МЕМУАРИ ТА СПОМИНИ СУЧАСНИКІВ ЯК ДЖЕРЕЛО ДОСЛІДЖЕННЯ ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ СИМОНА ПЕТЛЮРИ

Автор(и)

  • Sergiі Lytvyn Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32461/2226-3209.4.2018.152933

Ключові слова:

Simon Petliura, Ukrainian revolution of 1917-1921, memoirs and memoirs, source study base, national liberation struggle, the army of the UPR, Ukrainian emigration.

Анотація

Мета статті полягає в аналізі наявних мемуарів та спогадів про життя і діяльність Голови Директорії і Головного Отамана військ Української народної республіки Симона Васильовича Петлюри та визначенні їх ролі і місця у дослідженні його постаті. Будучи переконаним у тому, що уже надійшов час об’єктивно і неупереджено оцінити цю визначну постать української революції 1917 – 1921 рр., автор поставив собі за мету спростувати наукові й ідеологічні стереотипи і традиційні постулати нагромаджені впродовж століття навколо Петлюри, усвідомлюючи, що це можна здійснити лише за допомогою вивчення різнопланових, раніше не відомих джерел, у тому числі, мемуарів та спогадів, а відтак, донести сучасникам і майбутнім поколінням правдиві свідчення про його життя і діяльність. Методологія дослідження полягає у використанні сукупності методів: діалектичного, аналітичного, історичного, біографічного, порівняльного. Зазначений методологічний підхід дав змогу ретроспективно проаналізувати мемуари і спомини та через них простежити життєвий і творчий шлях С. Петлюри й зробити відповідні наукові висновки. Наукова новизна отриманих результатів полягає у комплексному висвітленні мемуарів та спогадів про Симона Петлюру з метою спростування усталених міфів, встановлення істини і надання максимально об’єктивних і підтверджених часом оцінок його особистості. Зроблені наукові висновки щодо характеру, особливостей і об’єктивності досліджуваних мемуарів й спогадів та обґрунтування необхідності і доцільності їх подальшого вивчення. Висновки. Мемуари та спомини про життя і діяльність С. Петлюри значно розширюють джерелознавчу базу як загалом про національно-визвольну боротьбу українського народу доби Української революції 1917 – 1921 рр. та про її діячів, так і про С. Петлюру, зокрема. Суб’єктивне бачення автором мемуарів і спогадів історичної реальності та історичних персоналій, дотримання ним власних політичних поглядів, амбіцій і уподобань вимагає критичного ставлення до написаного. Успішно подолати зазначені недоліки дозволить об’єктивний критичний аналіз мемуарів і спогадів як історичних джерел, уточнення та перевірка викладених у них фактів з використанням, у першу чергу, архівних джерел, документів та сучасних досліджень.

Біографія автора

Sergiі Lytvyn, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

доктор історичних наук, професор, проректор з наукової роботи і міжнародних зв’язків 

Посилання

Бібліографічний покажчик наукових праць української еміграції. 1920 – 1931 рр. / Склав П. Зленко. Прага, 1932. 153 с.

Вовк-Сіроманець. Симон Петлюра. Його життя і праця. К., 1918. 16 с

Войнарович Б. Симон Петлюра. (Передм. О. Доценка). Львів, 1935. 48 с.

Гаврилюк І. Другий військовий з’їзд. Збірник пам’яті Симона Петлюри (1879 – 1926). К.: «Фенікс», 1992. С. 203 – 209.

Галаган М. З моїх споминів: У 3-х ч. Львів: Червона Калина, 1930. (196+174+298) с.

Ганкевич Л. Святослав Тагон у Львові // Симон Петлюра в молодості: Збірник споминів. Львів. 1936. С. 26 – 34.

Губський С. Симон Петлюра і журнал «Табор» // У 70-річчя паризької трагедії 1926 – 1996: Збірник пам’яті Симона Петлюри. К.: Видавництво імені Олени Теліги, 1997. С. 218 – 221.

Деникин А.И. Гетманство и Директория на Украине // Революция на Украине по мемуарам белых / Сост. С.А. Алексеев, под ред. Н.Н. Попова. К.: Политиздат Украины, 1990. С. 136 – 185.

Донцов Д. Симон Петлюра // Літературно-Науковий Вістник. 1926. Кн. 7. С. 321 – 334.

Дорошенко В. Мої спогади про Симона Петлюру // Свобода. 1953. Ч. 143 – 150.

Доценко О. Заповіт Головного Отамана Симона Петлюри (в 10-ті роковини його трагічної смерті) // Календар «Дніпро». Львів, 1936. С. 29 – 34.

Доценко О. Літопис української революції: Матеріали і документи до історії української революції 1917 – 1923. Т. 2. Кн. 4. Київ – Львів, 1923. 364 с.

Доценко О. Літопис української революції: Матеріали і документи до історії української революції 1917 – 1923. Т. 2. Кн. 5. – Львів, 1924. 400 с.

Єфремов С. Щоденники, 1923 – 1929. К.: Генеза, 1997. 848 с.

Жук А. Симон Петлюра (з нагоди 10-ї річниці смерті) // Літопис Червоної Калини. Львів, 1936. Ч. 5. С. 2 – 5.

Збірник пам’яті Симона Петлюри (1879–1926). Київ: «Фенікс», 1992. 260 с.

Збірник студійно-наукової конференції в Парижі (травень 1976): Статті, замітки, матеріали. Мюнхен – Париж, 1980. 240 с.

Из воспоминаний генерала А. Лукомского // Архив русской революции. М., 1991. Т. 5. С. 101 – 189.

Йосипишина Я. Симон Петлюра: Польща й Антанта //У 70-річчя паризької трагедії 1926 – 1996: Збірник пам’яті Симона Петлюри. Київ: Видавництво імені Олени Теліги, 1997. С. 71 – 81.

Кедровський В. 1917 рік (Спогади члена Українського Військового Генерального Комітету і товариша секретаря військових справ у часи Української Центральної Ради). Вінніпег, 1967. 526 с.

Кедровський В. Початки національного війська. Збірник пам’яті Симона Петлюри (1879 – 1926). Київ: «Фенікс», 1992. С. 216 – 220.

Коваль О. Симон Петлюра про економіку // У 70-річчя паризької трагедії 1926 – 1996: Збірник пам’яті Симона Петлюри. Київ: Видавництво імені Олени Теліги, 1997. С. 221 – 224.

Коновалець Є. Причинки до історії української революції. Прага, 1928. 40 с.

Королів-Старий В. З моїх споминів про Симона Петлюру // Збірник пам’яти Симона Петлюри (1879 – 1926). Київ: МП «Фенікс», 1992. С. 177 – 188.

Косик В. Зовнішня політика Симона Петлюри // Збірник студійно-наукової конференції в Парижі (травень 1976): статті, замітки, матеріали. Мюнхен – Париж, 1980. С. 27 – 46.

Косик В. Петлюра і Франція // У 70-річчя паризької трагедії 1926 – 1996: Збірник пам’яті Симона Петлюри. Київ: Видавництво імені Олени Теліги, 1997. С. 62 – 70.

Кравс А. За українську справу. Спомини про 3-й корпус УГА після переходу за Збруч. Львів: Червона Калина, 1937. 99 с.

Лотоцький О. Симон Петлюра як політик і державний муж. Варшава: Накладом Комітету для вшану-вання Х річниці смерті С. Петлюри, 1936. 118 с.

Мазепа І. Творена держава (боротьба 1919 р.) // Збірник пам’яти Симона Петлюри (1879 – 1926). Київ: МП Фенікс, 1992. С. 16 – 75.

Мацієвич К. На земській роботі // Збірник пам’яти Симона Петлюри (1879 – 1926). Київ: МП «Фенікс», 1992. С. 195 – 202.

Митрович К. Політичні ідеали й заповіти Симона Петлюри //У 70-річчя паризької трагедії 1926 – 1996: Збірник пам’яті Симона Петлюри. Київ: Видавництво імені Олени Теліги, 1997. С. 48 – 53.

Михальчук В. Вбивство та процес Петлюри з перспективи 70-річчя //У 70-річчя паризької трагедії 1926 – 1996: Збірник пам’яті Симона Петлюри. Київ: Видавництво імені Олени Теліги, 1997. С. 11 – 40.

Огієнко І. Рятування України. На тяжкій службі своєму народові. Вінніпег: Вид- во т-ва «Волинь», 1968. 94 с.

Огієнко І. Урочистий в’їзд С. Петлюри до Кам’янця-Подільського 1 травня 1920 р. // Наша Культура. 1936. Ч. 5. С. 321 – 331.

Омелянович-Павленко М. На Україні 1917 – 1918. Спомини. Прага: Стилус, 1935. 119 с.

Омелянович-Павленко М. На Україні 1919. Переговори й війна з російською Добровольчою армією. Прага: Пробоєм, 1940. 97 с.

Петрів В. Спомини з часів української революції (1917 – 1921): у 4 частинах. Львів: Червона Калина, 1927. Ч. 1. 180 с.; 1928. Ч. 2. 184 с.; 1930. Ч. 3. 164 с.; 1931. Ч. 4. 117 с.

Піскун В. Симон Петлюра очима большевицької розвідки // У 70-річчя паризької трагедії 1926 – 1996: Збірник пам’яті Симона Петлюри. Київ: Видавництво імені Олени Теліги, 1997. С. 224 – 231.

Плав'юк М. Далекоглядність Симона Петлюри // У 70-річчя паризької трагедії 1926 – 1996: Збірник пам’яті Симона Петлюри. Київ: Видавництво імені Олени Теліги, 1997. С. 115 – 118.

Порохівський Г. Українська армія та її вождь // Збірник пам'яти Симона Петлюри (1879 – 1926). Київ: МП «Фенікс», 1992. С. 220 – 223.

Прокопович В. Остання подорож // Збірник пам’яти Симона Петлюри (1879 – 1926). Київ: МП «Фенікс», 1992. С. 210 – 215.

Прокопович В. Україна на переломі // Симон Петлюра державний муж. Збірник. Нью-Йорк, 1957. С. 108 – 136.

Прохода В. Вождь і військо // Збірник пам’яти Симона Петлюри (1879 – 1926). Київ: МП «Фенікс», 1992. С. 109 – 148.

Прохода В. С. Петлюра – вождь українського війська. Варшава, 1936. 48 с.

Прохода В. Симон Петлюра. Новий Ульм, 1968. 52 с.

Прохода В. Українська армія та головний отаман С. Петлюра. Прага, 1930. 40 с.

Русова С. Мої спомини. Львів, 1937. 280 с.

Савинков Б. Борьба с большевиками. Варшава, 1920. 48 с.

Сальський В. Головний отаман Симон Петлюра і армія УНР // Табор. Каліш, 1926. Ч. 3. С. 5 – 13.

Симон Петлюра в молодості: Збірник споминів під ред. А.Жука. Львів: Вид-во «Хортиця», 1936. 112 с.

Симон Петлюра державний муж: Збірник. до 30-ї річниці смерті. Нью-Йорк, 1957. 192 с.

Симон Петлюра: Збірник до 20-ліття смерті. Гайденав: Вид-во Заграва, 1946. 24 с.

Симон Петлюра: Матеріали до бібліографічного покажчика / Склав П. Зленко. Париж: Вид. Бібл. ім. Симона Петлюри в Парижі, 1939. 72 с.

Сірополко С. До характеристики С.В.Петлюри як людини. (Сторінка зі спогадів) // Календар Дніпро. Львів, 1936. С. 34 – 37.

Славінський М. Симон Петлюра // Збірник пам’яти Симона Петлюри (1879 – 1926). Київ: МП Фенікс, 1992. С. 7 – 15.

Смовський К. Гайдамацький кіш Слобідської України та його артилерія в 1917 – 1918 рр. // За Державність. Зб. 5. Каліш, 1935. С. 137 – 157.

Смовський К. Моя служба Україні під командуванням Головного Отамана Симона Петлюри // Самостійна Україна. 1950. Ч. 6 – 7. С. 12 – 15.

Тютюнник Ю. З поляками проти України. Київ, 1991. 110 с.

Тютюнник Ю. Зимовий похід 1919 – 1920 рр.: Політичний огляд з документами в тексті і додатками. Нью-Йорк: Вид-во Чорторийських, 1966. 99 с.

Тютюнник Ю. Із спостережень і вражень // Історія України в документах, матеріалах і спогадах очевидців: Метод. рекомендації. Київ, 1991. 316 с.

У 100-річчя народження Симона Петлюри – президента Української Народної Республіки. Зб. статей і доповідей / Упоряд. М. Степаненко. Вашингтон – Філадельфія: Вид-во Україна, 1979. 74 с.

У 70-річчя паризької трагедії 1926 – 1996. Збірник пам’яті Симона Петлюри / Упоряд.: В. Михальчук і Д. Степовик. Київ: Видавництво імені Олени Теліги, 1997. 302 с.

Удовиченко О. Людина глибокої віри // Гуртуймося (Неперіодичний журнал). 1936. Ч. 1 – 2. С. 21 – 23.

Удовиченко О. Перша боротьба за Київ (1917 – 1918) // Тризуб (Париж). 1927. Ч. 45 (103). С. 11 – 17; 1928. Ч. 4 – 5 (110 – 111). С. 22 – 28; Ч. 10 (116). С. 6 – 10.

Феденко П. Повстання Нації // Збірник пам'яти Симона Петлюри (1879 – 1926). Київ: МП Фенікс, 1992. С. 76 – 108.

Фещенко-Чопівський І. Хроніка мого життя: Спогади міністра Центральної Ради та Директорії. Житомир, 1992. 122 с.

Чекмишев О. Під дамокловим мечем розбрату (Симон Петлюра. Міфи і міфотворчість) // Він з когор-ти вождів. Київ: Дніпро, 1994. С. 74.

Чикаленко Є. Спомини. Львів, 1925. Ч. 1. 172 с.; Ч. 2. 139 с.; 1926. Ч. 3. 130 с.

Чикаленко Є. Уривок з моїх споминів за 1917 рік. Прага, 1932. 55 с.

Чикаленко Є. Щоденник (1907 – 1917). Львів, 1931. 496 с.

Чикаленко Л. Уривки зі спогадів з років 1919 – 1920. Нью-Йорк: Наша Батьківщина, 1963. 168 с.

Шаповал Микола. Про смерть Петлюри. Скрентон: Календар Українського Робітничого Союзу, 1929. С. 46 – 79.

Шульгин О. Симон Петлюра та українська закордонна політика // Збірник пам’яти Симона Петлюри (1879 – 1926). Прага, 1930. С. 172 – 176.

Щербина Ф. Симон Петлюра на Кубані // Збірник пам’яти Симона Петлюри (1879 – 1926). Прага, 1930. С.180 – 194.

Яковлів А. Паризька трагедія 25 травня 1926 року. // Збірник пам’яти Симона Петлюри (1879 – 1926). Прага, 1930. С.195 – 232.

Bibliographic index of scientific works of Ukrainian emigration. 1920 – 1931 (1932). Praga [in Ukrainian].

The Wolf-Sirean. Simon Petliura His life and work. (1918). [in Ukrainian].

Voynarovich, B. (1935). Simon Petliura [in Ukrainian].

Gavrilyuk, I. (1992). Second military congress. Collection of memory of Simon Petliura (1879 - 1926). Kyiv: Feniks [in Ukrainian].

Galagan, M. (1930). From my remembrance: In 3 hours. Lviv: Chervona Kalyna [in Ukrainian].

Hankevich, L. (1936 Svyatoslav Tagon in Lviv. Simon Petliura in his youth: Collection of memoirs) Lviv, 26-34 [in Ukrainian].

Gubsky, S. (1997 Simon Petliura and magazine "Tabor". In the 70th anniversary of the Paris tragedy 1926 - 1996: Collection of memory of Simon Petliura), 218 – 221. K .: Publishing house named after Olena Teligi [in Ukrainian].

Denikin, A.I. (1990 Hetman and Directory in Ukraine. Revolution in Ukraine on white memoirs), 136 – 185. K.: Polytyzdat Ukrayny [in Ukrainian].

Dontsov, D. (1926). Simon Petliura. Literaturno-Naukovyi Vistnyk, 27, 321 – 334 [in Ukrainian].

Doroshenko, V. (1953). My memories of Simon Petliura. Svoboda, 143 – 150 [in Ukrainian].

Dotsenko, O. (1926 The Testament of the Chief Otaman Simon Petliura (in the 10th anniversary of his tragic death). The Dnipro Calendar), 29 – 34. Lviv [in Ukrainian].

Dotsenko, O. (1923). Chronicle of the Ukrainian Revolution: Materials and Documents for the History of the Ukrainian Revolution 1917 - 1923. T. 2. Kn. 4. Kyiv – Lviv [in Ukrainian].

Dotsenko, O. (1924). Chronicle of the Ukrainian Revolution: Materials and Documents for the History of the Ukrainian Revolution 1917 - 1923. T. 2. Kn. 5. Kyiv – Lviv [in Ukrainian].

Efremov, S. (1997). Diaries, 1923 – 1929. K.: Geneza [in Ukrainian].

Zhuk, A. (1936). Simon Petliura (on the occasion of the 10th anniversary of his death). Litopys Chervonoi Kalyny, 5. 2-5 [in Ukrainian].

Collection of memory of Simon Petliura (1879-1926) (1992). Kyiv: Feniks [in Ukrainian].

Collection of a studio-scientific conference in Paris (May 1976): Articles, notes, materials (1980). Munich – Paris [in Ukrainian].

From the memoirs of General A. Lukomsky (1991 Archive of the Russian Revolution), 5, 101 – 189. M. [in Russian].

Yoshifishina, Ya. (1997 Simon Petliura: Poland and Antanta. At the 70th anniversary of the Parisian tragedy 1926 - 1996: Collection of Simone Petliura's memory), 71 – 81 [in Ukrainian].

Kedrovsky, V. (1967). 1917 (Memoirs of a member of the Ukrainian Military General Committee and a friend of the secretary of military affairs during the time of the Ukrainian Central Rada). Winnipeg [in Ukrainian].

Kedrovsky, V. (1992). The beginning of the national army. Collection of memory of Simon Petliura (1879 - 1926). Kyiv: Feniks [in Ukrainian].

Koval, O. (1997 Simon Petliura on Economics. In the 70th anniversary of the Paris tragedy 1926 - 1996: Collection of Simone Petliura's memory. Kyiv: Publishing House named after Olena Teligi), 221 – 224 [in Ukrainian].

Konovalets, Y. (1928). Humans to the history of the Ukrainian revolution. Prague [in Ukrainian].

Koroliv-Staryi, V. (1992 From my remembrance of Simon Petliura. Collection of memories by Simon Petliura (1879 - 1926), 177 – 188. Kyiv: Feniks [in Ukrainian].

Kosyk, V. (1980 Foreign policy of Simon Petliura. Collection of studio-scientific conference in Paris (May 1976): articles, notes, materials), 27 – 46. Munich – Paris [in Ukrainian].

Kosyk, V. (1997 Petliura and France. In the 70th anniversary of the Parisian tragedy 1926 - 1996: Collection of the memory of Simon Petliura), 62 – 70. Kyiv: Publishing House named after Olena Teligi [in Ukrainian].

Kravs, A. (1937). For the Ukrainian cause. Reminiscences on the 3rd Corps of the UGA after the transition to Zbruch. Lviv: Chervona Kalyna [in Ukrainian].

Lototsky, O. (1936). Simon Petliura as a politician and state husband. Warsaw: The Exposition of the Committee to commemorate the Xth Anniversary of the death of S. Petliura [in Ukrainian].

Mazepa, I. (1992 The created state (struggle of 1919). Collection of memory of Simon Petliura (1879 - 1926), 16 – 75. Kiyv: Feniks [in Ukrainian].

Мatsiyevish, К. (1992 In the Zemsky work. Collection of memory of Simon Petliura (1879 - 1926), 195 – 202. Kiyv: Feniks [in Ukrainian].

Mitrovich, K. (1997 Political ideals and precepts of Simon Petliura. In the 70th anniversary of the Parisian tragedy 1926 - 1996: Collection of memory of Simon Petliura), 48 – 53. Kyiv: Publishing House named after Olena Teligi [in Ukrainian].

Mikhalchuk, V. (1997 Murder and the process of Petliura from the perspective of the 70th anniversary. In the 70th anniversary of the Parisian tragedy 1926 - 1996: Collection of Simon Petliura's memory), 11 – 40. Kyiv: Publishing House named after Olena Teligi [in Ukrainian].

Ogienko, I. (1968). Rescue of Ukraine. On a hard service to his people. Vinnipeh: Vyd- vo t-va «Volyn» [in Ukrainian].

Ogienko, I. (1936). Solemn entry of S. Petliura to Kamyanets-Podilsky May 1, 1920. Nasha Kultura, 5, 321 – 331 [in Ukrainian].

Omelyanovich-Pavlenko, M. (1935). In Ukraine 1917 - 1918. Memorials. Praha: Stylus [in Ukrainian].

Omelyanovich-Pavlenko, M. (1940). In Ukraine 1919. Negotiations and war with the Russian Volunteer Army. Praha: Proboiem [in Ukrainian].

Petriv, V. (1927). Reminism from the times of the Ukrainian Revolution (1917 - 1921): in 4 parts. Lviv: Chervona Kalyna [in Ukrainian].

Piskun, V. (1997 Simon Petliura in the eyes of the Bolshevik intelligence. In the 70th anniversary of the Parisian tragedy 1926 - 1996: Collection of Simon Petliura's memory), 224 – 231. Kyiv: Publishing House named after Olena Teligi [in Ukrainian].

Plavjuk, M. (1997 Simon Petliura in the eyes of the Bolshevik intelligence. In the 70th anniversary of the Parisian tragedy 1926 - 1996: Collection of Simon Petliura's memory), 115 – 118. Kyiv: Publishing House named after Olena Teligi [in Ukrainian].

Porokhovsky, G. (1992 Ukrainian Army and its leader. The collection of memory of Simon Petliura (1879 - 1926), 220 – 223. Kiyv: Feniks [in Ukrainian].

Prokopovich, V. (1992 The last trip. The collection of memory of Simon Petliura (1879 - 1926), 210 – 215. Kiyv: Feniks [in Ukrainian].

Prokopovich, V. (1957 Ukraine at the turn. Simon Petliura state husband. Collection), 108 – 136. New York [in Ukrainian].

Passage, V. (1992 Leader and army. Collection of memory of Simon Petliura (1879 - 1926), 109 – 148. Kiyv: Feniks [in Ukrainian].

Passage, V.S. (1936). Petlyura - the leader of the Ukrainian army. Warsaw [in Ukrainian].

Prokhoda, V. (1968). Simon Petliura. Novyi Ulm [in Ukrainian].

Prokhoda, V. (1930). Ukrainian Army and Chief Ataman S. Petliura. Prague [in Ukrainian].

Rusova. S. (1937). My Reminiscences. Lviv [in Ukrainian].

Savinkov, B. (1920). Fighting the Bolsheviks. Warsaw [in Ukrainian].

Salsky, V. (1926). The chief ataman Simon Petliura and the army of the UPR. Tabor, 3, 5 – 13 [in Ukrainian].

Simon Petliura in his youth (1936). Lviv: Vyd-vo «Khortytsia» [in Ukrainian].

Simon Petliura State husband (1957). New York [in Ukrainian].

Simon Petliura: Collection to the 20th anniversary of death (1946). Heidenav: Zagrava [in Ukrainian].

Simon Petliura: Materials for the bibliographical index (1939). Paryzh: Vyd. Bibl. im. Symona Petliury v Paryzhi [in Ukrainian].

Siropolko, S. (1936). To the characterization of SV Petliura as a person. (Memo Page). Calendar of Dnipro, 34 – 37 [in Ukrainian].

Slavinsky, M. (1992 Simon Petliura. Collection of memory of Simon Petliura (1879 - 1926), 7 – 15 Kyiv: Feniks [in Ukrainian].

Smovsky, K. (1935). Haydamaky kish of Sloboda Ukraine and its artillery in 1917 – 1918. Za Derzhavnist, 5, 137 – 157 [in Ukrainian].

Smovsky, K. (1950). My service to Ukraine under the command of Chief Ataman Simon Petliura. Samostiina Ukraina, 6 – 7, 12 – 15 [in Ukrainian].

Tyutyunnik, Y. (1991). With Poles against Ukraine. Kyiv [in Ukrainian].

Tyutyunnik, Y. (1966). Winter campaign 1919-1920: Political review with documents in the text and annexes. Niu-York: Vyd-vo Chortoryiskykh [in Ukrainian].

Tyutyunnik, Yu. (1991) From Observations and Impressions. History of Ukraine in the documents, materials and memoirs of eyewitnesses). [in Ukrainian].

On the 100th anniversary of the birth of Simon Petliura - President of the Ukrainian People's Republic (1979). Washington - Philadelphia: Ukraine [in Ukrainian].

At the 70th anniversary of the Parisian tragedy 1926 - 1996. Collection of memory of Simon Petliura (1997). Kyiv: Vydavnytstvo imeni Oleny Telihy [in Ukrainian].

Udovichenko, O. (1936). A man of deep faith. Hurtuimosia (Neperiodychnyi zhurnal), 1 – 2, 21 – 23 [in Ukrainian].

Udovichenko, O. (1927). The first struggle for Kiev (1917 - 1918). Tryzub. Paris [in Ukrainian].

Fedenko, P. (1992 The Rise of the Nation. The collection of memory of Simon Petliura (1879 - 1926), 76 – 108 [in Ukrainian].

Feshchenko-Chopivsky, I. (1992). Chronicle of my life: Memoirs of the Minister of the Central Council and the Directory). Zhytomyr [in Ukrainian].

Chekmishev. O. (1994) Under the Damocles sword of discord (Simon Petliura, myths and myth-making). He is from the cohort of the leaders. Kyiv: Dnipro [in Ukrainian].

Chykalenko, E. (1925). Remmin. Lviv [in Ukrainian].

Chykalenko, Y. (1932). An excerpt from my remembrance for 1917. Praha, Praha [in Ukrainian].

Chykalenko, E. (1931). Diary (1907 - 1917). Lviv [in Ukrainian].

Chykalenko, L. (1963). Reminiscences from the years 1919 - 1920. Niu-York: Nasha Batkivshchyna [in Ukrainian].

Shapoval, M. (1929). About the death of Petliura. Scranton: Calendar of the Ukrainian Workers' Union [in Ukrainian].

Shulgin, O. (1930 Simon Petliura and Ukrainian foreign policy. Collection of memory of Simon Petliura (1879 - 1926), 172 – 176. Praha [in Ukrainian].

Shcherbyna, F. (1930 Simon Petliura in the Kuban. Collection of Memories by Simon Petliura (1879 - 1926), 180 – 194. Prague [in Ukrainian].

Yakovlev, A. The tragedy of Paris on May 25, 1926. Collection of memory of Simon Petliura (1879 - 1926), 195 – 232. Prague [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-11-27

Номер

Розділ

Культурологія