Особливості та проблеми визначення прогнозованого строку придатності вогнезахисних покриттів сталевих конструкцій

Автор(и)

  • A. I. Kovaliov Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України, м. Черкаси, Ukraine
  • S. A. Vedula Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України, м. Черкаси, Ukraine
  • O. V. Grushovinchuk Державний центр сертифікації ДСНС України, м. Київ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.34.2017.105955

Ключові слова:

прогнозований строк придатності покриття, вогнезахисне покриття, кліматичні випробування, вогнезахисна здатність, вогнестійкість

Анотація

В статті піднято питання визначення прогнозованого строку придатності покриттів сталевих конструкцій за методикою проведення прискорених випробувань та експериментальне визначення вогнезахисної здатності покриттів сталевих конструкцій після кліматичних випробувань. Відокремлено перелік проблем, що мають місце при визначенні вогнезахисної здатності покриттів сталевих конструкцій після їх кліматичних випробувань, сформульовано мету подальших досліджень та завдання, що необхідно буде розв’язати

Біографії авторів

A. I. Kovaliov, Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України, м. Черкаси

Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

S. A. Vedula, Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України, м. Черкаси

Викладач

O. V. Grushovinchuk, Державний центр сертифікації ДСНС України, м. Київ

Кандидат технічних наук

Посилання

Список використаних джерел (ГОСТ):

Жартовський С.В. Шляхи створення та використання просочувальних вогнебіозахис-них засобів ДСА-1, ДСА-2 для деревини і фанери / С.В. Жартовський // Пожежна безпека: теорія і практика : Зб. наук. пр. / Акад. пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля. – Черкаси, 2010. – № 5. – С. 36-55.

Добростан О.В. Визначення строку придатності вогнезахисних засобів / О.В. Доброс-тан, В.В. Коваленко, Г.А. Грінь // Науковий вісник УкрНДІПБ. – 2013. – № 1 (27). – С. 9-14.

Проведення дослідження з виявлення факторів впливу на ефективність вогнезахисту деревини та виробів з неї : звіт про НДР (держбюджет) / Український науково-дослідний інститут цивільного захисту; кер. Скоробагатько Т.М.; викон. : Добростан О.В. та ін.. – Київ, 2013. – 329 с. – № ДР 0111U006271.

Нуянзін В.М. Проблеми визначення довговічності вогнезахисних покриттів металевих конструкцій в Україні / В.М. Нуянзін // Пожежна безпека: теорія і практика : Зб. наук. пр. / Акад. пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля. – Черкаси, 2014. – Вип. 16. – С. 77-82.

Вахитова Л.Н. Строк службы огнезащитных покрытий вспучивающегося типа F+S / Л.Н. Вахитова, М.П. Лапушкин, К.В. Калафат // F+S: технологии безопасности и противопожарной защиты. – 2011. – № 2 (50). – С. 58-61.

Баженов С.В. Определение срока службы огнезащитных покрытий по результатам натурных и ускоренных климатических испытаний / С.В. Баженов, Ю.В. Наумов // Пожарная безопасность. – 2005. – № 6. – С. 59-67.

Баженов С.В. Прогнозирование срока службы огнезащитных покрытий. Проблемы и пути решения / С.В. Баженов // Пожарная безопасность. – 2005. – № 5. – С. 97-102.

ГОСТ 9.401-91. Покрытия лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов. – Утв. и введ. 1991-29-03, № 335. – М. : Стандартинформ, 2007. – 104 с. – (Госстандарт России).

Протокол № ДС1/103-10АЗ результатов ускоренных климатических испытаний соста-ва для огнезащитного покрытия «Эндотерм 170205» для категорий размещения У2, У3 в условиях атмосферы промышленной зоны умеренного климата [Электронный ресурс]. – (http://endoterm.com.ua/publish/protocol.php).

Методика УкрНДІЦЗ № 181-2015 з визначення прогнозованого (очікуваного) строку придатності вогнезахисного покриву (просочення) для дерев’яних та металевих конструкцій (погоджена ДСНС України, лист № 26-9049/261 від 11.07.2014).

ДСТУ-Н-П Б В.1.1-29:2010. Захист від пожежі. Bогнезахисне обробляння будівельних конструкцій. Загальні вимоги та методи контролювання. – Затв. і введ. 2010-30-12, № 568. – Київ : Мінрегіонбуд України, 2011. – 9 с. – (Національний стандарт України).

Ковальов А.І. Методика попередньої оцінки вогнезахисної здатності покриттів для сталевих конструкцій в умовах температурного режиму вуглеводневої пожежі / А.І. Ковальов, Н.В. Зобенко // Цивільний захист та пожежна безпека. – 2016. – № 1. – С. 59-65.

СТБ 11.03.02-2010. Система стандартов пожарной безопасности. Средства огнезащитные. Общие технические требования и методы испытаний. – Утв. и введ. 2010-24-09, №58. – Минск : Гостстандарт, 2010. – 21 с. – (Госстандарт Республики Беларусь).

References:

Zhartovskyi S.V. Shliakhy stvorennia ta vykorystannia prosochuvalnykh vohnebiozakhys-nykh zasobiv DSA-1, DSA-2 dlia derevyny i fanery [Through the creation and use of impregnating Fire-retardant bioprotective means DSA-1, SCA-2 wood and plywood]. Pozhezhna bezpeka: teoriia i praktyka – Fire safety: theory and practice, 2010, no. 5, pp. 36-55. (Ukr.)

Dobrostan O.V., Kovalenko V.V., Hrin H.A. Vyznachennia stroku prydatnosti vohnezakhysnykh zasobiv [Determining the validity of fireproof means]. Naukovyi visnyk UkrNDIPB – Civil protection and fire safety, 2013, no. 1 (27), pp. 9-14. (Ukr.)

Zvit pro NDR. Provedennia doslidzhennia z vyiavlennia faktoriv vplyvu na efektyvnist vohnezakhystu derevyny ta vyrobiv z nei [Research report. Conduct research to identify factors influencing the effectiveness of fire protection of wood and its products]. Kyi'v, Ukrai'ns'kyj naukovo-doslidnyj instytut cyvil'nogo zahystu Publ., 2013. 329 p. (Ukr.)

Nuianzin V.M. Problemy vyznachennia dovhovichnosti vohnezakhysnykh pokryttiv metalevykh konstruktsii v Ukraini [Problems of definition of durability fire protective coatings of metal constructions in Ukraine]. Pozhezhna bezpeka: teoriia i praktyka – Fire safety: theory and practice, 2014, no. 16, pp. 77-82. (Ukr.)

Vahitova L.N., Lapushkin M.P., Kalafat K.V. Strok sluzhbyi ognezaschitnyih pokryitiy vspuchivayuschegosya tipa F+S [Service life of fire-resistant coatings of intumescent type F + S]. F+S: tekhnologii bezopasnosti i protivopozharnoi zashchity – F+S: safety and fire protection technology, 2011, no. 2 (50), pp. 58-61. (Rus.)

Bazhenov S.V., Naumov Yu.V. Opredelenie sroka sluzhbyi ognezaschitnyih pokryitiy po rezultatam naturnyih i uskorennyih klimaticheskih ispyitaniy [Determination of the service life of fire retardant coatings based on the results of full-scale and accelerated climatic tests]. Pozharnaya bezopasnost – Fire safety, 2005, no. 6, pp. 59-67. (Rus.)

Bazhenov S.V. Prognozirovanie sroka sluzhbyi ognezaschitnyih pokryitiy. Problemyi i puti resheniya [Forecasting the service life of fire retardant coatings. Problems and solutions]. Pozharnaya bezopasnost – Fire safety, 2005, no. 5, pp. 97-102. (Rus.)

GOST 9.401-91. Pokryitiya lakokrasochnyie. Obschie trebovaniya i metodyi uskorennyih ispyitaniy na stoykost k vozdeystviyu klimaticheskih faktorov [State Standart 9.401-91. Coatings paint and varnish. General requirements and methods of accelerated tests for resistance to climatic factors]. Moscow, Komitet Standartizacii i Metrologii SSSR Publ., 1991. 55 p. (Rus.)

Protokol № DS1/103-10AZ rezultatov uskorennyih klimaticheskih ispyitaniy sostava dlya ognezaschitnogo pokryitiya «Endoterm 170205» dlya kategoriy razmescheniya U2, U3 v usloviyah atmosferyi promyishlennoy zonyi umerennogo klimata: protokolyi ispyitaniy: publikatsii: Endoterm® [Protocol No. DC1/103-10АZ of results of accelerated climatic tests of the composition for fire retardant coating «Endotherm 170205» for categories of U2, U3 location in the atmosphere of industrial zone of temperate climate: test reports: publications: Endotherm®] Available at: http://endoterm.com.ua/publish/protocol.php (accessed 29 March 2017). (Rus.)

Metodyka UkrNDITsZ № 181-2015 z vyznachennya prohnozovanoho (ochikuvanoho) stroku prydatnosti vohnezakhysnoho pokryvu (prosochennya) dlya derevyanykh ta metalevykh konstruktsiy [The method UkrNDITsZ 181-2015. Determintion the number of predicted (expected) validity fireproof cover (impregnation) for wooden and metal structures]. Kyiv, Ukrai'ns'kyj naukovo-doslidnyj instytut cyvil'nogo zahystu Publ., 2014. 12 p. (Ukr.)

DSTU-N-P B V.1.1-29:2010. Zakhyst vid pozhezhi. vohnezakhysne obroblyannya budivel'nykh konstruktsiy. zahal'ni vymohy ta metody kontrolyuvannya [State Standart DSTU-N-R-P B V.1.1-29:2010. Protection from fire. Fireproof treatment of building structures. General requirements and methods of control]. Kyiv, Minrehionbud Ukrayiny Publ., 2011. 9 p. (Ukr.)

Kovalov A.I., Zobenko N.V. Metodyka poperedn'oyi otsinky vohnezakhysnoyi zdatnosti pokryttiv dlya stalevykh konstruktsiy v umovakh temperaturnoho rezhymu vuhlevodnevoyi pozhezhi [Methods of preliminary assessment capacity fireproof coatings for steel structures in terms of temperature conditions of hydrocarbon fires]. Tsyvil'nyy zakhyst ta pozhezhna bezpeka – Civil protection and fire safety, 2016, no. 1, pp. 59-65. (Ukr.)

STB 11.03.02-2010. Sistema standartov pozharnoy bezopasnosti. Sredstva ognezaschitnyie. Obschie tehnicheskie trebovaniya i metodyi ispyitaniy [State Standart 11.03.02-2010. Fire safety standards system. Means fireproof. General technical requirements and test methods]. Minsk, Belorusskij gosudarstvennyj institut standartizacii i sertifikacii Publ., 2011, 30 p. (Rus.)

##submission.downloads##