Особливості формування музичних уподобань студентської молоді в умовах масової культури

М. Л. Яковенко, Л. М. Нестеренко

Анотація


Мета. Розглянути музичні вподобання студентів, що формуються в контексті масової культури, виявити ієрархію музичних жанрів, обраних студентами.

Методика. Розглянуто особливості сучасної масової культури в аспекті музики. Здійснено операціоналізацію понять, за посередництвом яких вивчено характеристики масової музики на прикладах обраних музичних зразків. Проаналізовано результати анкетного опитування щодо музично-жанрових переваг студентів луганських ВНЗ.

Результати. Характеристики та ознаки масової музики є відображенням загальних характеристик масової культури. Серед найважливіших із них є збільшення можливостей доступу до інформації внаслідок змін умов створення, поширення та сприйняття творів музичного мистецтва. Розповсюдженість прикладів масової музики зумовлюється її ознаками, з-поміж яких виокремлюються доступність і простота, стандартизованість і трафаретність, функціонування у формі копій музичних записів. У процесі функціонування масової музики її комерціоналізація відносно спрямованості на отримання прибутку приводить до явища «індустрії культури», музичного шоу-бізнесу в Україні, як способу виробництва та поширення продукції масової культури в її музичному «сегменті». Парадоксальність явища успіху у публіки творів масової музики, зразки якої не відповідають критеріям якості та високого художнього рівня, пояснюється слідуванням фольклорним зразкам, зокрема структурі казки.

Наукова новизна. Показано дійсні музичні вподобання студентів, які багато в чому зумовлюються сучасною масовою культурою.

Практична значущість. Практична значущість дослідження полягає у використанні методики аналізу прикладів масової музики в межах різних дисциплін, можливості застосування понять, запропонованих у статті, та отриманих результатів анкетного опитування в процесі викладання таких навчальних курсів, як музична естетика, масова музична культура та ін.

Ключові слова: масова культура, музичні вподобання, масова музика, естрадна пісня, авторський стиль, студенти.

Повний текст:

PDF

Посилання


Конен В.Д. Третий пласт. Новые массовые жанры в музыке XX века / В.Д. Конен. – М.: Музыка, 1994. – 160 с.

Хоркхаймер М. Культуриндустрия. Просвещение как обман масс / М. Хоркхаймер, Т. Адорно // Диалектика просвещения. Философские фрагменты. – М.: Медиум, СПб.: Ювента, 1997. – 312 с.

Адорно Т. Легкая музыка / Т. Адорно // Избранное: социология музыки. – М., СПб.: Университет. книга, 1998. – 445 с.

Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости / В. Беньямин. – М.: Медиум, 1996. – 239 с.

Бауман З. Законодатели и толкователи: культура как идеология интеллектуалов [Электронный ресурс] // Неприкосновенный запас. – 2003. – № 1 (27). – Режим доступа: http://magazines.russ.ru/nz/2003/1/baum.html.

Зоркая Н.М. На рубеже столетий (у истоков массового искусства России 1900-1910 годов) / Н.М. Зоркая. – М.: Наука, 1976. – 304 с.

Зоркая Н.М. Уникальное и тиражированное / Н.М. Зоркая. – М.: Искусство, 1981. – 167 с.

Чередниченко Т.В. Тенденции современной западной музыкальной эстетики. К анализу методологических парадоксов науки о музыке: монография / Т.В. Чередниченко. – М.: Музыка, 1989. – 222 с.

Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс / Х. Ортега-и-Гассет; пер. с исп. – М.: Изд-во АСТ, 2002. – 509 с.; Гвардини Р. Конец нового времени / Р. Гвардини // Вопросы философии. – 1990. – № 4. – С. 127-143; Маркузе Г. Эрос и цивилизация. Одномерный человек: исследование идеологии развитого индустриального общества / Г. Маркузе; пер. с англ., прим. А.А. Юдина; сост., предисл. В.Ю. Кузнецова. – М.: АСТ, 2002. – 526 с.

Сохор А.Н. О массовой музыке / А.Н. Сохор // Вопросы социологии и эстетики музыки: сб. ст. Ч. 1. – Л.: Совет. композитор, Ленинград. отд-ние, 1980. – С. 234-264.