Трансформація образу людини в культурних практиках Постмодерну

Автор(и)

  • Olga Ovcharuk Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32461/2226-3209.4.2018.152934

Ключові слова:

образ людини, візуальна реальність, віртуальна реальність, медіа-реальність, практики культури, трансформація, образ-взірець, образ-імідж, образ-роль

Анотація

Мета роботи полягає у виявленні сутнісних особливостей сучасних культурних практик як способів трансформації образу людини Постмодерну. Методологія дослідження ґрунтується на парадигмальності як метаметодології культурологічного знання. Провідними для дослідження даної проблематики стали структурно-функціональний та феноменологічний методи. Також задіяні методи семіотичного аналізу та деконструкції. Наукова новизна роботи полягає в доведенні можливості концептуалізації антропологічної проблематики в культурології шляхом аналізу культурних практик, здатних утворювати нові образи людини. Вказаний аналіз стає можливим на основі виявлення ролі образу в культурі, способів його трансформації у контексті сучасних культурних практик, серед яких – дизайн, мода, реклама, іміджмейкінг, комп’ютерна графіка, фото-дизайн тощо. В них образ стає універсальним знаком інформаційного обміну, способом об’єктивації змістових концептів через кодування та декодування інформації. Доведено, що образ людини постає як синтезований візуальний код, який через художньо-мистецькі форми та практики культури здатний передавати значущі світоглядно-ціннісні настанови певної культурної епохи. Висновки. В культурі Постмодерну сформувалися нові типи реальності — візуальна, віртуальна, медіа-реальність тощо. Вони відкрили можливості для конструювання та самоконструювання як самої людини, так і її образу, створюючи нові форми суб’єктивності. У культурних практиках Постмодерну трансформація образу людини відбувається через новітні засоби комунікацій. У результаті чого він медіалізується, стає інтерактивним, формується навколо видовища, перетворюючись на образ-взірець, образ-імідж, образ-роль тощо. Його маніфестація відбувається у різних формах візуальної та аудіовізуальної культури, практиках візуальних мистецтв та комп’ютерних технологій.

Біографія автора

Olga Ovcharuk, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

докторкультурології, доцент, професоркафедрикультурологіїтаінформаційнихкомунікацій

Посилання

Аристотель. О душе / Сочинения: в 4 т. Т. 1 /ред. В. Ф. Асмус. Москва: [б. и.], 1976. С. 371-448.

Барна Н. В., Уланова С. І. Естетика іміджмейкінгу: монографія. Київ: Ун-т «Україна», 2010. 200 с.

Бауман З. Текучая современность / пер. с англ. Ю. В. Асочакова. Санкт-Петербург [и др.]: ПИТЕР, 2008. 238 с.

Богуцький Ю., Корабльова Н., Чміль Г. Нова культурна реальність як соціодинамічний процес люди-нотворення через ролі. Київ: Ін-т культурології НАМ України, 2013. 272 с.

Бодріяр Ж. Симулякри і симуляція / пер с фр. В. Ховхун. Київ: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2004. 230 с.

Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная философия: введение в феноменоло-гическую философию / пер. с нем. Д. Скляднев. Санкт-Петербург: Владимир Даль, 2004. 399 с.

Кривошея Т. Естетичне виховання в сучасному культуротворчому процесі: монографія. Київ:[б. в.], 2013.272 с.

Нарский И. Философия Давида Юма. Москва: Изд-во Московского уни-верситета, 1976. 358 с.

Образ человека будущего: Кого и Как воспитывать в подрастающих поколениях: кол. монография. Т. 1 / под ред. О. А. Базалука; Междунар. филос-космол. общ-во. Киев: Кондор: МФКО, 2011.326 с.

Полборн Р. Образ и предвкушение: учеб метод пособие / Рос. акад. образования. Москва: Моск. психолого-социальный ин-т; Флинта, 2003. 495 с.

Розин В. Визуальная культура и восприятие: какчеловек видит и понимает мир. Москва: Комкнига, 2006. 224 с.

Хейлз Кетрін Н. Як ми стали пост людством: Віртуальні тіла в кібернетиці, літературі та інформа-тиці / пер. с англ. Є. Марічева. Київ: Ніка-Центр, 2002. 430 с.

Чміль Г., Корабльова Н. Візуалізація реального в сучасному культурному просторі: монографія. Київ: Ін-т культурології НАМ України, 2013. 256 с.

Шютц А. Избранное: Мир, светящийся смыслом/ Пер. с нем. и англ. Москва: РОССПЭН, 2004. 056 с.

Эпштейн М. Знак пробела. О будущем гуманитарных наук. Москва: Серебряные нити, 2007. 503 с.

Gergen K. The decline and the fall of personality //Psychology Today. 1992. № 25 (6). Р. 59–63.

Aristotle. About the soul. (2010). V. Asmus. Moscow: [b. and.]. p. 371-448.

Barna N., Ulanova S. (2010). Aesthetics of image-making: monograph. Kyiv: Unt "Ukraine." 200 p.

Bauman Z. (2008). Flowing modernity. Per. from English Yu. V. Asochakova. St. Petersburg [and others]: PETER. 238 p.

Bogutsky Yu., Korableva N., Chmil G. (2013). New cultural reality as sociodynamic process of human creation through roles. Kyiv: Institute of Cultural Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine. 272 p.

Bodrijar J. Simulacra and simulation (2004). Kyiv: A Look at Solomiya Pavlychko "Fundamentals." 230 p.

Husserl E. (2004). The Crisis of European Sciences and Transcendental Philosophy: An Introduction to Phenomenological Philosophy. trans. with him. D. Sklyadnev. St. Petersburg: Vladimir Dal. 399 p.

Krivosheya T. (2013). Aesthetic education in the modern cultural-process process: monograph. Kyiv: [b. in.]. 272 p.

Narsky I. (1976). Philosophy of David Hume. Moscow: Moscow University Press. 358 p.

The image of a man of the future: Whom and How to educate in the younger generations. (2011). T. 1 ed. O. Bazaluka; International philosophy cosmol general. Kiev: Condor: IFKO.326 p.

Polborn R. (2006). Image and anticipation: the study method manual / Ros. Acad. education. Moscow: Mosk. psychological and social in-t; Flint, 2003. 495 p.

Rozin V. (n.d.). Visual culture and perception: how a person sees and understands the world. Moscow: Commentary. 224 p.

Hales Catherine N. (2002). As we became the post of mankind: Virtual bodies in cybernetics, literature and computer science. per. from english E. Maricheva Kyiv: Nika-Center. 430 p.

Chmel G., Korablevova N. (2013). Visualization of the real in the modern cultural space: a monograph. Kyiv: Institute of Cultural Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine. 256 p.

Schutz A. (2004). Selected: Selected: World, luminous sense. TRANS. with him. and eng. Moscow: ROSSPEN. 056 p.

Epstein M. (2007). Space character. About the future of the humanities. Moscow: Silver threads. 503 p.

Gergen K. (1992). The decline and the fall of personality. Psychology Today. № 25 (6). Р. 59–63.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-11-27

Номер

Розділ

Культурологія