Модель визначення часу обслуговування вагонів на металургійному комбінаті

Автор(и)

  • О.В. Кіріцева ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2481-5883
  • О.В. Клецька ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4682-860X
  • Д.А. Іванченко ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine
  • А.C. Ігнатова ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.41.2020.226210

Ключові слова:

металургійне підприємство, рухомий склад, вантажний вагон, експлуатаційна робота, залізнична станція, спрощена модель, цільова функція

Анотація

У статті розглянуті особливості знаходження рухомого складу, який прибуває з зовнішньої мережи на металургійний комбінат. Його просування від «вхідної» станції до «вихідної» розбито поелементно для вивчення та аналізу «слабких місць», які впливають на збільшення часу знаходження вагонів на підприємстві поза встановленим нормативом. Детально розглянуті та проаналізовані операції за всіма багатофункціональними залізничними станціями промислового підприємства, на яких перебувають вантажні вагони. Усі дії з вагонами представлені у вигляді математичної моделі, цільова функція якої складається з суми операцій, які були виконані з вантажними вагонами за кожною станцією їх просування, а також затрат, використаних за ці операції. Запропонована модель дозволяє розраховувати витрати за вагон при урахуванні часу його знаходження на коліях виробничого комбінату. Функція має елементи розгалуження для коректного підрахунку витрат за різними обставинами, які виникають у роботі підприємства. Виявлені причини, які впливають на перепростої вагонів зверх нормативу і, як наслідок цього явища, збільшення вартості за використання вантажними вагонами

Біографії авторів

О.В. Кіріцева , ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Старший викладач

О.В. Клецька , ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Кандидат технічних наук, доцент

Д.А. Іванченко , ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Кандидат технічних наук, доцент

А.C. Ігнатова , ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Студент

Посилання

Перелік використаних джерел (ДСТУ):

Козаченко Д.Н. Проблемы стимулирования отправительской маршрутизации на железнодорожном транспорте / Д.Н. Козаченко // Вісник Східноукраїнського національ-ного Університету імені Володимира Даля. – 2013. – № 3 (192). – С. 207-211.

Козаченко Д.М. Програмний комплекс для імітаційного моделювання роботи залізничних станцій на основі добового плану-графіка / Д.М. Козаченко, Р.В. Вернигора, Р.Г. Коробйова // Залізничний транспорт України. – 2008. – № 4. – С. 18-20.

Бутько Т.В. Формалізація процесу управління парком вантажних вагонів операторських компаній / Т.В. Бутько, О.Е. Шандер // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2014. – № 2 (3). – С. 55-58.

Formation of an automated technology of cargo transportation control on the direction / T. Butko, O. Kostiennikov, L. Parkhomenkо, V. Prohorov, G. Bogomazowva // Eastern-European journal of enterprise technologies. – 2019. – Vol. 1, № 3 (97). – Рp. 6-13. – Mode of access: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.156098.

Ломотько Д.В. Аналіз та удосконалення існуючих підходів до раціонального розподілу транспортних ресурсів / Д.В. Ломотько, А.О. Ковальов, О.В. Ковальова // Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту. – 2015. – Вип. 156. – С. 45-47.

Губенко В.К. Общий курс промышленного транспорта : учебник для ВУЗов / В.К. Губенко, В.Э. Парунакян. – М. : Транспорт, 1994. – 199 с.

Investigation into the bimodal transportation process by modelling rail module states / О. Lavrukhin, V. Zapara, Y. Zapara, O. Shapatina, G. Bogomazova // Transport Problems. – 2017. – Vol. 12, iss. 2. – Рp. 99-112. – Mode of access: https://doi.org/10.20858/tp.2017.12.2.10.

Кирицева Е.В. Система планирования и управления порожними вагонопотоками на внутризаводских перевозках / Ю.В. Гусев, Е.В. Кирицева // Scientific World Jornal. – 2017. – Iss. 15, vol. 2. – С. 74-80.

Кирицева Е.В. Анализ продвижения внешнего вагонопотока в транспортной логистике металлургического предприятия / Е.В. Кирицева, Ю.В. Гусев // Modern engineering and innovative technologies. – 2019. – Iss. 8, part 1. – С. 79-85. – Mode of access: https://doi.org/10.30890/2567-5273.2019-08-01-015.

Кіріцева О.В. Спрощена модель визначення слабкіх місць вагонопотоків металургійного комбінату / О.В. Кіріцева, О.В. Клецька, М. Тимофеенко // Сучасні енергетичні установки на транспорті, технології та обладнання для їх обслуговування СЕУТТОО-2020: 11 міжн. наук.-практ. конф. – Херсон : Херсонська державна морська академія, 2020. – С. 309-311.

Кіріцева О.В. Підхід до визначення ефективних заходів підвищення якості роботи залі-зничного транспорту металургійного підприємства / О.В. Кіріцева, О.В. Клецька, Г.Л. Новак // Енергоефективність на транспорті: міжн. наук.-практ. конф. (18-20 листопада 2020 р.; Харків). – С. 23-25.

References:

Kozachenko D.N. Problemy stimulirovaniia otpravitel’skoi marshrutizatsii na zheleznodorozhnom transporte [Problems of Incentives for Sender Routing in Railway Transport]. Vіsnik Skhіdnoukraїns’kogo natsіonal’nogo Unіversitetu іmenі Volodimira Dalia – Visnik of the Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, 2013, no. 3 (192), pp. 207-211. (Rus.)

Kozachenko D.N., Vernigora R.V., Korobjova R.G. Programnij complex dlja imitacijnogo modejuvannjarobotizaliznichnih stancij na osnovs dobovogo planu-grafika [Software package for simulation of railway stations based on a daily schedule]. Zaliznichnj transport Ukraine – Railway transport of Ukraine, 2008, no. 4, pp. 18-20. (Ukr.)

Butko T.V., Shander O.E. Formalizacija procesu upravlinnja parkom vantazhnih vagoniv operatorskih kompanij [Formalization of the process of fleet management of freight cars of operating companies]. Vostochno-Evropeiskii zhurnal peredovykh tekhnologii – Eastern-European of journal of enterprise technologies, 2014, no. 2 (3), pp. 55-58. (Ukr.)

Butko T., Kostiennikov O., Parkhomenkо L., Prohorov V., Bogomazowva G. Formation of of an automated technology of cargo transportation control on the direction. Eastern – European of journal of enterprise technologies, 2019, vol. 1, no. 3 (97), pp. 6-13. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.156098.

Lomotko D.V., Kovalov A.O., Kovalova O.V. Analis ta udoskonalennja isnujuchih pidhodiv do rnear rational allocation of transport resources [Analysis and improvement of existing approaches to the rational allocation of transport resources]. Zbіrnik naukovikh prats’ Ukraїns’kogo derzhavnogo unіversitetu zalіznichnogo transportu – Collected scientific works of Ukrainian state university of railway transport, 2015, iss. 156, pp. 45-47. (Ukr.)

Gubenko V.K., Parunakjan V.E. Obshij kurs promishlennogo transporta: uchebnik dlja vuzov [General course of industrial transport: textbook for universities]. Moscow, Transport Publ., 1994. 199 p. (Rus.)

Lavrukhin О., Zapara V., Zapara Y., Shapatina O., Bogomazova G. Investigation of into the bimodal transportation process by modelling rail module states. Transport Problems, 2017, vol. 12, iss. 2, pp. 99-112. https://doi.org/10.20858/tp.2017.12.2.10.

Kiriceva E.V., Gusev Ju.V. Sistema planirovanija i upravlenija porozhnimi vagonopotokami na vnutrizavodskih perevozkah [Planning and management system for empty car flows in intra-plant transportation]. Scientific World Jornal, 2017, iss. 15, vol. 2, pp. 74-80. (Rus.)

Kiriceva E.V., Gusev Ju.V. Analiz prodvizhenija vneshnego vagonopotoka v transportnoj logistike metalurgicheskogo predprijatija [Analysis of the promotion of external railcar traf-fic in the transport logistics of a metallurgical enterprise]. Modern of engineering and innovative technologies, 2019, iss. 8, pp. 79-85. https://doi.org/10.30890/2567-5273.2019-08-01-015. (Rus.)

Kiriceva E.V., Kletska O.V., Timofeenko M. Sproshchena model’ viznachennia slabkіkh mіsts’ vagonopotokіv metalurgіinogo kombіnatu. Materiali 11 mіzhn. nauk.-prakt. konf. «Suchasnі energetichnі ustanovki na transportі, tekhnologії ta obladnannia dlia їkh ob-slugovuvannia» [Simplified model for determining the weak points of car flows of the metallurgical plant. Proceedings of 11-th Int. Sci.-pract. conf. «Modern power plants for transport, technologies and equipment for their maintenance»]. Kherson, 2020, pp. 309-311. (Ukr.)

Kiriceva E.V., Kletska O.V., Novak G.L. Pidhid do viznachennja efektivnih zahodiv pidvichennja jakosti roboti zaliznichnogo transportu metalurgijnogo pidpriemstva. Materiali Mizhn. nauk.-prakt. konf. «Energoefektivnіst’ na transportі» [Proceedings of the Int. Sci.-pract. conf. «Energy efficiency in transport»]. Kharkiv, 2020, pp. 23-25.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-24

Номер

Розділ

273 Залізничний транспорт