DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6733.37.2018.160268

Розробка раціональної конструкції привода пересування з хвильовою зубчастою передачею для металургійних машин

M. V. Margulis, E. V. Kuberskiy

Анотація


В статті наведено аналіз відомих конструкцій приводів пересування з хвильовою зубчастою передачею (ХЗП) для металургійних машин. Відомо, що приводи з ХЗП мають суттеві переваги перед приводами з традиційними (нехвильовими): до трьох разів менші матеріалогабаритні параметри і, відповідно, менша трудомісткість і собівартість виготовлення, менші динамічні навантаження, що забезпечує більшу довговічність і надійність, в одному ступені передавальне число може бути до 500 при КПД = 0,8...0,9 і високій кінематичній точності. Однак розглянуті приводи з ХЗП мають ряд конструкційних недоліків: велику матеріаломісткість і габаритні розміри, велику кількість складових частин і, відповідно, меншу довговічність і надійність, а також велику трудомісткість і собівартість виготовлення. Це повязано з тим, що розглянуті конструкціі приводів з ХЗП проектувалися без достатьнього анализу технологічності як складових одиниць, так і окремих деталей, заготівки для них, відповідно, масивні і трудомісткі для механічної обробки та у складанні, що значно збільшує витрати на виготовлення виробів. Звісно, що для технологічних виробів характерні мінімальні трудомісткість та витрати коштів на проектування конструкціі та технологіі виготовлення, ремонти і їх експлуатацію. Таким чином, проаналізовані приводи потребують удосконалення за рахунок впровадження нової конструкції хвильової зубчастої передачі, що дозволяє значно зменшити кількість складових частин, відповідно, зменшити матеріальногабаритні параметри, трудомісткість, довговічність і надійність привода пересування. У зв’язку з цим, авторами статті була розроблена раціональна конструкція привода пересування з ХЗП для металургійних машин (сталевозу, чавуновозу, шлаковозу), яка суттєво удосконалює цей пристрій

Ключові слова


привод; машина; хвильова зубчаста передача; собівартість; надійність

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Список использованых источников (ГОСТ):

Пат. 123285 Україна, МПК F 16 H 1/04, B 61 F 3/00. Привід пересування транспортних засобів / М.В. Маргуліс, Є.В. Куберський. – № u201707549; заявл. 17.07.17; опубл. 26.02.18, Бюл. 4. – 3 с.

Маргулис М.В. Снижение материалоемкости машин / М.В. Маргулис. – К. : Техника, 1985. – 64 с.

Волков Д.П. Волновые зубчатые передачи / Д.П. Волков, А.Ф. Крайнев, М.В. Маргулис. – К. : Техника, 1976. – 222 с.

Волков Д.П. Волновые зубчатые передачи / Д.П. Волков, А.Ф. Крайнев, М.В. Маргулис. – Будапешт : МИСЦАКИ, 1984. – 317 с.

Гинзбург Е.Г. Волновые зубчатые приводы / Е.Г. Гинзбург. – Л. : Машиностроение, 1969. – 159 с.

Маргулис М.В. Создание и исследование механизма поворота с волновой зубчатой переда¬чей для мощных роторных экскаваторных и отвалообразователей : дис. … канд. техн. наук : 05.02.02 / Маргулис Михаил Владимирович. – М., 1972. – 162 с.

Маргулис М.В. Основы расчета и методология создания высокомоментных волновых пере¬дач для приводов тяжелых машин : дис. … д-р техн. наук : 05.02.02 / Маргулис Михаил Владимирович. – Л., 1991. – 435 с.

Кудрявцев Е.Н. Проектирование сложных зубчатых механизмов / Ю.Н. Кудрявцев, А.Н. Иванов. – Л. : Машиностроение, 1973. – 332 с.

Маргулис М.В. Пути совершенствования приводов литейных машин различного назначения / М.В. Маргулис // Вісник Приазовського державного технічного університету : Зб. наук. пр. / ПДТУ. – Маріуполь, 2000. – Вип. 10. – С. 133-138.

Пат. 21500 Україна, МПК F 16 H 1/04. Привід пересування металургійної машини / А.Д. Чепурний, М.В. Маргуліс, М.М. Пекліч, О.О. Генералов, І.В. Добровольська. – № u200610693; заявл. 10.10.06, опубл. 15.01.07, Бюл. 3. – 3 с.

Пат. 20258 Україна, МПК B 61 F3/00. Привід пересування транспортного рейкового засобу / М.В. Маргуліс, О.О. Генералов, М.Л. Шуріна. – № u200608078; заявл. 18.07.06, опубл. 15.01.07, Бюл. 1. – 2 с.

Маргулис М.В. Выявление и расчёт исходного (замыкающего) звена при размерно-функциональном анализе силовой волновой зубчатой передачи / М.В. Маргулис // Вісник Приазовського державного технічного університету : Зб. наук. пр. / ПДТУ – Маріуполь, 2010. – Вип. 20. – С. 199-203. – (Серія : Технічні науки).

References:

Margulіs M.V., Kubers’kii Е.V. Privіd peresuvannia transportnikh zasobіv [Drive vehicle movement]. Patent UA, no. 123285, 2018. (Ukr.)

Marhulis M.V. Snizhenie materialoemkosti mashin [Reduction of materials consumption in machines]. Kyiv, Technika Publ., 1985. 64 p. (Rus.)

Volkov D.P., Kraynev A.F., Marhulis M.V. Volnovye zubchatye peredachi [Harmonic tooth drives]. Kyiv, Technika Publ., 1976. 222 p. (Rus.)

Volkov D.P., Kraynev A.F., Marhulis M.V. Volnovye zubchatye peredachi [Harmonic tooth drives]. Budapest, MISTsAKI Publ., 1984. 317 p. (Rus.)

Ginsbough E.G. Volnovye zubchatye privody [Harmonic tooth drives]. Leningrad, Machine building Publ., 1969. 159 p. (Rus.)

Marhulis M.V. Sozdanie i issledovanie mekhanizma povorota s volnovoi zubchatoi peredachei dlia moshchnykh rotornykh ekskavatornykh i otvaloobrazovatelei. Diss. kand. techn. nauk [Development and investigation of a turning mechanism, equipped with harmonic tooth drive for powerful rotor excavating and dumping machines. Cand. tech. sci. diss.]. Moscow, 1972. 156 p. (Rus.)

Marhulis M.V. Osnovy rascheta i metodologiia sozdaniia vysokomomentnykh volnovykh peredach dlia privodov tiazhelykh mashin. Diss. dokt. techn. nauk [Fundamentals of evaluation and methods of developing high momentum harmonic drives , specified for heavy-duty machines. Doct. tech. sci. diss.]. Leningrad, 1991. 435 p. (Rus.)

Kudryavtsev Y.N., Ivanov A.N. Proektirovanie slozhnykh zubchatykh mekhanizmov [Designing of complicated tooth mechanisms]. Leningrad, Machine building Publ., 1973. 332 p. (Rus.)

Marhulis M.V. Puti sovershenstvovaniia privodov liteinykh mashin razlichnogo naznacheniia [Ways of perfecting drives of casting machines]. Vіsnik Priazovs’kogo derzhavnogo tekhnіchnogo unіversitetu – Reporter of the Priazovskyi State Technical University, 2000, vol. 10, pp. 133-138. (Rus.)

Chepurnii A.D., Margulіs M.V., Peklіch M.M., Generalov O.O., Dobrovol’s’ka І.V. Privіd peresuvannia metalurgіinoї mashini [Drive of a motion machine for iron steel machines]. Patent UA, no. 21500, 2007. (Ukr.)

Margulіs M.V., Generalov O.O., Shurіna M.L. Privіd peresuvannia transportnogo reikovogo zasobu [Drive of rail transportation appliance]. Patent UA, no. 20258, 2007. (Ukr.)

Margulis M.V. Vyiavlenie i raschet iskhodnogo (zamykaiushchego) zvena pri razmerno-funktsional’nom analize silovoi volnovoi zubchatoi peredachi [Identification and calculation of the original (closing) link with dimensional and functional analysis of the power of the wave gear drive]. Vіsnik Priazovs’kogo derzhavnogo tekhnіchnogo unіversitetu. Serіia: Tekhnіchnі nauki – Reporter of the Priazovskyi State Technical University. Section: Technical sciences, 2010, vol. 20, pp. 199-203. (Rus.)


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Лицензия Creative Commons
Вміст даного сайту доступний згідно з ліцензією Creative Commons «Attribution» («Атрибуція») 4.0 Всесвітня.