Дослідження обсягу накопичення та морфологічного складу твердих комунальних відходів міського звалища

Автор(и)

  • I. G. Kotsiuba Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир, Ukraine
  • S. M. Luko Рівненський державний гуманітарний університету, м. Рівне, Ukraine
  • Y. O. Lefter Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.35.2017.125650

Ключові слова:

полігон, тверді комунальні відходи, звалище, накопичення, морфологічний склад

Анотація

В статті подано аналіз системи екологічної логістики твердих комунальних відходів (ТКВ), шляхи дослідження системи обсягу накопичення, поводження ТКВ, характеристики міського звалища відходів. Досліджено річну динаміку морфологічного складу ТКВ м. Житомира. Вивчений вплив різноманітних чинників на морфологічні властивості відходів міста. Проаналізовано сезону динаміку морфологічного складу відходів звалища ТКВ міста. Визначено заходи зменшення впливу на довкілля в зоні звалища ТКВ м. Житомира

Біографії авторів

I. G. Kotsiuba, Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир

Кандидат технічних наук, доцент

S. M. Luko, Рівненський державний гуманітарний університету, м. Рівне

Кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Y. O. Lefter, Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир

Аспірант

Посилання

Перелік використаних джерел:

Лотоцький О.Б. Національна стратегія поводження з твердими побутовими відходами в Україні – шляхи до стабільного майбутнього / О.Б. Лотоцький, Й. Бістром // ЭТЕВК-2005: сборник докладов международного конгресса (Ялта, 24-27 мая 2005 г.) / Держ. ком. України з питань житлово-комунального госп-ва, НАНУ. – К. : ВПЦ «Три крапки», 2005. – С. 47-51.

Impact of the Municipal Solid Waste Łubna Landfill on Environmental Pollution by Heavy Metals [Електронний ресурс] / B. Gworek et al.. // Water. – 2016. – Vol. 8. – Pp. 1-16. – Mode of access : DOI: 10.3390/w8100470.

Sharmaa D. Parametric Analysis of Leachate and Water Resources around Municipal Solid Waste Landfill area in Solan [Electronic resource] / D. Sharmaa, R. Ganguly // MATEC Web of Conferences (4th International Conference on Advancements in Engineering & Technology (ICAET-2016)). – 2016. – Vol. 57. – Pp. 1-4. – Mode of access : DOI: 10.1051/matecconf/20165703011.

Nigro A. Hydrogeochemical characterization of Municipal Solid Waste landfill [Electronic resource] / A. Nigro, M. Barbieri, G. Sappa // Rendiconti online della societa geologica ita-liana. – 2015. – Vol. 35. – Pp. 304-306. – Mode of access : DOI: 10.3301/rol.2015.126.

Кульчицька-Жигайло Л. Стандарти ЄС та чинні в Україні норми і правила проекту-вання та експлуатації полігонів твердих побутових відходів / Л. Кульчицька-Жигайло // Полігони твердих побутових відходів: проектування та експлуатація, вимоги Європейського Союзу, Кіотський протокол : матеріали міжн. наук.-техн. конф. (Славсько Львівської обл., 16-18 квітня 2008р.) / Ін-т геології і геохімії горючих копалин НАН України, Ін-т нафти і газу. – Л. : Тріада плюс, 2008. – С. 145-155.

Проектування. Полігони твердих побутових відходів. Основні положення проектування : ДБН В.2.4-2-2005. – Затв. і введ. 2005-17-06, №101. – Київ : Держбуд України, 2005. – 40 с. – (Державні будівельні норми України). – Режим доступу : http://www.stroynote.com.ua/construction-regulations/document-395.html.

Про затвердження Методики розроблення оцінки впливу на навколишнє природне середовище для об'єктів поводження з твердими побутовими відходами : Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 січня 2006 року № 8. – Київ : Держбуд України, 2006. – 21 с. – Режим доступу : http://ua-info.biz/legal/basert/ua-dmpwje.htm.

Коцюба І.Г. Використання програмного забезпечення з метою оптимізації системи поводження з твердими побутовими відходами міста Житомира / І.Г. Коцюба, А.В. Єльченко // Екологічна безпека : наук. журн. – Кременчук, 2011. – Вип. № 1/2011 (11). − С. 13-16.

Коцюба І.Г. Прогнозування обсягів утворення твердих побутових відходів в місті Житомирі / І.Г. Коцюба, А.Ф. Щербатюк, Т.Б. Годовська // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» : зб. наук. пр. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2016. – № 7 (1179). – С. 95-100. – (Серія : Механіко-технологічні сис-теми та комплекси).

Ільченко А.В. Математичне прогнозування об’ємів утворення твердих побутових відходів в місті Житомирі / А.В. Ільченко, І.Г. Коцюба, І.В. Давидова // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. – Умань, 2011. – Вип. 76. – Ч. 2. – С. 118-125.

Коцюба І.Г. Математичне прогнозування обсягів утворення твердих побутових відхо-дів у місті Житомирі / І.Г. Коцюба // Вісник Полтавської державної аграрної академії: науково-виробничий фаховий журнал. – Полтава, 2014. – Вип. № 1 (72). – С. 102-106.

Годовська Т.Б. Еколого-гігієнічний аналіз впливу полігону твердих побутових відходів на підземну гідросферу / Т.Б. Годовська, В.П. Фещенко // Меліорація і водне господарство. – 2010. – Вип. 98. – С. 198-208.

References:

Lototsky O.B., Bіstrom J. Natsіonal'na strategіia povodzhennia z tverdimi pobutovimi vіdkhodami v Ukraїnі – shliakhi do stabіl'nogo maibutn'ogo. Sbornik dokladov mezhd. kongressa «ETEVK-2005» [The National Solid Waste Management Strategy in Ukraine is the way to a stable future. Сollection of reports of the Int. Congress «ETEVK-2005»]. Yalta, 2005, рр 47-51. (Ukr.)

Gworek B., Dmuchowski W., Koda E., Osinski P. Impact of the Municipal Solid Waste Łubna Landfill is Environmental Pollution by Heavy Metals. Water, vol.8, pp. 1-16. doi: 10.3390/w8100470.

Sharmaa D., Ganguly R. Parametric Analysis of Leachate and Water Resources in the Municipal Solid Waste Landfill area in Solan. MATEC Web of Conferences (4th International Conference on Advancements in Engineering & Technology (ICAET-2016)). Vol. 57, pp. 1-4. doi: 10.1051/matecconf/20165703011.

Nigro A., Barbieri М., Sappa G. Hydrogeochemical characterization of Municipal Solid Waste Landfill. Rendiconti online della societa geologica italiana, vol.35, pр. 304-306. doi: 10.3301/rol.2015.126.

Kulchytska-Zhigailo L. Standarti ЄS ta chinnі v Ukraїnі normi і pravila proektuvannia ta ekspluatatsії polіgonіv tverdikh pobutovikh vіdkhodіv. Materialy Mizhn. nauk.-prakt. konf. «Polіgoni tverdikh pobutovikh vіdkhodіv: proektuvannia ta ekspluatatsіia, vimogi Єvropeis'kogo Soiuzu, Kіots'kii protokol» [Standards of the EU and the rules and rules in place for the design and operation of solid household waste landfills in Ukraine. Materials of the Int. sci-techn. conf. «Polygons of solid domestic wastes: design and operation, requirements European Union, Kyoto Protocol]. Slavsko, 2008, рр. 145-155. (Ukr.)

DBN V.2.4-2-2005. Proektuvannia. Polіgoni tverdikh pobutovikh vіdkhodіv. Osnovnі polozhennia proektuvannia [DBN B.2.4-2-2005. Designing. Polygons of solid household waste. Main design provisions]. Kiev, 2005. 40 p. (Ukr.)

Nakaz Mіnіsterstva budіvnitstva, arkhіtekturi ta zhitlovo-komunal'nogo gospodarstva Ukraїni. Pro zatverdzhennia Metodiki rozroblennia otsіnki vplivu na navkolishnє prirodne seredovishche dlia ob'єktіv povodzhennia z tverdimi pobutovimi vіdkhodami [Order of the Ministry of Construction, Architecture and Housing and Communal Services of Ukraine. Methodology for developing an environmental impact assessment for solid waste management facilities]. Kiev, 2006. 21 p. (Ukr.)

Kotsyuba I.G., Ilchenko A.V. Vikoristannia programnogo zabezpechennia z metoiu optimіzatsії sistemi povodzhennia z tverdimi pobutovimi vіdkhodami mіsta Zhitomira [Use of software to optimize the management of solid household waste in the city of Zhytomyr]. Ekologіchna bezpeka – Environmental Safety, 2011, no.1/2011(11), рр. 13-16. (Ukr.)

Kotsyuba I.G., Shcherbatyuk A.F., Godovskaya T.B. Prognozuvannia obsiagіv utvorennia tverdikh pobutovikh vіdkhodіv v mіstі Zhitomirі [Forecasting of solid waste generation in the city of Zhytomyr]. Vіsnik Natsіonal'nogo tekhnіchnogo unіversitetu «KhPІ». Serіia: Mekhanіko-tekhnologіchnі sistemi ta kompleksi – Bulletin of the National Technical University «KhPI». Series: Mechanic-technological systems and complexes, 2016, no.7(1179), pр. 95-100. (Ukr.)

Ilchenko A.V., Kotsyuba I.G., Davidova I.V. Matematichne prognozuvannia ob’єmіv utvorennia tverdikh pobutovikh vіdkhodіv v mіstі Zhitomirі [Mathematical forecasting of volumes of solid waste generation in Zhytomyr city]. Zbіrnik naukovikh prats' Umans'kogo natsіonal'nogo unіversitetu sadіvnitstva – Collected Works of Uman National University of Horticulture, 2011, no.76, vol.2, рр. 118-125. (Ukr.)

Kotsyuba I.G. Matematichne prognozuvannia obsiagіv utvorennia tverdikh pobutovikh vіdkhodіv u mіstі Zhitomirі [Mathematical forecasting of solid waste generation in the city of Zhytomyr]. Vіsnik Poltavs'koї derzhavnoї agrarnoї akademії – Bulletin of Poltava state agrarian academy, no.1(72), рр. 102-106. (Ukr.)

Godovska T.B., Feshchenko V.P. Ekologo-gіgієnіchnii analіz vplivu polіgonu tverdikh pobutovikh vіdkhodіv na pіdzemnu gіdrosferu [Ecological-hygienic analysis of the impact of solid waste landfill on the underground hydrosphere]. Melіoratsіia і vodne gospodarstvo – Reclamation and water management, 2010, no.98, рр. 198-208. (Ukr.)

##submission.downloads##