Робітники держгоспів у соціальній структурі українського села (друга половина XX ст.)

Б. П. Крачковський, А. Д. Копитко

Анотація


Мета. Вивчити роль та місце робітників держгоспів у процесі формування соціальної структури українського села в 50-90-х рр. XX ст.

Методика. У процесі дослідження автори розглядають формування прошарку сільськогосподарських робітників держгоспів як один з елементів політики в СРСР, спрямований на індустріалізацію села загалом. Значну увагу зосереджено на ролі жінок, молоді та пенсіонерів у структурі робітників держгоспів. Простежено шляхи трансформації їхнього соціального складу та основні джерела поповнення. Враховано, поряд із соціальними та виробничими критеріями, також і територіальний у становленні цієї верстви, що дозволило побачити тісний зв'язок її становлення з планомірними заходами радянської влади. Окреслено органічний зв'язок між багатьма негативними явищами в українському селі доби незалежності з його радянським минулим. Руйнація держсектору в сільському господарстві за часів незалежності в багатьох аспектах виявилась необґрунтованою.

Результати. Апробовані як частина наукової монографії, на наукових конференціях, використовуються під час читання курсів соціології, політології.

Наукова новизна. У статті автори пропонують розглядати проблему ролі робітників держгоспів у становленні соціальної структури українського села в нерозривному зв'язку із соціальними процесами в селі загалом та особливостями політики радянської влади зокрема.

Практична значущість. Результати, отримані авторами, переконливо свідчать про необхідність побудови ефективного держсектору в сільському господарстві України, поряд з іншими формами власності, та переконують в необхідності побудови цілеспрямованої державної програми відродження українського села в умовах ринкової економіки з метою ліквідації негативних диспропорцій в його соціальній структурі.

Ключові слова: радгоспи, сільське господарство, державна форма власності, робітники, місто, село, джерела поповнення, міграція.

Повний текст:

PDF

Посилання


Одноосібні селянські господарства / М. Андрушко, Л. Балаш, Р. Попівняк, О. Лисюк // Вісник Львівського національного аграрного університету: економіка АПК. – 2010. – № 17. – С. 234-238.

Коваліско Н.В. Основи соціальної стратифікації: навч. посіб. / Н.В. Коваліско. – Львів: Магнолія 2006, 2009. – 323 с.

Клопов Э.В. Рабочий класс СССР: тенденции развития в 60-70-е годы / Э.В. Клопов. – М.: Мысль, 1985. – 336 с.

Крачковський Б.П. Робітники сільського господарства України: 60-і - перша половина 90-х рр. XX ст. / Б.П. Крачковський. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Л.: Логос, 2000. – 311 с.

Кужільний Г. Голодомор: цинізм та наслідки трагедії / Г. Кужільний // Персонал плюс. – 2012. – 14-20 листопада.

Народне господарство Української РСР в 1990 році. Статистичний щорічник. – К.: Техніка, 1991. – 390 с.

Народное хозяйство СССР в 1990 г. Статистический ежегодник. – М.: Финансы и статистика, 1991. – 766 с.

Нас було 52 млн. Куди поділись 6000000 // Тиждень. – 2012. – № 2. – С. 14-17.

Наумко В. Село на нашій Україні: сучасний стан, проблеми, тривоги (етнографічний нарис) / В. Наумко // Народна творчість та етнографія. – 1992. – № 4. – С. 28-32.

Прибиткова І.М. Місто: простір, час, соціум / І.М. Прибиткова // Філософська і соціологічна думка. – 1991. – № 7. – С. 15-18.

Прибиткова І.М. Чи загрожує депопуляція українському селу? / І.М. Прибиткова // Філософська і соціологічна думка. – 1989. – № 3. – С. 19-20.

Радгоспи Української РСР в цифрах. Статистичний збірник. ЦСУ при Раді Міністрів УРСР. – К.: Статистика, 1973. – 254 с.

Труд в СССР: Статистический сборник. Госкомстат СССР – М.: Финансы и статистика, 1988. – 302 с.

Чернега І.І. Зайнятість сільського населення на сучасному етапі ринкових перетворень / І.І. Чернега // Економіка АПК. – 2008. – № 5. – С. 138-142.