Дослідження властивостей молотків механізму струшування електрофільтрів, виготовлених електрошлаковим наплавленням ударної частини

Автор(и)

  • І.М. Білоник Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3873-5307
  • О.Є. Капустян Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8979-8076
  • М.М. Береговенко ТОВ КаЗБеГ, м. Кривий Ріг, Ukraine
  • Д.І. Білоник Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя, Ukraine
  • С.О. Шумикін Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3407-2507
  • Є.Я. Губарь Черкаський державний технологічний університет, м. Черкаси , Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9266-1137

DOI:

https://doi.org/10.32782/2225-6733.43.2021.5

Ключові слова:

молоток, удар, зміцнення, електрошлакове наплавлення, випробування, твердість, надійність

Анотація

Отримано дослідну партію молотків з ударною частиною, наплавленою матеріалом, близьким до складу металу електродів ОЗН-300М (310-320 НВ), %: 0,10 C; 3,00 Mn; 1,30 Si; 0,02 S; 0,03 P. Хвостовик – Сталь 20, твердість 160 HB. Досліджено механічні властивості, а також опірність пластичній деформації в умовах, близьких до реальних умов експлуатації. Встановлено наступні характеристики наплавленого металу: міцність (σв = 660 МПа, σт = 480 МПа), пластичність (δ = 19%, KCU = 85 Дж/см2), твердість 310-320 НВ. Ударні випробування молотків, отриманих з використанням електрошлакового наплавлення, проводили на спеціально розробленому ударному стенді, який забезпечує енергокінематичні параметри удару молотка по балці струшування, аналогічні промисловому електрофільтру. В якості контртіла застосовували ковадла зі сталі 40Х, загартовані на твердість 40-42 HRC. У випробуваннях, в яких максимальна кількість ударних навантажень складала 400×103 циклів, що відповідало нормативній тривалості експлуатації електрофільтру, довели, що властивості обраного матеріалу забезпечили мінімальну і незмінну площу ударного контакту молотка з ковадлом балки струшування протягом усього циклу експлуатації. Руйнування зміцнених молотків в процесі ударних випробувань не було і, тим самим, показана висока надійність і підтверджена можливість їх промислового застосування. Приведені рекомендації для промислового впровадження молотків із зміцненою ударною частиною. Отримані результати можуть бути використані на виробництві, при проєктуванні технологічних процесів виготовлення деталей, які працюють у складних умовах експлуатації. На підставі отриманих результатів з метою зниження вторинного уносу, енерговитрат в ударних механізмах струшування електрофільтрів та собівартості доцільно рекомендувати виготовляти молотки біметалічними

Біографії авторів

І.М. Білоник , Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя

Кандидат технічних наук, доцент

О.Є. Капустян , Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя

Кандидат технічних наук, доцент

М.М. Береговенко , ТОВ КаЗБеГ, м. Кривий Ріг

Директор

Д.І. Білоник , Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя

Аспірант

С.О. Шумикін , Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя

Кандидат технічних наук, доцент

Є.Я. Губарь , Черкаський державний технологічний університет, м. Черкаси

Кандидат технічних наук, професор

Посилання

Перелік використаних джерел (ДСТУ):

Чекалов Л.В. Практическая экотехника: электрическая и механическая очистка газов / Л.В. Чекалов. – Семибратово: «Кондор-Эко», 2008. – 156 с.

Белоусов В.А. Принцип работы и современное состояние вопроса по очистке отработавших газов электрофильтрами / В.А. Белоусов, А.А. Сысоев // Научные труды Брянского технического университета. – 2015. – № 1 (14). – С. 23-31.

Санаев Ю.И. Обеспыливание газов электрофильтрами / Ю.И. Санаев. – Семибратово: «Кондор-Эко», 2009. – 157 с.

Соколов Э.М. Обеспыливание промышленных газов: монография / Э.М. Соколов, Н.И. Володин, О.М. Пискушов. – Тула: Тульский государственный университет, 2001. – 376 с.

Буренин В.В. Новые фильтры-пылегазоуловители для очистки газовоздушных выбро-сов строительных предприятий / В.В. Буренин // Механизация строительства. – 2011. – № 10. – С. 6-9.

Васьков С.А. Современное газоочистное оборудование. Высокоэффективное оборудо-вание для пылеочистки / С.А. Васьков // Пылегазоочистка – 2009: материалы ІІ между-нар. конф. (29-30 сентября 2009 г.; Москва). – Москва: ООО «Интехэко», 2009. – С. 47-51.

Вибір матеріалу і способу зміцнення ударної частини молотків механізму струшування електрофільтрів / І.М. Білоник, М.М. Береговенко, Д.І. Білоник, О.Є. Капустян, А.Е. Смакограй, С.О. Шумикін // Вісник Приазовського державного технічного університету. – 2021. – Вип. 41. – С. 52-59. – (Серія: Технічні науки). – Режим доступу: https://doi.org/10.31498/2225-6733.41.2020.226182.

Виготовлення електрошлаковим наплавленням ударної частини молотків механізму струшування електрофільтрів / І.М. Білоник, О.Є. Капустян, Д.І. Білоник, С.О. Шумикін, О. А. Шумилов, Є. Я. Губарь // Вісник Приазовського державного технічного університету. – 2021. – Вип. 41. – С. 14-21 – (Серія: Технічні науки). – Режим доступу: https://doi.org/10.31498/2225-6733.42.2021.240566.

Электрошлаковая наплавка / под ред. А. Ф. Пименова. – М. : Наука и техника, 2001. – 180 с.

Электрошлаковая технология в машиностроении / Б.И. Медовар, В.Я. Саенко, И.Д. Нагаевский, А.Д. Чепурной. – К. : Техніка, 1984. – 215 с.

Тылкин М.А. Справочник термиста ремонтной службы / М.А. Тылкин. – М. : Метал-лургия, 1981. – 647 с.

Баженов Ю.В. Основы теории надежности деталей машин / Ю.В. Баженов. – Владимир: Изд-во Владим. гос. ун-та, 2006. – 158 с.

References:

Chekalov L.V. Prakticheskaia ekotekhnika: elektricheskaia i mekhanicheskaia ochistka gazov [Practical eco-technology: electrical and mechanical gas cleaning]. Semibratovo, Kon-dor-Eko Publ., 2008. 156 p. (Rus.)

Belousov V.A., Sysoev A.A. Printcip raboty i sovremennoe sostoianie voprosa po ochistke otrabotavshikh gazov elektrofiltrami [The operation principle and current state of cleaning used gases by electrostatic precipitators issue]. Nauchnye trudy Brianskogo tekhnicheskogo universiteta – Scientific works of the Bryansk Technical University, 2015, no. 1(14), pp. 23-31. (Rus.)

Sanaev Yu.Y. Obespylivanie gazov elektrofiltrami [Dedusting gases by electrostatic precipi-tators]. Semibratovo, Kondor-Eko Publ., 2009. 157 p. (Rus.)

Sokolov E.M., Volodyn N.Y., Pyskushov O.M. Obespylivanie promyshlennykh gazov [De-dusting of industrial gases]. Tula, Tulskii gosudarstvennyi universitet Publ., 2001. 376 p. (Rus.)

Burenyn V.V. Novye filtry-pylegazouloviteli dlia ochistki gazovozdushnykh vybrosov stroitelnykh predpriiatii [New filters dust and gas traps for cleaning gas-air emissions from construction enterprises]. Mekhanizatciia stroitelstva – Mechanization of construction, 2011, no. 10, pp. 6-9. (Rus.)

Vaskov S.A. Sovremennoe gazoochistnoe oborudovanie. Vysokoeffektivnoe oborudovanie dlia pyleochistki. Materialy ІІ mezhdunar. konf. «Pylegazoochistka – 2009» [Modern gas cleaning equipment. Highly efficient dust cleaning equipment. Materials of 2th Int. Conf. «Dust and gas cleaning – 2009»]. Moscow, 2009, pp. 47-51 (Rus.)

Bilonyk I.M., Berehovenko M.M., Bilonyk D.I., Kapustian O.Ye., Smakohrai A.E., Shumykin S.O. Vybir materialu i sposobu zmitsnennia udarnoi chastyny molotkiv mekhan-izmu strushuvannia elektrofiltriv [Selection of material and hardening method of the impact part of the hammers of the shaking mechanism of electrostatic precipitators]. Visnyk Prya-zovskoho derzhavnoho tekhnichnoho universytetu. Seriia: Tekhnichni nauky – Reporter of the Priazovskyi State Technical University. Section: Technical sciences, 2021, no. 41, pp. 52-59. doi:10.31498/2225-6733.41.2020.226182. (Ukr.)

Bilonyk I.M., Kapustian O.Ye., Bilonyk D.I., Shumykin S.O., Shumylov O.A., Hubar Ye.Ya. Vyhotovlennia elektroshlakovym naplavlenniam udarnoi chastyny molotkiv mek-hanizmu strushuvannia elektrofiltriv [Electroslag surfacing production of the impact part of the hammers of the shaking mechanism of electrostatic precipitators]. Visnyk Pryazovskoho derzhavnoho tekhnichnoho universytetu. Seriia: Tekhnichni nauky – Reporter of the Pri-azovskyi State Technical University. Section: Technical sciences, 2021, no. 42, pp. 14-21. doi:10.31498/2225-6733.42.2021.240566. (Ukr.)

Pimenov A.F. Elektroshlakovaia naplavka [Electroslag surfacing]. Moscow, Nauka i tekhni-ka Publ., 2001. 180 p. (Rus.)

Medovar B.Y., Saenko V.Ya., Nahaevskyi Y.D., Chepurnoi A.D. Elektroshlakovaia tekhnologiia v mashinostroenii [Electroslag technology in mechanical engineering]. Kyiv, Tekhnika Publ., 1984. 215 p. (Rus.)

Tylkyn M.A. Spravochnik termista remontnoi sluzhby [Repair service handbook of ther-mist`s]. Moscow, Metallurgiia Publ., 1981. 647 p. (Rus.)

Bazhenov Yu.V. Osnovy teorii nadezhnosti detalei mashin [Fundamentals theory of ma-chine parts reliability]. Vladimir, Vladimirskii gosudarstvennyi universitet Publ., 2006. 158 p. (Rus.)

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-07

Номер

Розділ

132 Матеріалознавство