Технічні та економічні аспекти організації навчальними закладами власного виробництва електроенергії

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.40.2020.216216

Ключові слова:

вартість життєвого циклу, електроспоживання, електрична енергія, заклад вищої освіти, потужність генерації, сонячна електростанція

Анотація

Постановка проблеми. Зважаючи на екологічні проблеми, основним джерелом яких є енергетика, що використовує викопне первинне паливо, нагальним наразі є скорочення енергоспоживання та впровадження технологій генерації електроенергії з альтернативних джерел. Одним з перспективних напрямків є використання сонячної енергії. Прийнятним з технічної точки зору вбачається використання мережевих сонячних електростанцій модульного типу невеликої потужності, які можливо розташовувати на огороджувальних конструкціях будівель освітніх закладів. Їх можна використовувати у т. ч. як допоміжне джерело електрозабезпечення закладу освіти. Для визначення економічної доцільності впровадження такого заходу запропоновано покрокову методику обґрунтування можливостей закладу щодо організації електрогенерації, визначення алгоритму розрахунку прогнозної вартості 1 кВт·год електроенергії з огляду на прогнозовані техніко-економічні умови генерації у майбутніх періодах та нормативні показники терміну служби обладнання з урахуванням особливостей функціонування освітнього закладу. Мета. Розробка покрокових рекомендацій для менеджменту освітніх закладів щодо техніко-економічного обґрунтування впровадження в умовах закладу засобів власної генерації електричної енергії з використанням відновлюваних джерел для заміщення (хоча б часткового) її споживання із загальних електричних мереж, до яких приєднані його струмоприймачі, з метою прийняття ефективних управлінських рішень. Методика. Методи статистичного аналізу, вартісний аналіз життєвого циклу з визначенням розрахункової питомої вартості генерації електроенергії. Результати. Запропоновано покрокову методику розрахунку питомої вартості генерації електроенергії сонячною електростанцією за будь-який період в межах нормативного строку служби станції (амортизаційного циклу) з урахуванням процесу деградації сонячних панелей та інших змінних техніко-економічних показників вартості життєвого циклу проекту. Методика дозволяє проводити порівняння розрахункових та фактичних питомих витрат на генерацію «власної» електроенергії з тарифами постачальника електроенергії з загальної мережі. Наукова новизна. Як основний показник, за яким виконується порівняння вартості власної генерації електроенергії сонячною електростанцією з вартістю електроенергії з мереж постачальника, запропоновано використовувати показник питомої вартості виробленої електроенергії упродовж нормативного строку служби електростанції (амортизаційного циклу). Практична значимість. Порівняння розрахункових та фактичних питомих витрат на генерацію «власної» електроенергії з тарифами постачальника електроенергії із загальної мережі з використанням запропонованої методики має стати інформаційним підґрунтям щодо ухвалення технічних та управлінських рішень про впровадження електрогенеруючих установок в освітніх закладах

Біографії авторів

M. I. Sotnyk, Сумський державний університет, м. Суми

Доктор технічних наук, доцент

T. O. Кurbatova, Сумський державний університет, м. Суми

Кандидат економічних наук, доцент

I. M. Sotnyk, Сумський державний університет, м. Суми

Доктор економічних наук, професор

O. M. Теlizhenko

Доктор економічних наук, професор, економічний експерт

Посилання

Перелік використаних джерел (ДСТУ):

ДБН А.2.2-3-2014. Склад та зміст проектної документації на будівництво. – Введ. 2014-10-01. – К. : Мінрегіон України, 2014. – 36 с.

Про затвердження Методичних рекомендацій з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості : Наказ Міністерства промислової політики України від 09.07.2007 № 373. – 2007. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0373581-07.

Про затвердження Методичних рекомендацій з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств : Наказ Міністерства аграрної політики України від 18.05.2001 № 132. – 2001. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0132555-01#Text.

Про затвердження Методичних рекомендацій з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) : Наказ Міністерство палива та енергетики України від 13.06.2003 № 294. – 2003. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0294558-03.

Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» : Наказ Міністерства фінансів України від 27.04.2000 № 92 (в ост. ред. від 29.10.2019). – 2000. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00#Text.

Податковий Кодекс України // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2011. – № 13-14, № 15-16, № 17. – Ст.112 (в ост. ред. від 14.10.2020). – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text.

Скільки прослужать сонячні панелі [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Електроні данні. – Режим доступу : https://abc-solar.com.ua/usefull_info/skilki-prosluzhat-sonyachni-paneli.

Литвиненко М. Кут нахилу сонячних батарей та його вплив на техніко-економічні показники експлуатації сонячної електростанції / М. Литвиненко, М. Сотник. – 2018. – Режим доступу : https://events.pstu.edu/konkurs-energy/wp-content/uploads/sites/2/2019/03/Енергетична-ефективність-1.pdf.

Сонячні станції для дому [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Електроні данні. – Режим доступу : https://alteco.in.ua/ua/rishennia-alternatyvnoi-enerhetyky/soniachni-elektrostantsii-dlia-domu/soniachna-stantsiia-dlia-budynku-10-kvt-7-hibrydna.

FISES: Fraunhofer institute for solar energy systems, 2018. Levelized cost of electricity renewable energy technologies [Electronic resource] : [Website]. – Electronic data. – Mode of access : http://surl.li/gjwx.

Study Finance. Weighted Average Cost of Capital (WACC) [Electronic resource] : [Website]. – Electronic data. – Mode of access : http://surl.li/gjwy.

ПриватБанк. Процентні ставки за депозитами 2020 [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Електроні данні. – Режим доступу : https://privatbank.ua/depozit.

Укргазбанк. Процентні ставки за депозитами 2020 [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Електроні данні. – Режим доступу : http://surl.li/gjxf.

Ощадбанк. Процентні ставки за депозитами 2020 [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Електроні данні. – Режим доступу : https://www.oschadbank.ua/ua/private/deposit.

Кожем’яко В.П. Оптимізація проектів будівництва сонячних електростанцій із врахуванням базових техніко-економічних показників / В.П. Кожем’яко, О.Г. Домбровський, В.І. Маліновський // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні тех-нології. – 2015. – № 2. – С. 66-81.

Калькулятор визначення вартості сонячних електростанцій [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Електроні данні. – Режим доступу : www.atmosfera.ua/uk/sonyachni-elektrostancii/

kalkulyator-sonyachnoi-elektrostancii. – Назва з екрана.

References:

DBN A.2.2-3-2014. Sklad ta zmist proektnoyi dokumentatsiyi na budivnytstvo [State building codes A.2.2-3-2014. Composition and content of design documentation for construction]. Kiev, Mіnregіon Ukraїni Publ., 2014. 36 p. (Ukr.)

Nakaz Mіnіsterstva promislovoї polіtiki Ukraїni no. 373 vid 09.07.2007. Pro zatverdzhennia Metodichnikh rekomendatsіi z formuvannia sobіvartostі produktsії (robіt, poslug) u promislovostі [Order of the Ministry of Industrial Policy of Ukraine no. 373 from 09.07.2007. On approval of Methodical recommendations for the formation of the cost of products (works, services) in industry]. Kiev, 2007. Available at: www.zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0373581-07 (accessed 15 March 2020). (Ukr.)

Nakaz Mіnіsterstva agrarnoї polіtiki Ukraїni no. 132 vіd 18.05.2001. Pro zatverdzhennia Metodichnikh rekomendatsіi z planuvannia, oblіku і kal’kuliuvannia sobіvartostі produktsії (robіt, poslug) sіl’s’kogospodars’kikh pіdpriєmstv [Order of the Ministry of agrarian policy of Ukraine no. 132 from 18.05.2001. About the statement of Methodical recommendations on planning, the account and calculation of prime cost of production (works, services) of the agricultural enterprises]. Kiev, 2007. Available at: www.zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0132555-01#Text (accessed 15 March 2020). (Ukr.)

Nakaz Mіnіsterstvo paliva ta energetiki Ukraїni no. 294 vіd 13.06.2003. Pro zatverdzhennia Metodichnikh rekomendatsіi z planuvannia, oblіku і kal’kuliuvannia sobіvartostі produktsії (robіt, poslug) [Order of the Ministry of Fuel and Energy of Ukraine no. 294 from 13.06.2003. On approval of Methodical recommendations on planning, accounting and costing of products (works, services)]. Kiev, 2003. Available at: www.zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0294558-03 (accessed: 15 March 2020). (Ukr.)

Nakaz Mіnіsterstva fіnansіv Ukraїni no. 92 vіd 27.04.2000 (v ost. red. Vid 29.10.2019). Pro zatverdzhennia Polozhennia (standartu) bukhgalters’kogo oblіku 7 «Osnovnі zasobi» [Order of the Ministry of Finance of Ukraine dated 27.04.2000 no. 92 (the last edition from 29.10.2019). On approval of the Regulation (standard) of accounting 7 «Fixed assets»]. Kiev, 2000. Available at: www.zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00#Text (accessed 15 March 2020). (Ukr.)

Podatkovii Kodeks Ukraїni [Tax Code of Ukraine]. Vіdomostі Verkhovnoї Radi Ukraїni – Information of the Verkhovna Rada of Ukraine, 2011, no. 13-14, no. 15-16, no. 17, article 112 (the last edition from 14.10.2020) Available at: www.zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text (accessed: 15 March 2020). (Ukr.)

Skilky prosluzhat sonyachni paneli (How long will solar panels last) Available at: www.abc-solar.com.ua/usefull_info/skilki-prosluzhat-sonyachni-paneli) (accessed: 16 February 2020). (Ukr.)

Litvinenko M.,Sotnyk M. Kut nakhilu soniachnikh batarei ta iogo vpliv na tekhnіko-ekonomіchnі pokazniki ekspluatatsії soniachnoї elektrostantsії (The angle of the solar panels and its impact on the technical and economic performance of the solar power plant) Available at: https://events.pstu.edu/konkurs-energy/wp-content/uploads/sites/2/2019/03/Енергетична-ефектив

ність-1.pdf (accessed 20 February 2020). (Ukr.)

Sonyachni stancii dlja domu (Solar stations for home) Available at: www.alteco.in.ua/ua/rishennia-alternatyvnoi-enerhetyky/soniachni-elektrostantsii-dlia-domu/

soniachna-stantsiia-dlia-budynku-10-kvt-7-hibrydna (accessed: 16 February 2020). (Ukr.)

FISES: Fraunhofer institute for solar energy systems, 2018. Levelized cost of electricity renewable energy technologies Available at: www.surl.li/gjwx (accessed: 16 February 2020).

Study Finance. Weighted Average Cost of Capital (WACC) Available at: www.surl.li/gjwy (accessed 15 March 2020).

PrivatBank. Protsentnі stavki za depozitami 2020 (PrivatBank. Interest rates on deposits. 2020) Available at: www.privatbank.ua/depozit (accessed 10 April 2020). (Ukr.)

Ukrgazbank. Protsentnі stavki za depozitami 2020 (Ukrgasbank. Interest rates on deposits. 2020) Available at: www.surl.li/gjxf (accessed 10 April 2020). (Ukr.)

Oshchadbank. Protsentnі stavki za depozitami 2020 (Oschadbank. Interest rates on deposits. 2020) Available at: www.oschadbank.ua/ua/private/deposit (accessed 10 April 2020). (Ukr.)

Kozhemʺyako V.P., Dombrovsky O.G., Malinovsky V.I. Optymizatsiya proektiv budivny-tstva sonyachnykh elektrostantsiy iz vrakhuvannyam bazovykh tekhniko-ekonomichnykh pokaznykiv [Optimization of projects of construction of solar power plants taking into ac-count basic technical and economic indicators]. Optiko-elektronnі іnformatsіino-energetichnі tekhnologії – Optoelectronic Information-Energy Technologies, 2015, no. 2, pp. 66-81. (Ukr.)

Kalʹkulyator vyznachennya vartosti sonyachnykh elektrostantsiy (Calculator for determining the cost of solar power plants) Available at: www.atmosfera.ua/uk/sonyachni-elektrostancii/kalkulyator-sonyachnoi-elektrostancii (accessed 10 March 2020). (Ukr.)

##submission.downloads##

Номер

Розділ

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка