Випробування дизельного палива, модифікованого присадкою DFC2020

Автор(и)

  • І.Р. Вихопень Львівська залізниця, м. Львів, Ukraine
  • О.В. Клецька ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4682-860X
  • О.В. Кіріцева ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2481-5883
  • А.Л. Сумцов Український державний університет залізничного транспорту, м. Харків, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3121-9545
  • М.А. Барибін Український державний університет залізничного транспорту, м. Харків, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.41.2020.226212

Ключові слова:

присадка до палива, дизельне паливо, витрата палива, маневровий тепловоз, параметри роботи дизеля, випробування двигунів внутрішнього згорання, шкідливі викиди в атмосферу

Анотація

Зменшення об’ємів витрати палива будь-якими транспортними засобами із силовою установкою на основі двигуна внутрішнього згорання (ДВЗ) було, є і буде одним із самих актуальних завдань, на вирішення якого спрямовані зусилля великої кількості вчених із різних областей науки. Одним із самих простих, в плані технічної реалізації, способом вирішення даної задачі являється використання різного роду присадок. Стаття присвячена висвітленню процесу виконання еколого-енергетичних випробувань дизельного палива, модифікованого шляхом додавання присадки, яка згідно заявлених виробником властивостей здійснює вплив на протікання процесу сумішоутворення та згорання в циліндрах дизеля, повноту згорання палива, чим забезпечує підвищення паливної економічності дизеля та зниження кількості шкідливих викидів в атмосферу, тобто покращення екологічного рівня викидів дизелем тепловоза. На основі отриманих результатів сформульовано висновок щодо перспектив використання даного типу присадки для дизельного палива

Біографії авторів

І.Р. Вихопень , Львівська залізниця, м. Львів

Інженер

О.В. Клецька , ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Кандидат технічних наук, доцент

О.В. Кіріцева , ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Старший викладач

А.Л. Сумцов , Український державний університет залізничного транспорту, м. Харків

Кандидат технічних наук, доцент

М.А. Барибін , Український державний університет залізничного транспорту, м. Харків

Аспірант

Посилання

Перелік використаних джерел:

Безюков О.К. Динамика потребления энергетических ресурсов и повышение эффективности их использования / О.К. Безюков, Е.В. Ерофеева, В.А. Жуков // Справочник. Инженерный журнал с приложением. – 2015. – № 1 (214). – С. 41-48. – Mode of access: https://doi.org/10.14489/hb.2015.01.pp.041-048.

Модель вибору стенду для проведення екoлого-енергетичних випробувань дизельного рухомого складу / А.П. Фалендиш, В.О. Гатченко, О.В. Клецька, Д.І. Сулежко // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2018. – № 2 (243). – С. 208-215.

Фалендиш А.П. Аналіз підходів до розрахунку викидів забруднюючих речовин з відпрацьованими газами дизелів тепловозів / А.П. Фалендиш, В.О. Гатченко, О.В. Клецька // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2017. – № 3 (233). – С. 228-233.

Жуков В.А. Моторные испытания модифицированного дизельного топлива / В.А. Жуков, О.К. Безюков, М.М. Махфуд // Вестник Государственного университета морского и речного флота им. адмирала С.О. Макарова. – 2016. – № 4 (38). – С. 122-131. – Mode of access: https://doi.org/10.21821/2309-5180-2016-8-4-122-131.

Сравнительные исследования моторных и экологических показателей дизельного топлива с присадкой ‹‹PowerGuard 6528 Futura›› на базе стендовых моторных испытаний: отчет о научно-исследовательской работе. – СПб. : Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 2015. – 49 с.

Міхєєв С.О. Обґрунтування контролю малої кількості параметрів модернізованого тепловозу при проведенні експлуатаційних випробувань на надійність / С.О. Міхєєв // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2015. – № 1 (218). – С. 244-246.

Дробаха В.І. Аналіз технічного стану й паливної економічності тепловоза з використанням методу Херста / В.І. Дробаха, О.Д. Трихліб // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2014. – № 6/8 (72). – С. 25-28. – Mode of access: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2014.29353.

Крылов В.Н. Анализ состава выхлопных газов дизельного двигателя / В.Н. Крылов // Современные техника и технологии : XIX Междунар. научн.-практ. конф. (15-19 апре-ля 2013 г.; Томск). – Томск, 2013. – С. 58-59.

Каграманян А.О. Дослідження впливу основних факторів експлуатації дизелів тепловозів на викиди забруднюючих речовин / А.О. Каграманян, П.В. Рукавішніков // Збірник наукових праць Донецького інституту залізничного транспорту. – 2010. – № 21. – С. 160-170.

Тартаковський Е.Д. Визначення ефективності хіммотологічних заходів підвищення ефективності тепловозів в експлуатації / Е.Д. Тартаковський, Д.О. Аулін, Д.С. Андросов // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». – 2011. – № 5. – С. 67-71.

Nanomaterial’s as fuel additives in diesel engines: A review of current state, opportunities, and challenges / T. Kegl, A. Kovac Kralj, B. Kegl, M. Kegl // Progress in Energy and Com-bustion Science. – 2020. – Vol. 83. – Pp. 1-22. – Mode of access: https://doi.org/10.1016/j.pecs.2020.100897.

Blushan Kumar Ch.. Effect of ditert butyl peroxide (DTBP) on combustion parameters and NOx in dual fuel diesel engine with hydrogen as a secondary fuel / Ch. Blushan Kumar, D.B. Lata // International Journal of Hydrogen Energy. – 2021. – Vol. 46, iss. 5. – Pp. 4507-4525. – Mode of access: https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2020.10.235.

Effects of waste-derived ethylene glycol diacetate as a novel oxygenated additive on performance and emission characteristics of a diesel engine fueled with diesel/biodiesel blends / S. Amid, M. Aghbashlo, M. Tabatabaei, A. Hajiahmad, B. Najafi, H.S. Ghaziaskar, H. Raste-gari, H. Hosseinzadeh-Bandbafha, P. Mohammadi // Energy Conversion and Management. – 2020. – Vol. 203. – Pp. 1-15. – Mode of access: https://doi.org/10.1016/j.enconman.2019.112245.

Методичні вказівки з підготовки і проведення приймальних випробувань тягового рухомого складу та його складових / Е.Д. Тартаковський, А.П. Фалендиш, С.Г. Грищенко, М.І. Сергієнко. – Київ : ТОВ «Швидкий рух», 2005. – 80 с.

Тепловозы ТГМ4 и ТГМ4А : руководство по эксплуатации и обслуживанию / Людиновский тепловозостр. з-д. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Транспорт, 1980. – 182 с.

Програма-методика проведення експлуатаційних випробувань тепловозу ТГМ4 при використанні присадки до дизельного палива DFC2020. – Харків : УкрДУЗТ, 2018. – 15 с.

Програма-методика еколого-енергетичних випробувань дизеля тепловозу ТГМ4 при використанні присадки дизельного палива DFC2020. – Харків : УкрДУЗТ, 2018. – 16 с.

References:

Bezjukov O.K., Erofeeva E.V., Zhukov V.A. Dinamika potrebleniia energeticheskikh resur-sov i povyshenie effektivnosti ikh ispol’zovaniia [Dynamics of consumption of energy resources and increasing the efficiency of their use]. Spravochnik. Inzhenernyi zhurnal – Handbook. An Engineering journal with appendix, 2015, no. 1 (214), pp. 41-48. https://doi.org/10.14489/hb.2015.01.pp.041-048. (Rus.)

Falendish A.P., Gatchenko V.O., Kletska O.V., Sulezhko D.І. Model’ viboru stendu dlia provedennia ekologo-energetichnikh viprobuvan’ dizel’nogo rukhomogo skladu [Model of stand selection for ecological and energy tests of diesel rolling stock]. Vіsnik Skhіdnoukraїns’kogo natsіonal’nogo unіversitetu іmenі Volodimira Dalia – Visnik of the Vo-lodymyr Dahl East Ukrainian National University, 2018, no. 2 (243), pp. 208-215. (Ukr.)

Falendish A.P., Gatchenko V.O., Kletska O.V. Analіz pіdkhodіv do rozrakhunku vikidіv zabrudniuiuchikh rechovin z vіdprats’ovanimi gazami dizelіv teplovozіv [Analysis of approaches to the calculation of pollutant emissions from diesel diesel locomotives]. Vіsnik Skhіdnoukraїns’kogo natsіonal’nogo unіversitetu іmenі Volodimira Dalia – Visnik of the Vo-lodymyr Dahl East Ukrainian National University, 2017, no. 3 (233), pp. 228-233. (Ukr.)

Zhukov V.A., Beziukov O.K., Makhfud M.M. Motornye ispytaniia modifitsirovannogo dizel’nogo topliva [Engine tests of modified diesel fuel]. Vestnik gosudarstvennogo universiteta morskogo i rechnogo flota imeni admirala S.O. Makarova, 2016, no. 4 (38), pp. 122-131. https://doi.org/10.21821/2309-5180-2016-8-4-122-131. (Rus.)

Sravnitel’nye issledovaniia motornykh i ekologicheskikh pokazatelei dizel’nogo topliva s prisadkoi «PowerGuard 6528 Futura» na baze stendovykh motornykh ispytanii: otchet o nauchno-issledovatel’skoi rabote [Comparative studies of the engine and environmental performance of diesel fuel with the ‘PowerGuard 6528 Futura’ additive on the basis of engine bench tests: research report]. St. Petersburg, Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University Publ., 2015. 49 p. (Rus.)

Mikheev S.O. Obґruntuvannia kontroliu maloї kіl’kostі parametrіv modernіzovanogo teplovozu pri provedennі ekspluatatsіinikh viprobuvan’ na nadіinіst’ [Substantiation of control of a small number of parameters of the modernized locomotive at carrying out opera-tional tests on reliability]. Vіsnik Skhіdnoukraїns’kogo natsіonal’nogo unіversitetu іmenі Volodimira Dalia – Visnik of the Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, 2015, no. 1 (218), pp. 244-246. (Ukr.)

Drobakha V.І., Trikhlіb O.D. Analіz tekhnіchnogo stanu i palivnoї ekonomіchnostі teplovoza z vikoristanniam metodu Khersta [Analysis of the technical condition and fuel efficiency of the locomotive using the Hearst method]. Vostochno-Evropeiskii zhurnal peredovykh tekhnologii – Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2014, no. 6/8 (72), pp. 25-28.

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2014.29353. (Ukr.)

Krylov V.N. Analiz sostava vykhlopnykh gazov dizel’nogo dvigatelia. Materiali XIX Mezhdunar. nauchn.-prakt. konf. «Sovremennye tekhnika i tekhnologii» [Diesel engine exhaust gas composition analysis. Proceedings of XIX Int. sci.-pract. conf. «Modern equipment and technologies»]. Tomsk, 2013, pp. 58-59. (Rus.)

Kagramanian A.O., Rukavіshnіkov P.V. Doslіdzhennia vplivu osnovnikh faktorіv ekspluatatsії dizelіv teplovozіv na vikidi zabrudniuiuchikh rechovin [Investigation of the influence of the main factors of diesel locomotive operation on pollutant emissions]. Zbіrnik naukovikh prats’ Donets’kogo іnstitutu zalіznichnogo transportu – Collection of scientific works of the Donetsk Institute of Railway Transport, 2010, no. 21, pp. 160-170. (Ukr.)

Tartakovs’kii E.D., Aulіn D.O., Androsov D.S. Viznachennia efektivnostі khіmmotologіchnikh zakhodіv pіdvishchennia efektivnostі teplovozіv v ekspluatatsії [Determining the effectiveness of chemotological measures to increase the efficiency of locomotives in operation]. Vіsnik Natsіonal’nogo tekhnіchnogo unіversitetu «Kharkіvs’kii polіtekhnіchnii іnstitut» – Bulletin of NTU «KhPI», 2011, no. 5, pp. 67-71. (Ukr.)

Kegl T., Kovac Kralj A., Kegl B., Kegl M. Nanomaterial’s as fuel additives in diesel engines: A review of current state, opportunities, and challenges. Progress in Energy and Combustion Science, 2020, Vol. 83, pp. 1-22. https://doi.org/10.1016/j.pecs.2020.100897.

Blushan Kumar Ch., Lata D.B. Effect of ditert butyl peroxide (DTBP) on combustion pa-rameters and NOx in dual fuel diesel engine with hydrogen as a secondary fuel. International Journal of Hydrogen Energy, 2021, vol. 46, iss. 5, pp. 4507-4525. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2020.10.235.

Amid S., Aghbashlo M., Tabatabaei M., Hajiahmad A., Najafi B., Ghaziaskar H.S., Rastegari H., Hosseinzadeh-Bandbafha H., Mohammadi P. Effects of waste-derived ethylene glycol diacetate as a novel oxygenated additive on performance and emission characteristics of a diesel engine fueled with diesel/biodiesel blends. Energy Conversion and Management, 2020, vol. 203, pp. 1-15.

https://doi.org/10.1016/j.enconman.2019.112245.

Tartakovsky E.D., Falendish A.P., Grishchenko S.G., Sergienko M.I. Metodichnі vkazіvki z pіdgotovki і provedennia priimal’nikh viprobuvan’ tiagovogo rukhomogo skladu ta iogo skladovikh [Methodical instructions on preparation and carrying out of acceptance tests of traction rolling stock and its components]. Kiev, TOV «Shvidkii rukh» Publ., 2005. 80 p. (Ukr.)

Teplovozy TGM4 i TGM4A: Rukovodstvo po ekspluatatsii i obsluzhivaniiu [Diesel locomo-tives TGM4 and TGM4A: Operation and maintenance manual]. Moscow, Transport Publ., 1980. 182 p. (Rus.)

Programa-metodika provedennia ekspluatatsіinikh viprobuvan’ teplovozu TGM4 pri vikor-istannі prisadki do dizel’nogo paliva DFC2020 [Program-method of operational tests of the diesel locomotive TGM4 using additives to diesel fuel DFC2020]. Kharkiv, UkrDUZT Publ., 2018. 15 p. (Ukr.)

Programa-metodika ekologo-energetichnikh viprobuvan’ dizelia teplovozu TGM4 pri vikoristannі prisadki dizel’nogo paliva DFC2020 [Program-method of ecological and energy tests of diesel locomotive TGM4 using diesel fuel additive DFC2020]. Kharkiv, UkrDUZT Publ., 2018. 16 p. (Ukr.)

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-24

Номер

Розділ

273 Залізничний транспорт