Дослідження впливу конструкції магнітної системи на параметри імпульсів, керуючих перенесенням електродного металу

Автор(и)

  • B. I. Nosovsky ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine
  • R. A. Kozar ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine
  • A. V. Balashov ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.40.2020.216172

Ключові слова:

магнітна система, опір магнітного потоку, амплітуда імпульсу, повітряний зазор, струм короткого замикання, вибух краплі, розбризкування, перенесення, комутація

Анотація

В результаті аналізу літературних даних встановлено, що до 20% електродного металу втрачається на угар і розбризкування, що зумовлене короткими замиканнями дугового проміжку великими краплями і їх вибухом. Для зменшення втрат примусово збільшують частоту переходу крапель імпульсами струму, механічними імпульсами, імпульсами магнітного поля

Біографії авторів

B. I. Nosovsky, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Кандидат технічних наук, доцент

R. A. Kozar, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Студент

A. V. Balashov, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Студент

Посилання

Перелік використаних джерел (ДСТУ):

Пат. 29439 Україна, МПК В 23 К 9/08. Спосіб керування процесом перенесення електродного металу із застосуванням імпульсних електродних полів / П.Ю. Сидоренко, Р.М. Рижов. – № u200710918; заявл. 02.10.2007; опубл. 10.01.2008, Бюл. № 1. – 2 с.

Погланьевский А.Г. Перенос електродного металу при зварюванні в вуглецевому газу / А.Г. Погланьевский // Автоматическая сварка. – 1971. – № 6. – С. 1-4.

Пат. 84237 Україна, МПК В 23 К 9/12. Спосіб дугового зварювання електродом, що плавиться / Б.І. Носовський, О.І. Ковалевський. – № а200709624; заявл. 27.08.2007; опубл. 25.09.2008, Бюл. №18. – 4 с.

Пат. 24440 Україна, МПК В 23 К9/12. Спосіб дугового зварювання електродом, що плавиться / Б.І. Носовський, М.Б. Носовський. – № 97041923; заявл. 22.04.1997; опубл. 16.07.2001, Бюл. № 6. – 4 с.

Пат. 95030 Україна, МПК В 23 К 9/00. Пристрій для імпульсних переміщень електродного дроту / І.В. Сімутенков, С.В. Драган, А.Ф. Галь, В.О. Лебедев, Ю.О. Ярос, В.О. Тищенко. – № u201406651; заявл. 13.06.2014; опубл. 10.12.2014, Бюл. № 23. – 5 с.

Сидоренко П.Ю. Керування процесом перенесення електродного металу застосуванням імпульсних електромагнітних дій при дуговому зварюванні: автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.06 / Сидоренко Павло Юрійович; Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». – Київ, 2010. – 20 с.

References:

Sidorenko P.Yu., Rizhov R.M. Sposib keruvannya procesom perenesennya elektrodnogo metalu iz zastosuvannyam impulsnih elektrodnih poliv [A method of controlling the process of electrode metal transfer using pulsed electrode fields]. Patent UA, no. 29439, 2008. (Ukr.)

Poglanevskij A.G. Perenos elektrodnogo metalu pri zvaryuvanni v vuglecevomu gazu [Transfer of electrode metal during welding in carbon gas]. Avtomaticheskaia svarka – Automatic welding, 1971, no. 6, pp. 1-4. (Rus.)

Nosovskij B.I., Kovalevskij O.I. Sposib dugovogo zvaryuvannya elektrodom, sho plavitsya [Method of arc welding with melting electrode]. Patent UA, no. 84237, 2008. (Ukr.)

Nosovskij B.I., Nosovskij M.I. Sposib dugovogo zvaryuvannya plavkim elektrodom [The method of arc welding with a fusible electrode]. Patent UA, no. 24440, 2001. (Ukr.)

Simutenkov I.V., Drogan S.V., Gol A.F., Lebedev V.O., Yaros Yu.O., Tishenko V.O. Pristrij dlya impulsnih peremishen elektrodnogo drotu [Device for pulsed movements of the electrode wire]. Patent UA, no. 95030, 2014. (Ukr.)

Sidorenko P.Yu. Keruvannya procesom perenesennya elektrodnogo metalu zastosuvannyam іmpul’snih elektromagnіtnih dіj pri dugovomu zvaryuvannі. Avtoref. diss. kand. techn. nauk [Control of the process of electrode metal transfer using pulsed electromagnetic actions during arc welding. Thesis of cand. tech. sci. diss.]. Kyiv, 2010. 20 p. (Ukr.)

##submission.downloads##

Номер

Розділ

132 Матеріалознавство