Обґрунтування диференціації показника «безпека» і імплементація його в систему ВАДС

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.42.2021.240703

Ключові слова:

оцінка якості, показники, безпека, перевізний процес, пасажирські перевезення, диференціація, компоненти

Анотація

У статті наведено детальний розгляд показника «безпека» та його компонентів для визначення важливості кожного компонента показника в системі оцінки якості надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом. Визначено ступінь необхідності компонентів показника в системі оцінки якості пасажирських перевезень, а також ступінь впливу кожного компонента на якість надання послуг по перевезенню пасажирів автомобільним транспортом. З аналізу робіт вчених, які досліджували показник безпеки, не представляється можливим скласти класифікацію елементів показників, тому що відсутнє дроблення суцільного показника «безпека» на елементи. Але єдиний показник недоцільний, тому що безпека повинна розглядатися в симбіозі трьох видів безпеки (безпеки транспортного засобу, безпеки водія, безпеки пасажирів). На підставі проведення анкетування пасажирів і перевізників м. Маріуполя з визначення наявності та використання запропонованих компонентів показника «безпека» в оцінці якості перевізного процесу при пасажирських автомобільних перевезеннях була розглянута і визначена динаміка змін цих компонентів. В результаті експертної оцінки працівниками автотранспортних підприємств і пасажирами по визначенню наявності і використання запропонованих компонентів показника оцінки якості перевізного процесу при пасажирських автомобільних перевезеннях можна зробити наступні висновки: динаміка збільшення всіх компонентів показника «безпека» свідчить про те, що безпечні умови пересування пасажирів поліпшуються (по наявності збільшення коефіцієнтів безпеки). Ґрунтуючись на загальнонауковій системі «Водій–Автомобіль–Дорога–Середовище» ВАДС, застосовуючи її до перевезення пасажирів, в даній роботі пропонується ввести в систему ВАДС складовий компонент П (пасажир) і розглянути її з точки зору безпеки людського життя. У якості прикладу одного з елементів складеного компонента П може служити професіоналізм водія, який може оцінюватися, виходячи з підтвердженого числа ДТП за минулий рік, і визначити його як критерій «професійна придатність» (ПП) виконавців транспортних послуг. Визначено додатковий компонент П для системи ВАДС при пасажирських перевезеннях, який мотивує дослідників на перерозгляд цієї системи при дослідженні її в сфері безпеки пасажирських перевезень. Отже, розгляд компонентів системи ВАДСП дає можливість скласти більш детальну динаміку змін наявності і застосування компонентів показника «безпека» в системі оцінки якості перевезення пасажирів. Аналіз розглянутих компонентів показника «безпека» в системі оцінки якості транспортного обслуговування пасажирів дозволяє зробити наступні висновки: 1) фахівцями з оцінки якості послуг міського пасажирського транспорту (МПТ) по-різному представляється значимість показника «безпека», і сам показник не ділиться на окремі компоненти; 2) розглянутий авторами показник «безпека» різний по своїй змістовній суті; 3) показник «безпека» при пасажирських перевезеннях повинен розглядатися диференційовано для зваженої оцінки безпеки всіх компонентів в системі оцінки якості пасажирських перевезень

Біографії авторів

Г.Ю. Бурлакова , ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Кандидат технічних наук, доцент

М.Д. Букіна , ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Аспірант

Посилання

References:

Burlakova G.Y., Bukina M.D. Sistematizatsíya otsínki yakostí perevíznogo protsesu pri pasazhirs’kikh perevezennyakh [Systematization of the quality assessment of the transporta-tion process during passenger transportation]. Vіsnik Priazovs’kogo Derzhavnogo Tekhnіchnogo Unіversitetu. Serіia: Tekhnіchnі nauki – Reporter of the Priazovskyi State Technical University. Section: Technical sciences, 2019, no. 39, pp. 166-174. doi: 10.31498/2225-6733.39.2019.201071. (Ukr.)

Johansen, Larsen O.I., Norheim B. Towards achievement of both allocative efficiency & X-efficiency in public transport. Journal of Transport Economics and Policy, 2001, vol. 35, no. 3, pp. 491-511.

Hensher D., Stopher P., Bullock P. Service quality – developing a service quality index in the provision of commercial bus contracts. Transportation Research, 2003, vol. 37, no. 6, pp. 499-517. doi: 10.1016/S0965-8564(02)00075-7.

Hensher D., Stanley J. (2003). Performance-based quality contracts in bus service provision. Transportation Research, 2003, vol. 37, no. 637, pp. 519-530. doi: 10.1016/S0965-8564(03)00006-5.

Friman M. Implementing quality improvements in public transport. Journal of Public Trans-portation, 2004, vol. 7, no. 4, pp. 49-65. doi: 10.5038/2375-0901.7.4.3.

Bates J., Polak J., Jones P., Cook A. The valuation of reliability for personal travel. Trans-portation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 2001, vol. 37, no. 2/3, pp. 191-229. doi: 10.1016/S1366-5545(00)00011-9.

Swanson J., Ampt L., Jones P. Measuring bus passenger preferences. Traffic Engineering and Control, 1997, vol. 38, no. 6, pp. 330-336.

Maximkin V.N., Spirin I.V. Upravlenie kachestvom perevozok passazhirov gorodskimi avtobusami [Quality management of passenger transportation by city buses]. Moscow, ACETS Publ., 1998. 38 p. (Rus.)

Burlakova G.Y., Bukina M.D. Obg̀runtuvannya stupenya neobkhídností pokaznikív yakostí v sistemí otsínyuvannya pasazhirs’kikh perevezen’ [Justification of the degree of necessity of quality indicators in the passenger transportation evaluation system]. Komunal’ne gospo-darstvo mіst. Serіia: Tekhnіchnі nauki ta arkhіtektura – Municipal economy of cities. Series: Engineering science and architecture, 2020, vol. 4 no. 157, pp. 152-157. doi: 10.33042/2522-1809-2020-4-157-152-157. (Ukr.)

Solomon K.M., Solomon R.J., Sillien J.S. Passenger psychological dynamics: sources of in-formation on urban transportation. New York, 1968. 181 p.

Eboli L., Mazzulla G. Performance indicators for an objective measure of public transport service quality. European Transport, 2012, iss. 51, pp. 1-4.

DSTU ISO 9000-2001. Sistemi upravlіnnya yakіstyu. Osnovnі polozhennya ta slovnik [State Standard ISO 9000-2001. Management systems. Basic position and vocabulary]. Kiev, Derzhstandart Ukrainy Publ., 2001. 33 p. (Ukr.)

Shabanov A.V. Regional’nye logisticheskie sistemy obshchestvennogo transporta: metod-ologiya formirovaniya i mekhanizm upravleniya [Regional logistic systems of public transport: formation methodology and management mechanism]. Rostov-nа-Dоnu, SKNC VSHCH Publ., 2001. 205 p. (Rus.)

Nathanail E. Measuring the quality of service for passengers on the hellenic railways. Trans-portation Research Part A: Policy and Practice, 2008, vol. 42, iss. 1, pр. 48-66. doi: 10.1016/j.tra.2007.06.006.

Stepanov I.S., Pokrovsky Yu.Yu., Lomakin V.V., Moskaleva Yu.G. Vliyaniye elementov sis-temy voditel’-avtomobil’-doroga-sreda na bezopasnost’ dorozhnogo dvizheniya [Influence of elements of the system driver-car-road-environment on road safety]. Moscow, MSTU «MAMI» Publ., 2011. 171 p. (Rus.)

Перелік використаних джерел (ДСТУ):

Бурлакова Г.Ю. Систематизація оцінки якості перевізного процесу при пасажирських перевезеннях / Г.Ю. Бурлакова, М.Д. Букіна // Вісник Приазовського державного техні-чного університету. – Маріуполь , 2019. – № 39. – С. 166-174. – (Серія: Технічні нау-ки). – Режим доступу: https://doi.org/10.31498/2225-6733.39.2019.201071.

Johansen K.W. Towards achievement of both allocative efficiency and X-efficiency in pub-lic transport / K.W. Johansen, O.I. Larsen, B. Norheim // Journal of Transport Economics and Policy. – 2001. – Vol. 35, № 3. – Pp. 491-511.

Hensher D. Service quality – developing a service quality index in the provision of commer-cial bus contracts / D.A. Hensher, P. Stopher, P. Bullock // Transportation Research Part A: Policy and Practice. – 2003. – Vol. 37, № 6. – Pp. 499-517. – Mode of access: https://doi.org/10.1016/S0965-8564(02)00075-7.

Hensher D. Performance-based quality contracts in bus service provision / D.A. Hensher, J. Stanley // Transportation Research Part A: Policy and Practice. – 2003. – Vol. 37, № 6. – Pp. 519-530. – Mode of access: https://doi.org/10.1016/S0965-8564(03)00006-5.

Friman M. Implementing quality improvements in public transport / M. Friman // Journal of Public Transportation. – 2004. – Vol. 7, № 4. – Pp. 49-65. – Mode of access: https://doi.org/10.5038/2375-0901.7.4.3.

The valuation of reliability for personal travel / J. Bates, J. Polak, P. Jones, A. Cook // Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review. – 2001. – Vol. 37, № 2/3. – Pp. 191-229. – Mode of access: https://doi.org/10.1016/S1366-5545(00)00011-9.

Swanson J. Measuring bus passenger preferences / J. Swanson, L. Ampt, P. Jones // Traffic Engineering and Control. – 1997. – Volume 38, no. 6. – Pp. 330-336.

Максимкин В.Н. Управление качеством перевозок пассажиров городскими автобусами / В.Н. Максимкин, И.В. Спирин. – М. : АЦЕТС, 1998. – 38 с.

Бурлакова Г.Ю. Обґрунтування ступеня необхідності показників якості в системі оці-нювання пасажирських перевезень / Г.Ю. Бурлакова, М.Д. Букіна // Комунальне госпо-дарство міст. – Харків, 2020. – Т. 4, № 157. – С. 152-157. – (Серія: Технічні науки та архітектура). – Режим доступу: https://doi.org/ 10.33042/2522-1809-2020-4-157-152-157.

Solomon K.M. Passenger psychological dynamics: sources of information on urban trans-portation / K.M. Solomon, R.J. Solomon, J.S. Sillien. – New York, 1968. – 181 p.

Eboli L. Performance indicators for an objective measure of public transport service quality / L. Eboli, G. Mazzulla // European Transport. – 2012. – Iss. 51. – Pp. 1-4.

ДСТУ ISO 9000-2001. Системи управління якістю. Основні положення та словник. – Введ. 2001-06-27. – К. : Держстандарт України, 2001. – 33 с. – (Національний стандарт України).

Шабанов А.В. Региональные логистические системы общественного транспорта: мето-дология формирования и механизм управления / А.В. Шабанов. – Ростов-на-Дону : СКНЦ ВЩ, 2001. – 205 с.

Nathanail E. Measuring the quality of service for passengers on the hellenic railways / E. Na-thanail // Transportation Research Part A: Policy and Practice. – 2008. – Vol. 42, iss. 1. – Pр. 48-66. – Mode of access: https://doi.org/10.1016/j.tra.2007.06.006.

Влияние элементов системы водитель-автомобиль-дорога-среда на безопасность дорожного движения : учебное пособие / И.С. Степанов, Ю.Ю. Покровский, В.В. Лома-кин, Ю.Г. Москалева – М. : МГТУ «МАМИ», 2011. – 171 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-27

Номер

Розділ

274 Автомобільний транспорт