ФЕСТИВАЛЬНИЙ РУХ ЯК ЧИННИК ІНТЕГРАЦІЇ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО ЛАНДШАФТУ

Автор(и)

  • Oleksandr Yakovlev Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32461/2226-3209.4.2018.152961

Ключові слова:

фестивальний рух, фестиваль фольклору, культурний простір, культурний ландшафт, фольклор.

Анотація

Метою дослідження є розкрити значення та особливості фольклорно-фестивального руху в процесі формування сучасного культурного простору України. Методологія дослідження побудована з урахуванням необхідності використання міждисциплінарного підходу, що поєднує можливості мистецтвознавства, культурології та інших гуманітарних наук. Науковою новизною статті бачиться обґрунтування нерозривного взаємозв'язку фестивального руху в Україні із загальносвітовими культуротворчими процесами та визначення  фестивалю фольклору, суттєвим чинником регіональної самоідентифікації  і, одночасно, найважливішим засобом міжкультурної інтеграції національного культурного ландшафту.  Висновки. Розвиток фестивального руху в Україні нерозривно пов’язаний із загальносвітовими культуротворчими процесами, в контексті яких фестивалі як соціокультурний феномен із кожним роком набувають поширення. Серед заходів, покликаних позитивно вплинути на процес захисту, збереження і поширення об’єктів нематеріальної культурної спадщини, зокрема, фольклору особливе значення надається фестивалям фольклору. Важлива функція фестивалю фольклору, що походить з його природи, це здійснення певної соціокультурної роботи як чинника самоідентифікації і регіональної самобутності етносу, як найактивнішого засобу міжкультурної інтеграції та синергії національного культурного простору.

Біографія автора

Oleksandr Yakovlev, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

доктор культурології, доцент, професор кафедри мистецтвознавчої експертизи

Посилання

Борейко Г. Д. Культурне життя Рівненщини у 50–60 роки XX століття: тенденції та особливості розвитку : дис. ... канд. іст. наук : 26.00.01 «Теорія та історія культури»; Рівненський держ. гуманітарний ун-т. Рiвне, 2010. 227 c.

Зуев С. П. Сучасний культурний простір та семіотика музичного фестивалю (на матеріалах Харкова) : дис. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.01 «Теорія та історія культури». Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. Суми, 2006. 207 c.

Скуратівський В. Поліття. [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://www.culturalstudies.in.ua/ knigi_4.php.

Сугробова Ю. Ю. Культуротворчість у діалозі традицій і новацій сучасного поліетнічного суспільства України (кримський досвід) : монографія. Сімферополь : Видавничий центр КДМУ, 2012. 352 с.

Троєльнікова Л. О. Народна художня творчість (фольклор) у досвіді культуротворчої рефлексії // Вісник ДАКККіМ : щоквартальний науковий журнал. Київ: НАКККіМ, 2010. № 2. С. 72–75.

Чернецька С. Ю. Фестивалі фольклору в соціокультурних процесах України кінця ХХ – початку ХХІ століття : дис. … канд. мистецтвознав. : 26.00.01 «Теорія та історія культури». Київ, 2015. 469 с.

Швед М. Тенденції розвитку міжнародних фестивалів сучасної музики : монографія. Львів : Сполом, 2010. 440 с.

Яковлев О.В. Синергія культурних ідентичностей в сучасній Україні: [Монографія]. Київ: НАКККіМ, 2015. 236 с.

Boreyko G. D. (2010). Kulturne zhittya Rivnenschini u 50–60 roki XX stolittya: tendentsiyi ta osoblivostI rozvitku : dis. ... kand. ist. nauk : 26.00.01 «Teoriya ta istoriya kulturi»; Rivnenskiy derzh. gumanitarniy un-t. Rivne. 227.

Zuev S. P. (2006). Suchasniy kulturniy prostir ta semIotika muzichnogo festivalyu (na materialah Harkova) : dis. ... kand. mistetstvoznav. : 17.00.01 «Teoriya ta Istoriya kulturi». Sumskiy derzh. ped. un-t Im. A. S. Makarenka. Sumi. 207.

Skurativskiy V. (2012). Polittya. [Elektronniy resurs]. Rezhim dostupu : http://www.culturalstudies.in.ua/ knigi_4.php.

Sugrobova Yu. Yu. (n.d.). Kulturotvorchist u dialozi traditsiy i novatsiy suchasnogo polietnichnogo suspilstva Ukrayini (krimskiy dosvid) : monografiya. Simferopol : Vidavnichiy tsentr KDMU. 352.

Troelnikova L. O. (2010). Narodna hudozhnya tvorchist (folklor) u dosvidi kulturotvorchoyi refleksiyi. Visnik DAKKKIM : schokvartalniy naukoviy zhurnal. KiYiv: NAKKKIM. 2. 72–75.

Chernetska S. Yu. (2015). FestivalI folkloru v sotsIokulturnih protsesah Ukrayini kintsya XX – pochatku XXI stolittya : dis. … kand. mistetstvoznav. : 26.00.01 «Teoriya ta Istoriya kulturi». Kiyiv. 469.

Shved M. (2010). Tendentsiyi rozvitku mizhnarodnih festivalIv suchasnoyi muziki : monografIya. Lviv : Spolom. 440.

Yakovlev O.V. (2015). Sinergiya kulturnih identichnostey v suchasniy Ukrayini: [Monografiya]. Kiyiv: NAKKKIM. 236.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-11-27

Номер

Розділ

Культурологія