Дослідження впливу параметрів функціонального елементу «автомобілі» на показник якості технологічних процесів системи автосервісу

Автор(и)

  • L. A. Tarandushka Черкаський державний технологічний університет, м. Черкаси, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.40.2020.216245

Ключові слова:

якість, технологічний процес, автосервісне підприємство

Анотація

Стаття присвячена дослідженню впливу незалежних параметрів функціонального елементу «Автомобілі» системи автосервісу на якість технологічних процесів відновлення працездатності транспортних засобів. Аналіз проводиться за допомогою візуалізації нелінійної моделі типу Сугено, що розроблена в пакеті Matlab. Дослідження проводиться для наступних типів автосервісних підприємств: пункти технічного обслуговування, авторемонтні майстерні, станції технічного обслуговування, авторизовані станції технічного обслуговування, спеціалізовані автосервісні підприємства, комплексні автосервісні підприємства. Показано, що при зміні комбінацій незалежних параметрів функціонального елементу «Автомобілі» можливо підвищити рівень даного показника від 0,1 до 11,1% для різних типів автосервісних підприємств

Біографія автора

L. A. Tarandushka, Черкаський державний технологічний університет, м. Черкаси

Кандидат технічних наук, доцент

Посилання

Перелік використаних джерел:

Hossain M.S. Improvement of Service Quality at Automobile Workshop in Bangladesh / M.S. Hossain, A. Zahid, R.J. Hoque // ICBM 2017 – 1st International Conference on Business & Management. – 2017. – Pp. 1-5.

Katarne R. Measurement of Service Quality of an Automobile Service Centre / R. Katarne, S. Sharma, J. Negi // Proceedings of the 2010 International Conference on Industrial Engineering and Operations Management. – 2010. – Pp. 1-6.

Velimirović D. Automotive maintenance quality of service influencing factors / D. Velimi-rović, Č. Duboka, P. Damnjanović // Tehnicki Vjesnik. – 2016. – Vol. 23, № 5. – Pp. 1431-1438. – Mode of access: DOI: 10.17559/TV-20140402074657.

Формування номенклатури споживчих критеріїв для розробки моделі організації автосервісного виробництва / А.П. Солтус, Л.А. Тарандушка, В.В. Біліченко, Н.Л. Костьян // Вісник машинобудування та транспорту. – 2018. – № 2. – С. 119-126.

Марков О.Д. Критерії та показники ефективності автосервісу / О.Д. Марков, П.О. Марков // Управління проектами, системний аналіз і логістика. – 2013. – Вип. 12. – С. 110-116. – (Серія : Технічні науки).

Тарандушка Л.А. Технологія моніторингу показників якості технічного обслуговування та ремонту автомобілів / Л.А. Тарандушка, І.П. Тарандушка // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. – 2014. – № 1. – С. 116-122. – (Серія : Технічні науки).

Тарандушка Л.А. Морфологічний опис верхнього рівня моделі функціонування автосервісних підприємств / Тарандушка Л.А. // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2020. – № 1. – С. 84-89. – Mode of access: DOI: 10.31649/1997-9266-2020-148-1-84-89.

Assessing the quality level of technological processes at car service enterprises / L. Tarandushka, V. Mateichyk, N. Kostian, M. Rud // Eastern-European jornal of enterprise technoligies. – 2020. – Vol. 2/3 (104). – Pp. 58-75. – Mode of access : DOI:10.15587/1729-4061.2020.200332.

References:

Hossain M.S., Zahid A., Hoque R.J. Improvement of Service Quality at Automobile Workshop in Bangladesh. ICBM 2017 – 1st International Conference on Business & Management, 2017, pp. 1-5.

Katarne R., Sharma S., Negi J. Measurement of Service Quality of an Automobile Service. Proceedings of the 2010 International Conference on Industrial Engineering and Operations Management, 2010, pp. 1-6.

Velimirović D., Duboka Č., Damnjanović P. Automotive maintenance quality of service influencing factors. Tehnicki Vjesnik, 2016, vol. 23, no. 5, pp. 1431-1438. doi: 10.17559/TV-20140402074657.

Soltus A.P., Tarandushka L.A., Bіlіchenko V.V., Kost’ian N.L. Formuvannia nomenklaturi spozhivchikh kriterіїv dlia rozrobki modelі organіzatsії avtoservіsnogo virobnitstva [For-mation of the nomenclature of consumer criteria for development of model of the organization of car service production]. Vіsnik mashinobuduvannia ta transport – Journal of Mechanical Engineering and Transport, 2018, no. 2, pp. 119-126. (Ukr.)

Markov O.D., Markov P.O. Kriterії ta pokazniki efektivnostі avtoservіsu [Criteria and in-dicators of car service efficiency]. Upravlіnnia proektami, sistemnii analіz і logіstika. Serіia: Tekhnіchnі nauki – The National Transport University journal of Projects Management, System Analysis and Logistics. Series: Technical Sciences, 2013, vol. 12, pp. 110-116. (Ukr.)

Tarandushka L.A., Tarandushka І.P. Tekhnologіia monіtoringu pokaznikіv iakostі tekhnіchnogo obslugovuvannia ta remontu avtomobіlіv [Technology of monitoring the indicators of quality of maintenance and repair of cars]. Vіsnik Chernіgіvs’kogo derzhavnogo tekhnologіchnogo unіversitetu. Serіia: Tekhnіchnі nauki – Bulletin of Chernihiv State Technological University. Series: Technical Sciences, 2014, no. 1, pp. 116-122. (Ukr.)

Tarandushka L.A. Morfologіchnii opis verkhn’ogo rіvnia modelі funktsіonuvannia avtoservіsnikh pіdpriєmstv [Morphological description of the upper level of the model of functioning of car service enterprises]. Vіsnik Vіnnits’kogo polіtekhnіchnogo іnstitutu – Visnyk of Vinnytsia Politechnical Institute, 2020, no. 1, pp. 84-89. doi: 10.31649/1997-9266-2020-148-1-84-89. (Ukr.)

Tarandushka L., Mateichyk V., Kostian N., Rud M. Assessing the quality level of techno-logical processes at car service enterprises. Eastern-European journal of enterprise technologies, 2020, vol. 2/3 (104), pp. 58-75. doi: 10.15587/1729-4061.2020.200332.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

274 Автомобільний транспорт