Investigation of temperature distribution along the height of the layer of pellets on conveyor roasting machine. Metallurgical and Mining Industry, 2015, no. 4, рp. 34-38. (Eng.)

Neskoromna M.V. Modeling of iron-ore pellet firing in a conveyor-type kiln at pelletizing plant. Widening our horizons, 2016, p. 42. (Eng.)

Lobov V.Y., Neskoromna M.V. Sintez modalnogo reguliatora dlia protsesu vipalu kotunіv u konveєrnіi pechі fabriki oґrudkuvannia [Modal regulator synthesis process for burning pellets in a conveyor furnace factory pelletizing]. Visnyk Kryvorizkoho natsionalnoho universytetu – Journal of Kryvyi Rih National University, 2016, no. 42, pp. 210-214. (Rus.)

Berezhnoy N.N., Serebrenykov V.M., Zaytsev A.V. Matematicheskoe modelirovanie temperaturnogo polia okatysha [Mathematical modeling of the temperature field of pellets]. Visnyk Kryvorizkoho tekhnichnoho universytetu – Journal of Kryvyi Rih Technical University, 2008, no. 20, pp. 188-193. (Rus.)

Pyrmatov D.S. Matematicheskaia model' teplovoi obrabotki okatyshei v obzhigovoi mashine. Anotatsii dopovidei Vseros. Conf. «Novyye tekhnologii v nauchnykh issledovaniyakh, proyektirovanii, upravlenii, proizvodstve NT-2010» [The mathematical model of heat treating the pellets in the roasting car. Abstracts of All-Russian Conf. «New technologies in scientific research, design, management, production NT-2010»]. Voronezh, 2010, pp. 88-89. (Rus.)

Bokovikov B.A., Malkin V.M., Naydich M.I. Matematicheskoe modelirovanie dinamiki protsessa obzhiga okatyshei na konveiernoi mashine [Mathematical modeling of the dynamics of pellets firing on a conveyor machine]. Metallurgicheskaya teplotekhnika – Metallurgical heat engineering, 2002, no. 8, pp. 25-31. (Rus.)

Porkuyan O.V. Keruvannia nelіnіinimi dinamіchnimi obеktami zbagachuvalnikh virobnitstv na osnovі gіbridnikh modelei Gamershteina. Avtoref. diss. dokt. techn. nauk [Management nonlinear dynamic objects enrichment plants based on hybrid models Hamershteyna. Thesis of doc. tech. sci. diss.]. Kryvyy Rih, 2009. 379 p. (Ukr.)

Kupyn A.Y., Ruban S.A. Issledovanie inversnyh modelej nejrokontrolera dlja sistem intellektual'nogo upravlenija TP gornorudnyh predprijatij [Investigation of inverse models of the neurocontroller for the systems of intellectual control of TP of mining enterprises]. Visnyk Kryvorizkoho tekhnichnoho universytetu – Journal of Kryvyi Rih Technical University, 2007, no. 18, pp. 157-161. (Rus.)

Repnikova N.B., Pysarenko A.V., Zamurenko K.V., Zimaryev F.S. Algoritm sintezu modal'nogo reguliatora bagatovimіrnoї sistemi upravlіnnia [Modal regulator synthesis algorithm multidimensional control system]. Shtuchnyy intelekt – Artificial intelligence, 2009, no. 2, pp. 69-75. (Rus.)

Eremenko Yu.Y. O primenenii nechetkogo logicheskogo kontrollera v upravlenii protsessom obzhiga okislennykh okatyshei [About the application of a fuzzy logic controller in controlling the burning of oxidized pellets]. Mekhatronika, avtomatizatsiya, upravlenie – Mechatronics, automation, control, 2003, no. 9, pp. 39-43. (Rus.)

Lobov V.Y., Kotlyar M.O. Doslіdzhennia termіchnoї obrobki sharu kotunіv u gazopovіtrianіi kamerі obpaliuval'noї mashini konveєrnogo tipu [Research thermal processing layer of pellets in the gas chamber conveyor roasting machine]. Naukovyy visnyk Natsionalnoho hirnychoho universytetu – Scientific Bulletin of National Mining University, 2015, no. 3, pp. 131-136. (Ukr.)

Ruban S.A., Lobov V.Y. Rozrobka printsipіv keruvannia temperaturnim rezhimom protsesu vipaliuvannia kotunіv z vikoristanniam prognozuiuchikh ANFIS-modelei [Development management principles temperature regime pellet burning process using ANFIS-forecasting models]. Radioelektronika. Informatyka. Upravlinnya – Radio Electronics, Computer Science, Control, 2008, no. 1 (19), pp. 69-74. (Ukr.)

Zade L.A. The concept of a linguistic variable and its application to approximate reasoning. Information Sciences, part 1, 2, 3, 2012, no. 8, pp. 199-249. (Eng.)

Asayi K., Vatada D., Ivayi S. Prikladnye nechetkie sistemy [Applied fuzzy system]. Moscow, Mir Publ., 1993. 368 p. (Rus.)

##submission.downloads##